SFS 1986:1134

861134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:21px;font-family:NSQEWQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:JTWIDL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:JTWIDL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FOZANI+ArialMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JTWIDL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:JTWIDL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:NSQEWQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:JTWIDL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:JTWIDL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JTWIDL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:22px;font-family:JTWIDL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:829px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1986:1134 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:854px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:854px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>oHi �ndring 1 kommunallagen (1977:179); </b></p> <p style="position:absolute;top:874px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft11">den 19 december 1986 </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den II december 1986. </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 kap. 9 och 11 �� , 3 a kap. 1, 6 </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft11">och 10 �� samt 7 kap. 3 � kommunallagen (1977:179) skall ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11">3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">9 � Styrelsen f�r handl�gga �rende endast om mer �n h�lften av led am��</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">terna �r n�rvarande. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">2096 </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1986/87:39. KU 11, rskr. 59. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om j�v g�ller att ledamot i styrelsen och annan som har att </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1986:1134 </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft23">handl�gga �rende hos styrelsen inte f�r delta i eller n�rvara vid handl�g g�<br/>ningen av �rende som personligen r�r honom sj�lv eller hans make, f�r�ld�<br/>rar, barn eller syskon eller annan honom n�rst�ende. </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft20">11 </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">Delgivning med styrelsen sker med ordf�randen eller den som </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft23">enligt reglemente, instruktion eller s�rskilt beslut �r beh�rig att mottaga <br/>delgivning. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft21">3 a kap. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft20">1 </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">Fullm�ktige inr�ttar partssammansatta organ. </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">Partssammansatta organ kan, om inte annat f�ljer av lag eller annan </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rfattning, ha till uppgift att inom st yrelsens eller andra n�mnders verk�<br/>samhetsomr�den svara f�r beredning, f�rvaltning och verkst�llighet i �ren�<br/>den som r�r f�rh�llandet mellan kommunen eller landstingskommunen <br/>som arbetsgivare och dess arbetstagare. </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">Till s�dana organ f�r inte �verl�mnas att avg�ra fr�gor som avser den </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft20">kommunala eller landstingskommunala verksamhetens m�l, inriktning, </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft24">omfattning eller kvalitet eller fr�gor om myndighetsut�vning mot n�gon <br/>enskild med undantag av �renden om anst�llning, ledighet, vikariat och <br/>f�rslagsbel�ning. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft23">6 �&#34;* N�rvaror�tt f�religger inte vid handl�ggning av �renden om myn�<br/>dighetsut�vning mot n�gon enskild med undan tag av �renden om anst�ll�</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft20">ning, ledighet, vikariat och f�rslagsbel�ning samt �renden som g�ller f�re�</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft20">skrifter som avses i 8 k ap. regeringsformen. