SFS 1986:96

860096.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:96

Lag

Utkom från trycket

den 1 8 mars 1986

om ändring i kommunallagen (1977:179);

utfärdad den 6 mars 1986 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 10 § kommunallagen

(1977:179) skall ha följande lydelse.

2 kap.

10 § Kungörelse om sammanträde med fullmäktige utfärdas av ordföran­
den. Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträ ­
det samt om de ärenden som skall be handlas.

Kungörelsen skall minst en vecka före sammanträdesdagen anslås på

kommunens eller landstingskommunens anslagstavla och inom samma ti d

sändas med posten till varje ledamot och suppleant i fullmäkt ige eller pä
annat tillförlitligt sätt tillställas dem.

Uppgift om tid och plats för sammanträde samt, om fullmäktige har

bestämt det, uppgift om de ärenden som skall behandlas skall minst en
vecka före sammanträdesdagen införas i en eller flera o rtstidningar. Vid

sammanträde före december månads utgång avgö res för följande kalen­
derår i vilken eller vilka tidningar sådant tillkännagivande skall införas.

188

Prop. 1985/86:70, KU 15, rskr. 116.

¬

background image

Därvid bör väljas tidn ingar som genom sprid ning inom olika gru pper av

SFS 1986:96

kommunens eller landstingskommunens medlemmar bringar tillkännagi­
vandet till de flestas kännedom. Om förslag om a tt tillkännagivandet skall

införas i annan ortstidning får minst en tredjedel av rösterna, skall tillkän­

nagivandet införas också i denna tidning.

Om ärende fordrar så skyndsam handläggning att kungörande i den

ordning som föreskrivs i a ndra och tredje styckena ej hinnes med, skall

kungörelsen med uppgift om ärendet anslås senast vardagen före samman­
trädesdagen och på ett tillförlitligt sätt sändas till varje ledamot och supple­

ant i fullmäktige så tidigt att den kan antagas komma honom tillhanda inom
samma tid.

Denna lag träder i kraft den I april 1986.

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Harald Rangnitt

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.