SFS 1977:179

770179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:179

Kommunallag;

Utkom från try cket

den 12 maj 1977

utfärdad den 21 april 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 KAP. Allmänna bestämmelser

1 § Riket är indelat i kommun er och landstingskommuner.

Varje län utgör en landstingskommun, om ej annat är föreskrivet.

Om ko mmunalförbund och om ändring i kommunal och landstingskom-

k

i'liM

⬢ 1/

munal indelning finns särskilda bestämmelser.

472

' Prop. 1975/76; 187, K U 19 76/77; 25; rskr 148.

¬

background image

2 § 1 tienna lag avses med fu llmäktige kommunfullmäktige och landsting-

SFS 1977:179

et samt med styr elsen kommunstyrelsen och förvaltningsutskottet.

3 S Medlem av kommun är den som är kyrkobokförd i kom munen, äger

fast egendom där eller är taxerad till komm unalskatt där.

Medlem av landstingskommun är den som är medlem av kommun inom

landstingskommunen.

4 § Kommun och landstingskommun får själva vårda sina angelägenhe­

ter.

Stockholms läns landstingskommun får handha angelägenhet som a vser

del av landstingskommunen och som ankommer på kommun, om det är på­

kallat med hänsyn till betyd ande behov av samverkan mellan kommunerna
inom nämnda del.

Om vissa angelägenheter som ankommer på kommun eller landstings­

kommun finns särskilda bestämmelser. Vad som sägs i andra s tycket gäller

ej i fråga om såd ana angelägenheter,

5 § Kommuns och landstingskommuns beslutanderätt utövas av full­

mäktige.

Förvaltning och verkställighet ankommer på styrelsen och övriga nämn­

der. Nämnderna bereder även ärenden som skall avgöras av fullmäktige.

För sådan uppgift kan tillsättas särskild beredning bestående av en eller

flera p ersoner.

Fullmäktige får uppdraga åt styrelsen eller annan nämnd a ti i fullmäkti­

ges ställe fatta beslut i viss grupp av ä renden, i den man ej ann at följer av

lag eller annan författning. Sådant uppdrag fåi- ej avse iirenden som iir av

principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

2 KAP. Fullmäktige

1 § Fullmäktige beslutar hur mänga ledamöter i fullmäktige som skall ut­

ses. Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst

31 i kommun med 12 000 r östberättigade invånare eller därunder och i

landstingskommun med 140 000 röstberättigade invånare eller därunder,

41 i kommun med över 12 000 till och med 24 000 rös tberättigade invå­

nare,

51 i kom mun med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invåna­

re och i landst ingskommun med över 140 000 till och med 200000 rö stbe­
rättigade invånare,

61 i kommun med över 36 000 röstberiittigade invånare,
71 i landstingskomm un med öve r 200000 röstberättigade invånare.

I Stockh olms kommun och i landstin gskommun med ö ver 300 000 röst­

berättigade invånare skall dock antalet fullmäktige bestämmas till minst
101.

Vid tillämpningen av första och andra styckena skall som röstberättigad

anses den som har upptagits i gällande röstlängd. Länsstyrelsen skall ge-

473

¬

background image

SFS 1977:179

nast underrättas om beslut om ändring av antalet fullmäktige. Sädant be- / " .
slut skall tillämpas först när val i hela riket av fullmäktige förrättas nästa

gång.

2 S För ledamöterna i fullmäktige skall u tses suppleanter.

1 kommun bestämmer kommunfullmäktige det antal suppleanter som

skall ligga t ill grund för tilliimpning en av bestämmelserna i 1 4 kap. 19 val­

lagen (197 2: 620) om utseende av suppleanter. Antalet skall utgöra viss an­

del. dock högst h älften, av det antal platser som v arje parti erhäller i kom­

munen. Om därvid uppkommer brutet tal. avrundas detta till närmast hög­
re hela tal. Länsstyrelsen skall genast underrätttis om kommunfullmäkti­

ges beslut.

Om antalet suppleanter för ledamöterna i landstinget gäller vad som är

föreskrivet i vallagen.

3 i? Rösträtt vid val av ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige

har den som är kyrkobokförd i kommunen och som har uppnått aderton

års ålder senast på valdagen. Den som är omyndigförklarad av domstol har
dock ej rösträtt. Den som ej är svensk medborgare har rösträtt endast om

han har varit kyrkobokförd i riket den 1 november de tre åren närmast före
valåret. Varje röstberättigad haren röst.

Rösträtt vid val av l edamöter och suppleanter i landsting ha r den som är

röstberättigad vid val av l edamöter och suppleanter i kommunfullmäktige i
kommun inom landstingskommunen.

Frågan huruvida rösträtt enligt fö rsta och a ndra styckena föreligger av-

göres på grundval av en före valet upprättad röstlängd.

4 § Ledamöter och suppleanter i fullmäktige väljes bland dem som upp­

fyller villkoren för rösträtt enligt 3 § förs ta och andra styckena.

Landshövding, länsöverdirektör och avdelningschef vid länsstyrelse är

ej valbara till ledamot eller suppleant. Den som är anställd hos kommunen
eller landstingskommunen och som i egens kap av föredragande hos styrel­
sen eller på grund av andra uppgifter som hör till tjänsten har den ledande
ställningen -bland kommunens eller landstingskommunens tjänstemän är ej

heller valbar.

Om ledamot eller suppleant upphör att vara valbar, förfaller hans upp­

drag genast. Fullmäktige skall befria ledamot eller suppleant från hans

uppdrag, om han vil l avgå och särskilda skäl ej talar däremot.

5 § Ledamot och suppleant i fullmäktige eller beredning har rätt till den

ledighet från anställning som behövs för uppdraget.

tv.

6 S Ledamöter och suppleanter i fullmäktige väljes för tre tjänstgörings-

j;.

år räknat från och med den 1 november det år då valet har skett.

v

I .Stockholms kommun räknas tjänstgöringstiden från och med den 15

oktober det år då valet har skett,

, r.,.

Om val av ledamöter och suppleanter med anlednin g av ändring i kom -

munal eller landstingskommunal indelning finns särskilda bestämmelser.

474

7 S I vallagen (1972 : 620) finns bestämmelser om

⬢ ⬢ J"

¬

background image

1. kommuns och landstingskommuns indelning i valkretsar och väldi-

SFS 1977:179

strikt.

