SFS 1988:134

880134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:134

Ulkom från trycket

den 7 april 198 8

392

Lag

om ändring i kommunallagen (1977:179);

utfärdad den 24 mars 1988.

Enligt riksdagens

beslut' föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1977:179)

dels att 1 kap. 5 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 6 § och 3 kap.

13 a §, av följande lydelse.

1 kap.
5

Kommuns och landstingskommuns beslutanderätt utövas av full­

mäktige.

Förvaltning och verkställighet ankommer på styrelsen och övriga nämn­

der. Nämnderna bereder även ärenden som skall avgöras av fullmäktige.

För en sådan uppgift kan tillsättas en särskild beredning bestående av en

eller flera personer.

' Prop. 1986/87:91. KU 1987/88:23, rskr. 154.

* Senaste lydelse 1979:409.

Qblfi gi

kl) alp.

' '''lalii

^elyd

¬

background image

Styrelsen och övriga nämnder skall verka för att samråd sker med dem

SFS 1988:134

som utnyttjar deras tjänster.

I kommuner och landstingskommuner får inrättas partssammansatta

organ med uppgift att svara för viss beredning, förvaltning och verkställig­
het inom styrelsens eller andra nämnders verksamhetsområden.

6 § I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får

fullmäktige uppdra åt styrelsen eller någon annan nämnd att genomföra en

viss v erksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut

om verksamheten som fullmäktige har fastställt.

Fullmäktige får också uppdra åt styrelsen eller någon annan nämnd att i

fullmäktiges ställe fatta beslut i en viss grupp av ärenden, i den mån något
annat inte följer av lag eller annan författning. Ett sådant uppdrag får inte

avse ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

3 kap.
13 a § Om styrelsen eller någon annan nämnd uppdrar åt en tjänsteman

hos kommunen eller landstingskommunen att besluta på styrelsens eller
nämndens vägnar, får styrelsen eller nämnden ställa upp villkor som inne­
bär att de som utnyttjar deras tjänster skall beredas tillfälle att framställa

förslag eller att yttra sig innan beslutanderätten utövas.

Styrelsen eller nämnden får också föreskriva att beslutanderätten får

utövas endast om företrädare för dem som utnyttjar styrelsens eller nämn­

dens tjänster har tillstyrkt det beslut som tjänstemannen avser att fatta.

Denna lag träder i kraft den I maj 1988.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Lennart Aspegren

(Civildepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.