SFS 1990:787

900787.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

. Lag

SFS 1990:787

om ändring i kommunalBagen (1977:179);

utkom frän trycket

' '

den 3 juli 1990

utfärdad den 7 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 27 § samt 3 kap. 1 och

10 §§ kommunallagen (1977:179) skall ha f öljande lydelse.

2 kap.

I 27 § I arkivlagen (1990: 782 ) finns bestämmelser om fullmäktiges arkiv.

' Prop. 1989/90:72, KrU29, rskr. 30 7.

1471

¬

background image

SFS 1990:787

3 kap.

1

Styrelsen skall leda förvaltningen av kommunens eller landstings­

kommunens angelägenheter och ha i nseende över Övriga nä mnders verk­

samhet. Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka pä

kommunens eller landstingskommunens utveckling och ekonomiska ställ­
ning samt hos fullmäktige och övriga nämnder liksom hos an dra myndig­
heter göra de framställningar som styrelsen finner påkallade.

Det åligger vida re styrelsen
1. att bereda eller yttra sig i är enden som skall handläggas av fullmäk ti­

ge,

2. att handha den ekonomiska förvaltningen och därvid själv förvalta

kommunens eller landstingskommunens egendom i den mån sådan egen­

domsförvaltning ej har uppdragits åt annan nämnd,

3. att handha medelsförvaltningen i den mån fullmäktige ej har medgivit

annan nämnd att helt eller delvis handha sin medelsförvaltning,

4. att verkställa fullmäktiges beslut i den mån verkställigheten ej har

uppdragits åt annan,

5. att själv eller genom ombud föra kommunens eller landstingskommu­

nens talan i alla mål och ärenden i den mån detta ej på grund av lag eller

annan författning eller fullmäktiges beslut ankommer på annan,

6. att handha kommunens eller landstingskommunens informations­

verksamhet i den mån fullmäktige ej har uppdragit denna åt annan
nämnd,

7. att verka för sådana förenklingar i verksamhete n som kan underlätta

enskildas kontakter med kommunen eller landstingskommunen, samt

8. att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har överlämnat till

styrelsen.

Styrelsen skall handlägga de ä renden som enligt särskilda författningar

ankommer på styrelsen.

Styrelsen får infordra yttranden och upp lysningar från övriga nämnder

och från bered ningar och tjänstemän i kommunen eller landstingskommu ­

nen, när det behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

IL

10 § När styrelsen väljer avdelning som avses i 12 § eller organ beståen­

de av ledamöter eller suppleanter i styrelsen för beredning av ärende som
styrelsen skall handlägga tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 23 § om pro­

portionellt val på mo tsvarande sätt.

I fråga om förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll,

protokolls innehåll, justering av protokoll, tillkännagivande om justering

och reservation tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 22, 25 och 26 §§ om
fullmäktige på motsvarande sätt fÖr styrelsen. Protokollet får dock justeras
av ordföranden och endast en ytterligare ledamot. Tillkännagivande om

justering behöver ej införas i tidni ng.

1472

' Senaste lydelse 1981; 16.S.

¬

background image

^ I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om styrelsens arkiv.

SFS 1990:787

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

BENGT K. Å. JOHANSSON

Lotty Nordling

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.