2. valdag, röstlängd, vals förrättande och avslutande samt

3. förfarandet när ledamot i fullmäkti ge har avgått före den bestämda

tjänstgöringstidens utgång och när suppleant för ledamot har inträtt som

ledamot i fullmäktige eller av an nan anledning har avgått som suppleant.

8 S Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer bland sin a

ledamöter en ordförande och en eller två vice o rdförande. Till des s valen

har förrättats, utövas ordförandeskapet av den som har varit ledamot

längst tid, Om två eller flera har varit ledamöter lika länge, har den äldste

av dem företräde.

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan närvara vid sam man­

träde. utser fullmäktige annan ledamot att för tillfället föra ordet.

Om ordförandeskapet vid första sammanträdet med kommunfullmäktige

som har valts med anledning av ändring i kommunal indelning finns sär­
skilda bestämmelser.

9 S Fullmäktige sammanträder enligt den ordning som fullmäktige be­
stämmer med iakttagande av föreskrifterna i tredje stycket samt i 4 kap.
4 § och 5 kap. 6 8 om tid för handläggning av vissa ärenden. Sammanträde

skall även hållas, när styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges le­

damöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

I landstingskommun bör sammanträde hållas minst fyra gånger varje år.

Vid s ammanträde före december månads utgång förrättas val till de be­

fattningar inom kommunen eller landstingskommunen som blir lediga vid

årets slut. �r då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum skall valen för­

rättas av de nyvalda fullmäktige.

I Stockholms kommun skall styrelsen väljas vid första sammantriidet

med fullmäktige under tjänstgöringsåret.

10 8 Kungörelse om sammanträde med fullmäktige utfärdas av ordföran­
den. Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträ­

det samt om de ärenden som skall behandlas.

Kungörelsen skall minst en vecka före sammanträdesdagen anslås pa

kommunens eller landstingskommunens anslagstavla och inom samma tid

sändas med posten till varje ledamot och suppleant i fullmäktige.

Uppgift om tid och plats för sammanträde samt. om fullmäk tige har be-

stiimt det. uppgift om d e ärenden som skall behandlas skall minst en vecka
före sammanträdesdagen införas i en eller flera orts tidningar. Vid samman­
träde före december månads utgång avgöres för följande kalenderår i vil­
ken eller vilka tidningar sådant tillkännagivande skall införas. Därvid bör

väljas tidn ingar som genom spridning inom olika grupper av kommunens

eller landstingskommunens medlemmar bringar tillkännagivandet till de
flestas kännedom. Om förslag om att tillkännagivandet skall införas i an­

nan orts tidning får minst en tredjedel av rösterna, skall tillkiinnagivandet
införas också i denna tidning.

Om ärende fordrar så skyndsam handläggning att kungörande i den ord­

ning som f�reskrivcs i andi'a och tredje styckena ej hinnes med. skall kun­

görelsen med uppgift om ärendet anslås senast vardagen före sammanträ-

475

¬

background image

SFS 1977:179

desdagen och sandas med poslen lill varje ledamot och suppleant i full ,

mäktige sä tidigt att den kan antagas komma honom till handa inom samma

tid.

11^ Om ledamot i full mäktige är hindrad att inställa sig till sammanträde
ellei' att vidare deltaga i sa mmanträde, inträder i h ans ställe den suppleant

som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen stär i tur att
tjiinstgöra. Vad som har sagts om ledamot gälleräven suppleant, som har

kallats att tjänstgöra eller som tjänstgör i stäl let för ledamot.

Ledamot, som inställer sig under pägäende sammanträde eller till fort­

satt sammanträde, hai' rätt att tjänstgöra även om suppleant har inträtt i

hans ställe. Dock fär ej ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen vid s am­
manträde pä grund av annat hinder än jäv. därefter under samma dag

tjiinstgöra vid sammanträdet.

.Suppleant som har börjat tjänstgöra med stöd av första stycket har före­

träde framför annan suppleant, även om denne står i tu r att tjänstgöra en­
ligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen. Suppleant, som pä

grund av att han är jävig i visst ärende avbryter tjänstgöringen vid sam­

manträde. får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

Om samtliga suppleanter för ledamot i kommunfullmäktige är hindrade

att inställa sig till sammanträde eller att vidare deltaga i sa mmanträde, in­
träder i ledamotens ställe den suppleant som enligt den mellan supplean­

terna bestämda ordningen står i tu r att tjänstgöra för den ledamot som har

erhållit den första platsen för partiet i valkretsen. Om sådan suppleant ej
kan tjänstgöra, inträder den suppleant som står i tu r att tjänstgöra för den
ledamot som har erhållit den andra platsen för partiet i valkretsen och så
vidare efter samma grund. Om partiets samtliga suppleanter i val kretsen är

hindrade att inställa sig till s ammanträde eller att vidare deltaga i samm an­

träde. inträder suppleant som har utsetts för partiet i a nnan valkrets efter

den grund som nyss har sagts. Därvid har suppleant, som har utsetts i val­

krets där partiets röstetal är högst, företräde.

12

Fullmäktige får handlägga ärende endast om mer än hälften av leda­

möterna är närvarande. Fullmäktige kan dock föreskriva att interpellation

och fråga får besvaras, även om antalet närvarande är lägre än vad som nu

har sagts.

Om närvarande ledamot enligt 13 § eller 5 kap, 2 § på grund av jäv är

hindrad att deltaga i h andläggningen av visst ärende, får fullmäktige hand­

lägga detta, även om antalet deltagande på grund av hindret ej uppgår till

vad som föreskrives i fö rsta stycket.

13

Ledamot i fu llmäktige får ej deltaga i handläggning av ärende som

personligen rör honom själv eller hans make. föräldrar, barn eller syskon

eller annan honom närstående. Bestämmelser om jäv i sam band med revi­

sion finns i . "i ka p. 2 S.

14 ^ Varje ledamot i ful lmäktige har en röst.

Rätt att deltaga i ful lmäktiges överläggningar men ej i b esluten har även

1. ordföranden eller vice ordförande i st yrelsen,

476

2. ordföranden eller vice ordförande i ann an niimnd eller i ber edning vid

¬

background image

handläggning av ärende som har beretts av nämnden eller beredningen och

SFS 1977:179

vid besvarande av interpellation som har framställts till ordföranden i

nämnden eller beredningen,

3. ledamot i styrels en och sådan ledamot i styre lse för aktiebolag, eko­

nomisk förening eller stiftelse som avses i 2 3 § andra stycket vid besv aran­

de av interpellation som enligt 24 § tre dje stycket har överlämnats för att

besvaras av honom,

4. revisor hos kommunen eller landstingskommunen vid b ehandling av

revisionsberättelsen för den verksamhet som hans uppdrag avser.

