SFS 1991:1774

911774.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1774

om ändring i kommunallagen (1991:900);

utkom från trycket

den 20 december 1991

Utfärdad den 12 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

dels att 2 kap. 9 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lage n skall införas en ny parag raf, 2 kap. 10 §, av följande

lydelse.

2 kap.
9 § Kommuner och landsting får ge ek onomiskt bidrag och annat stöd

(partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige.

Partistöd får ge s också till ett parti som har upphört att vara repres en­

terat i fullm äktige, dock endast under ett år efter det att representatione n

upphörde.

Prop. 1991/92:66, KU 18, rskr. 68.

3269

¬

background image

SFS 1991:1774

10 § Fullmäktige skall besluta om partistödets omfattning och formerna

för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller miss- \

gynnar ett parti.

Om det med stöd av 4 kap. 35 § har anställts en politisk sekreterare för

de förtroendevalda i ett parti, skall detta beaktas när stödet bestäms.

På regeringens vägnar

INGER DAVIDSON

Ingvar Paulsson

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.