SFS 1981:1107

811107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:11(0)7

om ändring i kömmunallagen (1977:179);

utkom från trycket

den 15 december 1981

Utfärdad den 12 november 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 23 § kommunallagen

(1977:179) skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.
23 § Val av styrelse, annan nämnd och beredning samt av revisorer och

revisorssuppleanter som avses i 5 kap. 1 § skall vara proportionellt, om det

begäres av minst så många ledamöter som motsvarar den kvot, vilken er-
hålles om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som
valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till
närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns
bestämmelser i lagen (1955: 138) om proportionellt valsätt vid val inom

landsting, kommunfullmäktige m. m. I S tockholms kommun gäller ej be­
stämmelserna om proportionellt val beträffande nämnd som avses i 3 kap.

13 § andra stycket.

Vad som sägs i första stycket gäller också när fullmäktige skall välja le­

damöter och suppleanter i styrelse för aktiebolag, ekonomisk förening el­
ler stiftelse eller revisorer och revisorssuppleanter för granskning av sådan
styrelses förvaltning.

Om fullmäktiges val av ledamöter och suppleanter i vissa statliga styrel­

ser och andra organ finns särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

KARL BOG

Harald Rangnitt

(Kommundepartementet)

' Prop. 1980/81: 185, KU 1981/82:2, rskr 1981/82:1.

2193

138-SFS 1981

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.