5. sådan tjänsteman hos kommunen eller landstingskommunen som av­

ses i 4 § andra stycket samt,

6. i den mån fullmäkt ige har beslutat det, ledamot eller suppleant i sty­

relsen, annan nämnd eller beredning.

Fullmäktige får kalla tjänsteman hos kommunen eller landstingskommu­

nen eller särskild sakkunnig för att meddela upplysningar vid sa mmanträ­

de.

I Stockholms kommun skall borgarråd närvara vid fullmäktiges sam­

manträden. Borgarråd får deltaga i överlä ggningarna och framställa förslag
men ej deltaga i be sluten.

15 § Fullmäktige skall besluta i ä rende som har väckts av

1. styrelsen eller annan nämnd, om ej annat är föreskrivet i lag,

2. ledamot genom motion,
3. regeringen, central förvaltningsmyndighet eller länsstyrelsen,

4. revisorerna, om ärendet avser förvaltning som har samband med re­

visionsuppdraget, eller

5. beredning, om fullmäktige har föreskrivit det.
1 Stockholms kommun skall fullmäktige besluta även i äre nde som har

väckts av borgarråd genom motion.

16 § �rende, vari fullmäktige skall besluta, skall beredas av den nämnd
eller beredning dit ärendet efter sin beskaffenhet hör eller av en beredning

som fullmäktige särsk ilt har utsett för ändamålet.

Om ärende har beretts av annan än den nämnd eller beredning dit ären­

det efter sin beskaffenhet hör, skall nämnden eller beredningen få tillfälle

att avge yttrande i ärendet innan det avgöres. Styrelsen skall alltid få tillfäl­
le att yttra sig i ärende som har beretts av annan än styrelsen.

Val får förrättas utan föregående beredning. �rende som avser ändring

av antalet ledamöter eller suppleanter i sty relsen eller annan nämnd eller
avsägelse från uppdrag som ledamot eller suppleant i fullmäkti ge, i styre l­
sen elle r i annan nämnd eller som revisor eller revisorssuppleant behöver
ej heller beredas.

17 § Motion bör beredas så. att fullmäktige kan fatta beslut med anled­

ning av motionen vid sam manträde som hålles inom ett år från det att mo­

tionen har väckts. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid. skall

detta och vad som har framkommit vid be redningen anmälas till fullmäkti­
ge vid sam manträde inom angivna tid. Fullmäktige får vid behandling av
sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

477

¬

background image

SFS 1977:179

18 S Fullmäktige får besluta att som ett led i beredni ngen av ett ärende
som tillhör fullmäktiges handläggning skall inhämtas synpunkter från med­

lemmar i kommunen eller landstingskommunen. Detta kan ske genom om­
röstning. opinionsundersökning eller liknande förfarande. Därvid får val­
nämnden i kommunen anlitas, om ej nämndens verksamhet i övr igt hindras

därigenom. Landstingskommun får dock anlita valnämnd endast om kom­

munfullmäktige beslutar det. Kommun har rätt att få ersättning för de kost­
nader som föranledes av att landstingskommun anlitar valnämnden.

19 5} Om sammanträde med fullmäktige ej kan slutföras på utsatt dag.

skall det fortsätta genast eller vid senare tidpunkt. Om sammanträdet skall
fortsätta vid senare tidpunkt, bestämmer och tillkännager ordföranden ge­

nast tid och plats för det fortsatta sammanträdet.

Om fo rtsättande och avslutande av valförrättning, när val är proportio­

nellt. finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid
val inom landsting, kommunfullmäktige m. m,

20 § �rende skall bordläggas, om det begäres av minst en tredjedel av de

närvarande ledamöterna. För bordläggning i fråga om val eller av tidigare
bordlagt ä rende krävs beslut av fullmäktige med enkel majoritet.

Om bordläggning beslutas bestämmer och tillkännager ordföranden in­

nan sa mmanträdet avslutas till vilken dag ärendet skall uppskjutas.

21 § Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och föredrager ären­

dena. Ordföranden skall tillse att ärende avgöres endast om föreskrifterna i

K) § om kungör ande och i 16 § o m beredning har iakttagits i fråga om ären­

det.

�rende som fordrar skyndsam handläggning får utan hinder av att före­

skrifterna i 10 S om kungörande ej har iakttagits avgöras vid sammanträdet
om samtliga närvarande ledamöter beslutar det. Sådant ärende får utan

hinder av att föreskrifterna i 16 § om beredning ej har iakttagits avgöras

vid sammanträdet, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.

22 § Sedan ordföranden har förklarat överläggningen i ett ärende avslu­

tad. framställer han proposition, så avfattad att den kan besvaras med ja

eller nej. Ordföranden ger därefter till känna vad som enligt hans uppfatt­

ning har beslutats och befäster beslutet med klubbslag, om e j omröstning
begäres.

Om omröstning begäres. skall den verkställas efter upprop och ske öp­

pet utom i ärend e som avser val eller tillsättning av tjänst. Vid öppen om­

röstning får omröstningsapparat användas. Utgången bestämmes genom

enkel majoritet, om ej annat är föreskrivet för särskilda fall. Vid lika röste-

tal för olika meningar sker avgörandet genom lottning. om ärendet avser
val eller ti llsättning av tjänst, och genom ordförandens utslagsröst i ö vriga

ärenden.

23 § Val av styrelse, annan nämnd och beredning samt av revisorer och

lit

revisorssuppleanter som avses i 5 kap. I § skall vara proportionellt, om det

^

begäres av minst så många l edamöter som motsvarar den kvot. vilken er-

478

hålles om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som

¬

background image

valet avser, ökat med i. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till

SFS 1977:179

närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns
bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom
landsting, kommunfullmäktige m. m. 1 S tockholms kommun gäller ej be-

stiimmelserna om proportionellt val beträffande nämnd som avses i 3 kap.

13 § andra stycket.

Vad som sägs i f örsta stycket gäller också när fullmäktige skall välja le­

damöter och suppleanter i s tyrelse för aktiebolag, ekonomisk förening el­
ler stiftelse eller revisorer och revisorssuppleanter för granskning av sädan
styrelses förvaltning.

