SFS 1986:1134

861134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1134 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 kommunallagen (1977:179);

den 19 december 1986

utfärdad den II december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 9 och 11 §§ , 3 a kap. 1, 6

och 10 §§ samt 7 kap. 3 § kommunallagen (1977:179) skall ha följande

lydelse.

3 kap.

9 § Styrelsen får handlägga ärende endast om mer än hälften av led amö­

terna är närvarande.

2096

' Prop. 1986/87:39. KU 11, rskr. 59.

¬

background image

I fråga om jäv gäller att ledamot i styrelsen och annan som har att

SFS 1986:1134

handlägga ärende hos styrelsen inte får delta i eller närvara vid handläg g­
ningen av ärende som personligen rör honom själv eller hans make, föräld­
rar, barn eller syskon eller annan honom närstående.

11

Delgivning med styrelsen sker med ordföranden eller den som

enligt reglemente, instruktion eller särskilt beslut är behörig att mottaga
delgivning.

3 a kap.

1

Fullmäktige inrättar partssammansatta organ.

Partssammansatta organ kan, om inte annat följer av lag eller annan

författning, ha till uppgift att inom st yrelsens eller andra nämnders verk­
samhetsområden svara för beredning, förvaltning och verkställighet i ären­
den som rör förhållandet mellan kommunen eller landstingskommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Till sådana organ får inte överlämnas att avgöra frågor som avser den

kommunala eller landstingskommunala verksamhetens mål, inriktning,

omfattning eller kvalitet eller frågor om myndighetsutövning mot någon
enskild med undantag av ärenden om anställning, ledighet, vikariat och
förslagsbelöning.

6 §"* Närvarorätt föreligger inte vid handläggning av ärenden om myn­
dighetsutövning mot någon enskild med undan tag av ärenden om anställ­

ning, ledighet, vikariat och förslagsbelöning samt ärenden som gäller före­

skrifter som avses i 8 k ap. regeringsformen.

Närvarorätt föreligger inte heller vid handläggningen av frågor som rör
1. förhandlingar med en arb etstagarorganisation,

2. uppsägningar av kollektivavtal,

3. arbetskonflikter,
4. rättstvister mellan kommunen eller landstingskommunen och en ar­

betstagarorganisation .

10

Vad i denn a lag eller annan författning föreskrivs om jäv för leda­

mot eller någon ann an som har att handlägga ärende i nämnd skall också

gälla för personalföreträdare i n ämnden.

Dock skall jäv enligt 11 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223)

inte anses föreligga enbart på grund av att en personalföreträdare är

förtroendeman eller funktionär hos en arbetstagarorganisation som har

intresse att bevaka i ärendet eller på grund av att han eller hon i en sådan
egenskap på organisationens vägnar har deltagit i en sådan förhandling i

ärendet som ägt rum enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbets­

livet.

^ �ndringen innebär att första stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1985:896.

'* Senaste lydelse 1985: 896.

^ Senaste lydelse 1985:896.

2097

¬

background image

SFS 1986:1134

7kap.

I

3

Fullmäktige får utse en särskild nämnd med uppgift att pröva öV Bf-''

klagande av styrelsens, annan nämnds, partssammansätt organs eller revi­

sorernas beslut om tillsättning av eller förordnande på kommunäl ellei*
landstingskommunal tjänst, entledigande från sådan tjänst eller disciplinär
åtgärd mot tjänsteman, om beslutet annars skulle ha överklagats enligt 2 §.
Bestämmelserna i 13-17, 20, 26 och 29 §§ förvaltningslagen (1986:223)
tillämpas i ärenden hos besvärsnämnden.

Reglemente för besvärsnämnd antages av fullmäktige.
Om inte annat föreskrivs i reglementet, tillämpas bestämmelserna i

3 kap. 13 § andra stycket, med undantag av hänvisningen till 3 kap. 9 §
andra stycket, även på besvärsnämnden. I fråga om jäv gäller föreskrifter­

na i 1 1 och 12 §§ förvaltningslagen.

Om besvärsnämnd finns, får den som är missnöjd med ett beslut som

avses i första stycket överklaga beslutet hos nämnden inom den tid, som

föreskrivs i 1 § andra stycket och 2 § andra stycket. Skrivelsen med

överklagandet ges in till nämnden.

Beträffande besvär över besvärsnämnds beslut tillämpas bestämmelser­

na i 1 § på motsvarande sätt. Till stöd för sådana besvär far dessutom

åberopas att det hos besvärsnämnden överklagade beslutet är oriktigt på

någon sådan grund som sägs i 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

' Senaste lydelse 1979:409.

Lennart Aspegren

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.