SFS 1987:1337

871337.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1337 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 kommunallagen (1977:179);

den 4 januari 1988

utfärdad den 21 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 2 och 6 §§ kommunallagen

(1977:179) skall ha följande lydelse.

2 kap.
2 § För ledamöterna i fullmäktige skall utses suppleanter.

I kommun bestämmer kommunfullmäktige det antal suppleanter som

skall ligga till grund för tillämpningen av bestämmelserna i 14 kap. 19 §
vallagen (1972:620) om utseende av suppleanter. Antalet skall utgöra viss
andel, dock högst hälften, av det antal platser som vaije parti erhåller i

kommunen. Om därvid uppkommer brutet tal, avrundas detta till närmast

högre hela tal. Beslutet skall fattas före utgången av mars månad valåret.
Länsstyrelsen skall genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut.

Om antalet suppleanter för ledamöterna i landstinget gäller vad som är

föreskrivet i vallagen.

6

Ledamöter och suppleanter i fullmäktige väljs för tre tjänstgöringsår

räknat från och med den 1 november det år då valet har skett. Om valpröv-
ningsnämnden har beslutat om omval enligt 15 kap. 7 § tredje stycket
vallagen (1972:620), skall dock tjänstgöringstiden förlängas till dess omva­

let har avslutats.

I Stockholms kommun räknas tjänstgöringstiden från och med den

15 oktober det år då valet har skett.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1988 .

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Lennart Aspegren

(Civildepartementet)

3988

' Prop. 1987/88:21, KU 15, rskr. 101.

^ Senaste lydelse 1979:414.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.