24 § Ledamot i fu llmäktige får till o rdföranden i st yrelsen, annan niimnd
eller beredning framställa interpellation i ämne som tillhör fullm;iktiges

handliiggning. I Stockholms kommun får dock interpellation framställas

endast till borgarråd.

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om interpellation får

framställas. Interpellation skall vara tillgänglig föi vaije leilamot. innan

fullmäktige fattar sådant beslut.

Fullmäktige kan föreskriva att ordföranden i sty relsen får överlämna till

honom framställd interpellation att besvaras av annan ledamot av styrel­

sen som på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningaratt besvara

interpellationen eller av sådan ledamot i styrelse för aktiebolag, ekono­
misk förening eller stiftelse som avses i 23 § andra stycket.

Om fullmäktige föreskriver det, får ledamot till ordföranden i st yrelsen,

annan nämnd eller beredning framställa fråga i äm ne som tillhör fullmäkti­
ges handläggning. I S tockholms kommun får dock sådan fråga framställas
endast till borgarråd.

25 § Vid sammanträde skall på ordförandens ansvar föras protokoll. Av

protokollet skall framgå vilka ledamöter som har varit närvarande. Proto­
kollet skall, för varje ärende, innehålla en kortfattad redogörelse för ären­

dets beskaffenhet, uppgift om de förslag och yrkanden i är endet som ej har
återkallats och fullmäktiges beslut i ä rendet. Om omröstning har ägt rum,
skall protokollet innehålla en redogörelse för propositionsordningen och
uppgift om hur omröstningen har utfallit. När omröstning har skett öppet,
skall i pr otokollet anges hur var och en har röstat. Om reservation som av­

ses i 26 § har anförts, skall protokollet innehålla uppgift om reservationen.

Protokollet skall justeras av ordföranden och minst två ledamöter som

fullmäktige för varje gång utser bland de närvarande. Justeringen skall äga

rum senast fjorton dagar efter sammanträdesdagen på tid som ordföranden
bestämmer och tillkännager vid sammanträdet. Justering får också verk­

ställas av fullmäktige antingen genast eller vid nästa sammanträde.

Senast på andra dagen efter justeringen skall denna samt uppgift om den

plats där protokollet finns tillgängligt tillkännages på anslagstavlan. Till­
kännagivandet skall innehålla uppgift om vilken dag det har anslagits. Det

får ej avlägsnas före besvärstidens utgång. Bevis om dagen för anslaget
skall tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt. I landstingskommun
skall tillkännagivandet införas i d e tidningar som avses i 10 § tredje styc­

ket.

479

¬

background image

SFS 1977:179

26 § Den som vid fullmäktiges sammanträde har deltagit i av görande av .
ärende för anföra reservation mot det fattade beslutet. Reservation skall
anmälas innan sammanträdet avslutas samt, om den utvecklas närmare,
avfattas skriftligen och avges senast när protokollet justeras.

27 § Fullmäktiges protokoll och de övriga handlingar som hör till full­

mäktiges arkiv skall vårdas och förtecknas, Föreskrifter härom och om ar­
kivvården i övrigt i kommunen eller landstingskommunen meddelas av

fullmäktige, i den mån ej annat är särskilt föreskrivet.

28 § Fullmäktiges sammanträden skall vara offentliga. Fullmäktige för

dock för visst ärende besluta att överläggningen skall hållas inom stängda
dörrar. Suppleant får närvara vid sådan överläggning.

Ordföranden vakar över ordningen vid sammanträde. Han kan utvisa

den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse. Om oordning
som ordföranden ej kan avstyra uppstår, får han upplösa sammanträdet.

29 § Fullmäktige får besluta att till ledamot och suppleant i fu llmäktige

eller beredning skall i s kälig omfattning utgå ersättning för resekostnader
och andra utgifter som föranledes av uppdraget samt arvode, pension och
andra ekonomiska förmåner.

:ik£

30

Fullmäktige skall i en arbetsordning meddela de ytterligare före-

BC

skrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och ärendenas hand-

zrtk

läggning.

CIP

Arbetsordningen skall innehålla bestämmelser om

ii-:

1. vem som skall föra ordet till dess tillfällig ordförande som avses i 8 §

jra

andra stycket har utsetts.

2. utsändning av handlingar inför sammanträde.
3. anmälan av hinder för tjänstgöring vid sammanträde,

4. inkallande av suppleant,
5. handläggningen av motioner.
6. handläggningen av interpellationer och frågor som avses i 24 § Qärde

stycket samt

7. förfarandet vid omröstning.

'⬢tö

3 KAP. Styrelsen och övriga nämnder m. m.

I § Styrelsen skall leda förvaltningen av kommunens eller landstings­

kommunens angelägenheter och ha inseende över övriga nämnders verk­

samhet. Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på

kommunens eller landstingskommunens utveckling och ekonomiska ställ­
ning samt hos fullmäktige och övriga nämnder liksom hos andra myndighe­
ter göra de framställningar som styrelsen finner påkallade.

Det åligger vidare styrelsen
1, att bereda eller yttra sig i ä renden som skall handläggas av fullmäk­

tige.

480

2. att handha den ekonomiska förvaltningen och därvid själv förvalta

¬

background image

kommunens eller landstingskommunens egendom i den mån sådan egen-

SFS 1977:179

domsförvaltning ej har uppdragits åt annan nämnd,

3. att handha medelsförvaltningen i den mån fullmäktige e j har medgivit

annan nämnd att helt eller delvis handha sin medelsförvaltning.

4. att verkställa fullmäktiges beslut i den mån verkställigheten ej har

uppdragits åt annan.

5. att själv eller genom ombud föra kommunens eller landstingskommu­

nens talan i alla mål och äre nden i den mån de tta ej på grund av lag eller an­
nan författning eller fullmäktiges beslut ankommer på annan,

6. att handha kommunens eller landstingskommunens informations­

verksamhet i den mån fullmäktige ej har uppdragit denna åt annan nämnd.

7. att vårda och förteckna kommunens eller landstingskommunens ar­

kiv i den mån dessa för sådant ändamål har överlämnats till styrelsen samt

8. att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har överlämnat till

styrelsen.

Styrelsen skall handlägga de ärenden som enligt särskilda författningar

ankommer på styrelsen.

