SFS 1992:355

920355.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

I hi

-iC

Lag

SFS 1992:355

om ändring i kommunallagen (1991:900);

uikom från nrcket

utfärdad den 29 april 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

dels att 5 kap. 47 § skall upphöra att gälla,
dels att 5 kap. 46 § och 6 kap. 22 § skall ha följande lydelse.

5 kap.

46 § Under de förutsättningar som anges i 2§ lagen (1992:339) om
proportionellt valsätt skall följande val vara proportionella:

1. val av ledamö ter och ersättare i nämnder och beredningar,
2. val av revisorer och revisorsersättare som avses i 9 kap. I och 2 §§ ,

och

3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag, ekonomis­

ka föreningar eller stiftelser eller revisorer och revisorssuppleanter som

skall granska en sådan styrelses förvaltning.

6 kap.
22 § En nämnd skall välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i

nämnden. Därvid skall föreskrifterna i 2 § lagen (1992:339) om proportio­
nellt valsätt tilläm pas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

INGER DAVIDSON

Ingvar Paulsson

(Civildepartementet)

den 27 maj 1 992

Prop. 1991/92:85, KU32, rskr. 22 2.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.