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft24">N�rvaror�tt f�religger inte heller vid handl�ggningen av fr�gor som r�r <br/>1. f�rhandlingar med en arb etstagarorganisation, </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">2. upps�gningar av kollektivavtal, </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft23">3. arbetskonflikter, <br/>4. r�ttstvister mellan kommunen eller landstingskommunen och en ar�</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft20">betstagarorganisation . </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft20">10 </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad i denn a lag eller annan f�rfattning f�reskrivs om j�v f�r leda�</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft20">mot eller n�gon ann an som har att handl�gga �rende i n�mnd skall ocks� </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft20">g�lla f�r personalf�retr�dare i n �mnden. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">Dock skall j�v enligt 11 � f�rsta stycket 5 f�rvaltningslagen (1986:223) </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft20">inte anses f�religga enbart p� grund av att en personalf�retr�dare �r </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rtroendeman eller funktion�r hos en arbetstagarorganisation som har </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft23">intresse att bevaka i �rendet eller p� grund av att han eller hon i en s�dan <br/>egenskap p� organisationens v�gnar har deltagit i en s�dan f�rhandling i </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft20">�rendet som �gt rum enligt lagen (1976:580) om medbest�mmande i arbets�</p> <p style="position:absolute;top:989px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft20">livet. </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft20">^ �ndringen inneb�r att f�rsta stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft20">' Senaste lydelse 1985:896. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft20">'* Senaste lydelse 1985: 896. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft20">^ Senaste lydelse 1985:896. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:701px;white-space:nowrap" class="ft20">2097 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:62px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1986:1134 </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft31">7kap. </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:796px;white-space:nowrap" class="ft31">I </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft31">Fullm�ktige f�r utse en s�rskild n�mnd med uppgift att pr�va �V Bf-'' </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft31">klagande av styrelsens, annan n�mnds, partssammans�tt organs eller revi�</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft34">sorernas beslut om tills�ttning av eller f�rordnande p� kommun�l ellei* <br/>landstingskommunal tj�nst, entledigande fr�n s�dan tj�nst eller disciplin�r <br/>�tg�rd mot tj�nsteman, om beslutet annars skulle ha �verklagats enligt 2 �. <br/>Best�mmelserna i 13-17, 20, 26 och 29 �� f�rvaltningslagen (1986:223) <br/>till�mpas i �renden hos besv�rsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft35">Reglemente f�r besv�rsn�mnd antages av fullm�ktige. <br/>Om inte annat f�reskrivs i reglementet, till�mpas best�mmelserna i </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft34">3 kap. 13 � andra stycket, med undantag av h�nvisningen till 3 kap. 9 � <br/>andra stycket, �ven p� besv�rsn�mnden. I fr�ga om j�v g�ller f�reskrifter�</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft31">na i 1 1 och 12 �� f�rvaltningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft31">Om besv�rsn�mnd finns, f�r den som �r missn�jd med ett beslut som </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft31">avses i f�rsta stycket �verklaga beslutet hos n�mnden inom den tid, som </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft31">f�reskrivs i 1 � andra stycket och 2 � andra stycket. Skrivelsen med </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft31">�verklagandet ges in till n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft31">Betr�ffande besv�r �ver besv�rsn�mnds beslut till�mpas best�mmelser�</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft31">na i 1 � p� motsvarande s�tt. Till st�d f�r s�dana besv�r far dessutom </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft31">�beropas att det hos besv�rsn�mnden �verklagade beslutet �r oriktigt p� </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft31">n�gon s�dan grund som s�gs i 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1987. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft31">BO HOLMBERG </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft32">' Senaste lydelse 1979:409. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft31">Lennart Aspegren </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:537px;white-space:nowrap" class="ft31">(Civildepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1986:1134 Lag

