SFS 1991:517

910517.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:517

om ändring i kommunallagen (1977:179);

utkom från trycket

utfärdad den 30 m aj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 1 kap. 3 § och 2 kap. 3 §

kommunallagen (1977:179)^ ordet "kyrkobokford" skall bytas ut mot

"folkbokförd".

Denna lag träder i kraft den 1 jul i 1991.

På regeringens vägnar

BENGT K. Å. JOHANSSON

Lennart Aspegren

(Civildepartementet)

' Prop. 1990/91: 153, SkU28, rskr. 320.

' Senaste lydelse av 2 kap. 3 § 1988:1253.

den 11 j uni 1991

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.