SFS 1988:1253

881253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1253

om ändring i kommunallagen (1977:179);

utkom från trycket

den 16 december 1988

utfärdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 3 § kommunallagen

(1977:179) skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 § Rösträtt vid val av ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige

har den som är kyrkobokförd i k ommunen och som har uppnått aderton

års ålder senast på valdagen. Den som ej är svensk medborgare har rösträtt
endast om han har varit kyrkobokförd i riket den 1 novem ber de tre åren

närmast före valåret. Varje röstberättigad har en röst.

' Prop. 1987/88:124, 1988/89; KU8, rskr. 12.

2871

¬

background image

\

SFS 1988:1253

Rösträtt vid val av ledamöter och suppleanter i landsting har den som är

röstberättigad vid v al av ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige

i kommun in om landstingskommunen.

Frågan huruvida rösträtt enligt första och andra styckena föreligger

avgöres på grundval av en före valet upprättad röstläng d.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Lennart Aspegren

(Civildepartementet)

a

I?

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.