Styrelsen får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder

och från beredningar och tjänstemän i kom munen eller landstingskommu­

nen, när det behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

2 § Ledamöter och suppleanter i styr elsen väljes av fullmäktige till de t

antal som fullmäktige bestämmer. Antalet ledamöter får dock ej vara

mindre än f em. Antalet suppleanter bör vara minst lika stort som antalet

ledamöter.

Om suppleanter ej väljes proportionellt, skall vid valet även bestämmas

den ordning i vilken de skall inkallas till tjänstgöring.

3 § Beträffande valbarhet till ledamot eller suppleant i styre lsen, verkan

av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas bestämmelserna
i 2 ka p. 4 § om ledamot och suppleant i fullmäktig e på motsvarande sätt.
Den som har uppnått aderton års ålder senast på dagen för valet till styrel­

sen är dock valbar. Utöver de personer som avses i 2 kap. 4 § andra styc­
ket får ej heller tjänsteman som är chef för verk som hör till styrelsens för­

valtningsområde väljas till ledamot eller suppleant i styr elsen.

I Stockholms kommun får borgarråd ej väljas till ledamot eller suppleant

i styrelsen.

4 § Ledamot och suppleant i sty relsen har rätt till den ledighet från an­

ställning som behövs för uppdraget.

5 § Ledamöter och suppleanter i s tyrelsen väljes för tre år, räknat från
och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har
ägt rum,

I Stockholms kommun väljes dock ledamöter och suppleanter årligen för

tiden intill näst a val vid förs ta sammanträdet med fullmäktige under tjänst­

göringsåret.

Om ledamot som har utsetts vid pro portionellt val avgår under tjänstgö­

ringstiden, inträder suppleant, enligt den ordning mellan suppleanterna

som har bestämts vid valet, i ledam otens ställe för återstoden av tjänstgö-

481

31-SFS 1977

-V

5.,

¬

background image

SFS 1977:179

ringstiden. Om annan ledamot avgår, förrättas fyllnadsval för återstoden ⬢

av tj änstgöringstiden.

6 § Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer bland sty-

relsens ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande.

Om vark en ordföranden eller vice ordförande kan nä rvara vid samma n-

'''

träde med styrelsen, utser styrelsen annan ledamot att för tillfället föra or-

det.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hind-

rad a tt fullgöra sitt uppdrag, får styrelsen utse annan ledamot att som er-

sättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

7 § Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Samman­

träde skall även hållas, när minst en tredjedel av styrelsens ledamöter be­

gär det eller ordföranden anser att det behövs.

Styrelsen får kalla ledamot eller suppleant i fullmäktig e, annan nämnd

eller beredning, tjänsteman hos kommunen eller landstingskommunen el­
ler särskild sakkunnig att närvara vid sammanträde med styrelsen. Den
som har kallats till sa mmanträde får. om styrelsen beslutar det. deltaga i

överläggningarna men ej i beslu ten.

8 § Beträffande suppleants tjänstgöring i styrelsen gäller i till ämpliga de­

lar bestämmelserna i 2 kap . 11 § om suppleants tjänstgöring i fullm äktige.

Detta gäller även när ledamot, som ej har utsetts vid proportionellt val. har

avgått och fyllnadsval ännu ej har ägt rum.

Suppleant får närvara vid st yrelsens sammanträden och skall underrät­

tas om tid och plats för sammanträde.

9 § Styrelsen får handlägga ärende endast om mer än hälften av ledamö­

terna är närvarande.

Ledamot i styrels en och annan som har att handlägga ärende hos styrel­

sen fär ej deltaga i eller närvara vid handläggningen av ärende som person­

ligen rör honom själv eller hans make. föräldrar, barn eller syskon eller an­
nan honom närstående.

10 § När styrelsen väljer avdelning som avses i 12 § eller organ beståen­

de av ledamöter eller suppleanter i styrelse n för beredning av ärende som

styrelsen skall handlägga tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 23 § om pro­

portionellt val på motsvarande sätt.

I fråga om förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll, pro­

tokolls innehåll, justering av protokoll, tillkännagivande om justering och

reservation tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 22, 25 och 26 §§ om fullmäk­
tige på mots varande sätt för styrelsen. Protokollet får dock justeras av ord­

föranden och endast en ytterligare ledamot. Tillkännagivande om justering

behöver ej införas i tidning.

Styrelsens protokoll och de övriga handlingar som hör till styrelse ns ar­

kiv skall vårdas och förtecknas enligt de föreskrifter som avses i 2 kap.
27 §.

482

11 § Bestämmelserna i 7 § förvaltningslagen (1971; 290) om när handling

¬

background image

anses ha kommit In til! myndighet tillämpas pä motsvarande sätt i ären de

SFS 1977:179

hos styrelsen.

Delgivning med styre lsen sker med ordföranden eller den som enligt reg­

lemente, instruktion eller särskilt beslut är behörig att mottaga delgivning.

12 § Fullmäktige får antaga reglemente med närmare bestämmelser om
styrelsens verksamhet.

Styrelsen får, om fullmäktige beslutar det, uppdraga åt särskild avdel­

ning, bestående av ledamöter eller suppleanter i styre lsen, åt ledamot eller

suppleant eller åt tjänsteman hos kommunen eller landstingskommunen att

på sty relsens vägnar besluta i vis s grupp av ärenden, vilkas beskaffenhet

skall an ges i r eglemente eller särskilt beslut. Framställning eller yttrande
till fullmäktige liksom yttrande med anledning av överklagande av styrel­
sens beslut får dock beslutas endast av styrelsen samfällt.

Beslut som h ar fattats med stöd av uppdrag enligt andra stycket skall an­

mälas till styre lsen, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske.

13 § Fullmäktige tillsätter nämnder för förvaltning och verkställighet

som enligt särskilda författningar ankommer på d essa. För sådana nämn­

der gäller vad som är föreskrivet i dessa författningar.

För förvaltning och verkställighet i övrigt får fullmäktige tillsätta de

nämnder som behövs. Ledamöter och suppleanter i sådan nämnd väljes av

fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. Beträffande sådan

nämnd skall vad som är föreskrivet beträffande styrelsen i 2 § andr a styc­
ket, 3 § förs ta stycket, 4 §. 5 § tredje stycket, 7-12 §§ och, utom i fråga

om nämnd i Stockh olms kommun, 6 § tillämpas på motsvarande sätt.