Utkom fr�n trycket

oHi �ndring 1 kommunallagen (1977:179);

den 19 december 1986

utf�rdad den II december 1986.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 kap. 9 och 11 �� , 3 a kap. 1, 6

och 10 �� samt 7 kap. 3 � kommunallagen (1977:179) skall ha f�ljande

lydelse.

3 kap.

9 � Styrelsen f�r handl�gga �rende endast om mer �n h�lften av led am��

terna �r n�rvarande.

2096

' Prop. 1986/87:39. KU 11, rskr. 59.

background image

I fr�ga om j�v g�ller att ledamot i styrelsen och annan som har att

SFS 1986:1134

handl�gga �rende hos styrelsen inte f�r delta i eller n�rvara vid handl�g g�
ningen av �rende som personligen r�r honom sj�lv eller hans make, f�r�ld�
rar, barn eller syskon eller annan honom n�rst�ende.

11

Delgivning med styrelsen sker med ordf�randen eller den som

enligt reglemente, instruktion eller s�rskilt beslut �r beh�rig att mottaga
delgivning.

3 a kap.

1

Fullm�ktige inr�ttar partssammansatta organ.

Partssammansatta organ kan, om inte annat f�ljer av lag eller annan

f�rfattning, ha till uppgift att inom st yrelsens eller andra n�mnders verk�
samhetsomr�den svara f�r beredning, f�rvaltning och verkst�llighet i �ren�
den som r�r f�rh�llandet mellan kommunen eller landstingskommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Till s�dana organ f�r inte �verl�mnas att avg�ra fr�gor som avser den

kommunala eller landstingskommunala verksamhetens m�l, inriktning,

omfattning eller kvalitet eller fr�gor om myndighetsut�vning mot n�gon
enskild med undantag av �renden om anst�llning, ledighet, vikariat och
f�rslagsbel�ning.

6 �"* N�rvaror�tt f�religger inte vid handl�ggning av �renden om myn�
dighetsut�vning mot n�gon enskild med undan tag av �renden om anst�ll�

ning, ledighet, vikariat och f�rslagsbel�ning samt �renden som g�ller f�re�

skrifter som avses i 8 k ap. regeringsformen.

N�rvaror�tt f�religger inte heller vid handl�ggningen av fr�gor som r�r
1. f�rhandlingar med en arb etstagarorganisation,

2. upps�gningar av kollektivavtal,

3. arbetskonflikter,
4. r�ttstvister mellan kommunen eller landstingskommunen och en ar�

betstagarorganisation .

10

Vad i denn a lag eller annan f�rfattning f�reskrivs om j�v f�r leda�

mot eller n�gon ann an som har att handl�gga �rende i n�mnd skall ocks�

g�lla f�r personalf�retr�dare i n �mnden.

Dock skall j�v enligt 11 � f�rsta stycket 5 f�rvaltningslagen (1986:223)

inte anses f�religga enbart p� grund av att en personalf�retr�dare �r

f�rtroendeman eller funktion�r hos en arbetstagarorganisation som har

intresse att bevaka i �rendet eller p� grund av att han eller hon i en s�dan
egenskap p� organisationens v�gnar har deltagit i en s�dan f�rhandling i

�rendet som �gt rum enligt lagen (1976:580) om medbest�mmande i arbets�

livet.

^ �ndringen inneb�r att f�rsta stycket upph�vs.

' Senaste lydelse 1985:896.

'* Senaste lydelse 1985: 896.

^ Senaste lydelse 1985:896.

2097

background image

SFS 1986:1134

7kap.

I

3

Fullm�ktige f�r utse en s�rskild n�mnd med uppgift att pr�va �V Bf-''

klagande av styrelsens, annan n�mnds, partssammans�tt organs eller revi�

sorernas beslut om tills�ttning av eller f�rordnande p� kommun�l ellei*
landstingskommunal tj�nst, entledigande fr�n s�dan tj�nst eller disciplin�r
�tg�rd mot tj�nsteman, om beslutet annars skulle ha �verklagats enligt 2 �.
Best�mmelserna i 13-17, 20, 26 och 29 �� f�rvaltningslagen (1986:223)
till�mpas i �renden hos besv�rsn�mnden.

Reglemente f�r besv�rsn�mnd antages av fullm�ktige.
Om inte annat f�reskrivs i reglementet, till�mpas best�mmelserna i

3 kap. 13 � andra stycket, med undantag av h�nvisningen till 3 kap. 9 �
andra stycket, �ven p� besv�rsn�mnden. I fr�ga om j�v g�ller f�reskrifter�

na i 1 1 och 12 �� f�rvaltningslagen.

Om besv�rsn�mnd finns, f�r den som �r missn�jd med ett beslut som

avses i f�rsta stycket �verklaga beslutet hos n�mnden inom den tid, som

f�reskrivs i 1 � andra stycket och 2 � andra stycket. Skrivelsen med

�verklagandet ges in till n�mnden.

Betr�ffande besv�r �ver besv�rsn�mnds beslut till�mpas best�mmelser�

na i 1 � p� motsvarande s�tt. Till st�d f�r s�dana besv�r far dessutom

�beropas att det hos besv�rsn�mnden �verklagade beslutet �r oriktigt p�

n�gon s�dan grund som s�gs i 1 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1987.

P� regeringens v�gnar

BO HOLMBERG

' Senaste lydelse 1979:409.

Lennart Aspegren

(Civildepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.