14 § Fullmäktige får, i den mån e j annat är föreskrivet i lag e ller annan
författning, besluta att styrelsen eller annan nämnd skall

1. handha förvaltning och verkställighet i fråga om egendom som annars

förvaltas av annan nämnd,

2. handlägga frågor om anställning, ledighet, vikariat eller skiljande från

tjänst samt andra frågor beträffande personal som är underställd annan
nämnd.

15 § Fullmäktige får besluta att ledamot eller suppleant i fullmäktige,
styrelsen, annan nämnd eller beredning får närvara vid sty relsens eller an­

nan nämnds sammanträden, även om han ej är ledamot eller suppleant i

styrelsen eller nämnden, och deltaga i överläg gningarna men e j i besluten
samt få sin mening antecknad i pro tokollet.

16 § Fullmäktige får besluta att till ledamot och suppleant i styre lsen el­

ler annan nämnd skall i skälig omfattnin g utgå ersättning för resekostnader

och andra utgifter som föranledes av uppdraget samt arvode, pension och

andra ekonomiska förmåner.

17 § 1 St ockholms kommun väljer fullmäktige borgarråd för tre år vid
första sammanträdet under tjänstgöringsåret det år då val i hela riket av
fullmäktige har ägt rum. Beträffande valbarhet till bo rgarråd och verkan av
att valbarheten upphör tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4 § om ledamo t i

483

¬

background image

SFS 1977:179

fullmäktige pä motsvarande sätt. Vid val av borgarråd skall, om det begä-
res, varje borgarråd väljas särskilt.

Om borgarråd avgår under tjänstgöringstiden, skall nytt borgarråd sna­

rast väljas för återstoden av tjänstgöringstiden. För tiden till de ss så har

skett och vid tjänstledi ghet för borgarråd får styrelsen förordna vikarie.

Fullmäktige får besluta att till borgarråd skall i skälig omfattning utgå er­

sättning tör resekostnader och andra utgifter som föranledes av uppdraget

samt arvode, pension och andra ekonomiska förmåner.

18 § Borgarråden skall närvara vid styrelsens sammanträden och får del­
taga i överläggningarn a men ej i be sluten. Borgairåden skall bilda en bor­

garrådsberedning.

Styrelsen utser borgarråd till ordförande i sådan nämnd, som avses i

13 ii. om ej annat har föreskrivits i la g eller annan författning eller bestämts

av fullmäktige. Borgarråd tjänstgör som ordförande i nämnd till dess han

avgår som borgarråd. Om ärendenas fördelning mellan borgarråden för­
ändras. får styrelsen besluta att borgarråds ordförandeuppdrag skall upp­

höra tidigare. Den som styrelsen enligt 17 § andra stycket har förordnat till
vikarie för borgarråd utövar även borgarrådets uppdrag som ordförande i
nämnd.

Fullmäktige meddelar närmare föreskrifter om b orgarråden.

4 KAP. Ekonomisk förvaltning

1 § Fast eller lös egendom som tillhör kommun eller landstingskommun

bör förvaltas så, att förmögenheten ej minskas.

2 § Kommuns och landstingskommuns medelsbehov skall, i den mån de t

ej fylles på annat sätt, täckas med skatt som utdebiteras enligt 6 kap. 2 §.

3 § Kommun och landstingskommun skall årligen upprätta budget för

nästa kalenderår.

Budgeten skall, med utgångspunkt i ställ ningen enligt de avslutade rä­

kenskaperna för året före det år som budgeten upprättas, innehålla en plan

för ekonomin under budgetåret. I planen skall redovisas de anslag som
skall utgå och täckningen av medelsbehovet med ang ivande av skattesat­
sen.

4 § Förslag till budget skall göras upp av styrelsen före oktober månads

utgång. Om sä rskilda förhållanden påkallar det, får budgetförslaget göras
upp i n ovember månad. I så dant fall skall styrelsen före oktober månads

utgång göra upp förslag till ska ttesats för den kommunalskatt eller lands-
tingsskatt som ingår i p reliminär skatt för inkomst under det följande året.
Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast skall lämna sina särskilda

budgetförslag till sty relsen.

Budgeten fastställes av fullmäktige före november månads utgång. �&r då

val i hela riket av fullmäktige har ägt rum skall budgeten fastställas av de
nyvalda fullmäktige. Om budgeten till följd av särskilda förhållanden ej

484

kan fa stställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fast-

¬

background image

ställa skattesatsen inom den na tid. Budgeten ska ll därefte r fastställas före

SFS 1977:179

december månads utgång. Därvid får fullmäktige, om det finns skäl därtill,
fastställa annan skattesats än den som har bestämts tidigare.

Styrelsens förslag till budget skall från och med kungö randet av det sam­

manträde med fullmäktige vid vilket budgeten skall fastställas vara till­

gängligt för allmänheten på plats som tillkännages i kung örelsen.

5 § Beslut om anslag skall äv en innefatta anvisning av medel för att täcka
anslaget. Fullmäktige kan besluta att särskilt anslag, som ej förbrukas un­
der det år för vilket det har beviljats, får användas för samma ändamål un­
der det följande året. Sådant beslut får därefter fattas för ett år i sänd er.

6 § Kommun och landstingskommun får avsätta medel till kapi talfonder
och driftfonder. Fondmedel får tagas i an språk för annat ändamål än det
som fonden avser endast genom beslut i sam band med att budgeten fast­
ställes. Medel ur kapitalfond får tagas i anspr åk för driftändamål endast om

regeringen m edger det.

7 § Kommun och landstingskommun får taga upp lån med en återbetal­

ningstid av högst fem år samt lån, som enligt uttryckligt beslut skall använ­

das för betalning av äldre lån och återbetalas inom de betalningsterminer

som gäller för det äldre lånet.

Vid förvärv av intecknad egendom får kommun iich landstingskommun

övertaga betalningsansvar även för sådan intecknad skuld som är ställd att

betalas inom längre tid eller i annan ordning.

Lån i and ra fall än som avses i först a och andra styckena får tagas upp

endast om regeringen medger det.

Bestämmelserna i först a och tredje styckena gäller även borgen.

8 S Regeringen kan föreskriva att kommun eller landstingskommun utan
särskilt medgivande får taga upp lån av statsmedel, som beviljas av statlig

myndighet, och lån för särskilt angivna ändamål samt att kommun får åta­

ga sig an svarighet gentemot staten för lån som av statsmedel beviljas an­

nan än kommunen och ikläda sig borgensansvar för lån av visst slag.

9 S vStyrelsen skall fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den
omhänderhar.

Annan nämnd som omhänderhar medel skall föra räkenskaper i enlighet

med a nvisningar av styrelsen och årligen, inom tid som styrelsen bestäm­
mer. till styrelsen avlämna redovisning för sin medelsförvaltning under

föregående kalenderår.

När sådan redovisning har lämnats, skall styrelsen inom tid som full­

mäktige bestämmer sammanfatta och avsluta räkenskaperna.

5 KAP. Revision

1 § Nyvalda fullmäktige väljer under år då val i hela riket av fullmäktige

har ägt rum tre eller flera revisorer samt minst lika många revisorssup­

pleanter för granskning av de tre följande årens verksamhet. Fullmäktige

435

¬

background image

SFS 1977:179 för

därvid välja revisorer och suppleanter för granskning av viss eller vissa'

nämnders verksamhet. Antalet revisorer, liksom antalet suppleanter, för
varje nämnd eller grupp av nämnder skall dock vara minst tre.

Beträffande valbarhet till revisor eller revisorssuppleant, verkan av att

valbarheten upphör och rätt till avsägelse skall bestämmelserna i 2 kap. 4 §

om ledamot i fullmäktige tillämpas på motsvarande sätt. Den som har upp­

nått aderton års ålder senast på dagen för valet till revis or eller suppleant

är dock valbar.

Om revisor som ej har utsetts vid propo rtionellt val avgår under tjänst­

göringstiden får fullmäktige förrätta fyllnadsval för återstoden av denna

tid.

Revisor och revisorssuppleant har rätt till den ledighet från anställning

som behövs för uppdraget.

Fullmäktige får besluta att till revisor och revisorssuppleant skall i skälig

omfattning utgå ersättning för resekostnader och andra utgifter som föran-

ledes av uppdraget samt arvode, pension och andra ekonomiska förmåner.

2 § Den som är ledamot eller suppleant i styre lsen eller annars är redo­

visningsskyldig till komm unen eller landstingskommunen för ej vara revi­

sor eller revisorssuppleant för granskning av verksamhet Som omfattas av

redovisningsskyldigheten och ej heller deltaga i val av revisor eller revi­

sorssuppleant för granskning av sådan verksamhet eller i handlägg ningen

av ärende om ansvarsfrihet för verksamheten. Detsamma gäller make, för­
äldrar. barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyl­
dige. Ordföranden och vice ordförande i styrels en eller annan nämnd vars

verksamhet granskningen gäller får, utan hinder av vad som nu har sagts

och även om de ej är ledamöter i fullmäk tige, deltaga i fullmäktiges över­

läggning. när revisionsberättelse som avser granskningen behandlas.

3 § Revisorerna granskar styrelsens och övriga nämnders verksamhet.

De prövar om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvi­

sande och om den kontroll som har utövats inom nämnderna är tillräcklig.

Revisor har rätt att av nämnd få de uppgifter och upplysningar som be­

hövs för revisionsarbetet. Revisor får när som helst inventera de penning­
medel och värdehandlingar som nämnd omhänderhar samt taga del av rä­
kenskaper och andra handlingar som berör nämnds verksamhet.

Vad som har sagts om nämnd gäller i tillämpliga delar beträffande bered­

ning.

4 § Revisorerna utövar, om ej fullmäktige bestämmer annat, själva den

förvaltning som har samband med revisionsuppdraget. Beslut som reviso­

rerna fattar angående förvaltningen skall upptagas i protok oll. Bestämmel­

serna i 3 kap. 10 § om justering av protokoll och tillkännagivande om juste­

ringen tillämpas på motsvarande sätt.

5 § Revisorerna skall årligen till fullmäktige avge berättelse med redogö­

relse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det före­
gående året. Av berättelsen skall framgå om anmärkning beträffande den

granskade verksamheten föreligger eller ej. Om anmärkning framställes

¬

background image

skall anledningen til l denna anges i berätt elsen. Revisionsberättelsen skall

SFS 1977:179

innehålla särskilt uttalande i frågan huruvida ansvarsfrihet tillstyrkes eller
ej.

6 § Sedan förklaringar har inhämtats över de anmärkningar som har
framställts i revisionsberättelsen, skall fullmäktige vid s ammanträde före

utgången av året efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet
skall beviljas eller åtgärd för att bevara kommunens eller landstingskom­

munens rätt skall vidtagas. Om ej talan väckes inom ett år från det att revi­

sionsberättelsen framlades på sammanträde med fullmäktige, anses an­
svarsfrihet beviljad. Utan hinder av att ansvarsfrihet har beviljats får talan
föras beträffande skada på grund av brottslig handling, om ej ansvarsfrihe­

ten uppenbarligen avsåg även den skadan.

7 § Fullmäktige kan me ddela närmare föreskrifter om revisionen.

6 KAP. Skatt till kommun och landstingskommun

1 § Om skyldighet att erlägga kommunalskatt föreskrives i kommunal­

skattelagen (1928: 370).

Den som är skattskyldig till kommu n inom landstingskommun är också

skyldig att erlägga landstingsskatt.

2 § Kommunalskatt och landstingsskatt utdebiteras i förh ållande till de
skattekronor och skatteören som vid senaste taxering har påförts de
skattskyldiga.

Den skattesats som har bestämts för visst år skall tillämpas vid faststäl­

landet av dels sådan kommunalskatt och landstingsskatt som ingår i preli­

minär skatt för inkomst under detta år. dels sådan kommunalskatt och

landstingsskatt som ingår i slutlig skatt på grund av det följande årets taxe­

ring.

Om enligt 4 kap. 4 § andra stycket annan skattesats slutligt har fastställts

än den som har bestämts tidigare, skall den kommunalskatt eller lands­

tingsskatt, som ingår i den preliminära skatten för inkomst under det föl­

jande året, utgå efter den tidigare bestämda skattesatsen. Den k ommunal­

skatt och landstingsskatt, som ingår i slutlig sk att på grund av det därnäst
följande årets taxering, skall utgå efter den skattesats som har bestämts i
samband med att budgeten fastställdes.

3 § När budgeten har fastställts, skall styrelsen genast underrätta läns­

styrelsen och den lokala skattemyndigheten om den skattesats som har be­
stämts för det följande året. Samtidigt skall styrelsen underrätta länsstyrel­
sen om det sam manlagda belopp, som för nämnda år har beslutats till ut de­

bitering på gr undval av det löpande årets taxering till kommunal inkomst­

skatt.

Om skattesatsen ej har fastställts före oktober månads utgång skall sty­

relsen genast underrätta riksskatteverket, länsstyrelsen och den lokala

skattemyndigheten om styrelsens förslag till s kattesats. Om budgeten ej

har fastställts före november månads utgång skall, så snart skattesatsen för

487

¬

background image

SFS 1977:179

den preliminära skatten har fastställts, e nyss nämnda myndigheterna uri«' ^
derriittas om skattesatsen,

1 annan kommun än Stockholms kommun skall styrelsen också under­

rätta länsstyrelsen om beslut om utdebitering till församling inom kommu ­
nen.

4 S Om utbe talning av kommunalskatt och landstingsskatt finns bestäm­
melser i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och

annan menighets utdebitering av skatt.

5 S Länsstyrelsen skall senast den 8 mars till sty relsen överlämna redo­

visning för det föregående året över skatt som tillkommer kommunen eller

landstingskommunen och som har utanordnats till styrelsen. Regeringen

meddelar närmare föreskrifterom sådan redovisning.

7 KAP. Kommunalbesvär och besvärsnämnd

1 § �ver beslut av kommunfulimäktige får, om ej annat är särskilt före­

skrivet. medlem av kommunen anföra besvär hos länsstyrelsen. Sådan ta­
lan får g rundas endast på att beslutet

1. ej har tillkommit i laga ordnin g,

2. står i strid mot lag eller annan författning,
3. på annat sätt överskrider kommunfullmäktiges befogenhet.

4. kränker klagandens enskilda rätt eller
5. annars vilar på o rättvis grund.

Besvärshandling skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor

från den dag då justering av det över beslutet förda protokollet har tillkän­

nagetts på kommunens anslagstavla. Till besv ärshandlingen skall fogas det

överklagade beslutet och bevis om dagen för anslaget. Besvär som ej har
anförts i rätt tid u pptages ej till prövning.

(jver beslut av landsting får, om ej annat är särskilt föreskrivet, medlem

av landstingskommunen anföra besvär hos regeringsrätten. Besvärshand­
ling tillställes regeringsrätten. 1 övrigt tillämpas bestämmelserna i första

och andra styckena på m otsvarande sätt på be svär över sådant beslut.

2

I fråga om besvär över beslut av kommunstyrelsen eller annan kom­

munal nämnd skall bestämmelserna i I § om besvär över beslut av kom­
munfullmäktige tillämpas på m otsvarande sätt. om ej annat sägs i 3 § eller

är särskilt föreskrivet. I fråga om be svär över beslut av förvaltningsutskot­

tet e ller annan landstingskommunal nämnd skall bestämmelserna i I § om
besvär över beslut av landsting tillämpas på mots varande sätt, om ej annat

sägs i 3 eller är särskilt föreskrivet. Besvär får ej anföras över beslut av

rent förberedande eller rent verkställande art.

Bestämmelserna i första stycket gäller även beslut som har fattats med

stöd av uppdrag enligt 3 kap. 12 S. 1 fråga om beslut som ej har protokoll­
förts särskilt räknas besvärstiden från den dag då justering av protokoll,
som har förts vid det samm anträde med styrelsen eller nämnden varvid bc-

4gg

slutet har anmälts, har tillkännagetts på anslagstavlan.

rf

¬

background image

Bestämmelserna i första stycket gäller ocksä i fräga om besvär över sä-

SFS 1977:179

dant beslut av revisorerna som avses i 5 kap. 4 tj.

i

3 § Fullmäktige får utse särskild nämnd med uppgift att pröva besvär

över styrelsens, annan nämnds eller revisorernas beslut om tillsättning av
eller förordnande på kommunal eller landstingskommunal tjänst, entledi­
gande från sådan tjänst eller disciplinär åtgärd mot tjänsteman, om besvär
över beslutet annars skulle ha a nförts enligt 2§. Bestämmelserna i 4 -10,

13-17, 19 och 20 §§ förvaltningslagen (1971: 290) tillämpas på motsvaran­

de sätt i ärende hos sådan besvärsnämnd.

Reglemente för besvärsnämnd antages av fullmäktige.

Om ej annat föreskrives i reg lementet, tillämpas bestämmelserna i 3 kap.

13 S andr a stycket, med undantag av hänvisningen till 3 kap. 9 § andra

stycket och 3 kap. 11 § första stycket, på motsvarande sätt på besvärs-

nämnd.

Om bes värsnämnd finns, får den som är missnöjd med b eslut som avses

i första stycket anföra besvär hos nämnden inom den tid, som föreskrives i

1 § andra stycket och 2 § andr a stycket.

Beträffande besvär över besvärsnämnds beslut tillämpas bestämmelser­

na i 1 § på mo tsvarande sätt. Till stöd för sådana besvär får dessutom åbe­
ropas att det hos besvärsnämnden överklagade beslutet är oriktigt på nå­

gon sådan grund som sägs i 1 §.

4 § Om besvär har anförts hos länsstyrelsen, kan denna förbjuda att det

överklagade beslutet verkställes.

5 § �ver länsstyrelsens beslut får, om ej annat är särskilt föreskrivet, be­
svär anföras hos regeringsrätten. Besvär över beslut av länsstyrelsen vilket

har gått klaganden emot får anföras endast av denne. Besvär över beslut,
varigenom länsstyrelsen har bifallit besvär eller förbjudit att det överklaga­

de beslutet verkställes, får anföras av kommunen och medlem av kommu­

nen. Besvärshandlingen skall ha kommit in till regeringsrätten inom tre
veckor från den dag då den som vill anföra besvär fick del av beslutet. Om
länsstyrelsens beslut har gått klaganden emot skall han underrättas om vad

han har att iakttaga vid be svär över beslutet.

6 § Om beslut av fullmäktige har blivit upphävt genom avgörande som

har vunnit laga kraft och om beslutet redan har verkställts, skall fullmäkti­
ge föranstalta om rättelse av verkställigheten i den mån det är möjligt.

Första stycket tillämpas på motsvarande sätt i fråga om b eslut av styrel­

sen eller annan nämnd eller av revisorerna.

Om ik raftträdandet av denna lag finns bestämmelser i lagen (1977:180)

om införande av kommunallagen (1977:179).

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

JOHANNES ANTONSSON

439

(Kommundepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.