SFS 1983:563

830563.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:563

om ändring i kommunallagen (1977:179);

utkom från trycket

den 21 j uni 1983

utfärdad den 9 juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 24 och 29§§, 3 kap 16§

och 5 kap. 1 § kommunallagen (1977:179) skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.
24 § Ledamot i fullm äktige får framställa interpellation till ordföranden i
styrelsen, annan nämnd eller beredning. I Sto ckholms kommun får dock
interpellation framställas endast till borgarråd.

Interpellation får framställas i ämnen som tillhör fullmäktiges, styrel­

sens, annan nämnds eller berednings handläggning. Interpellation får dock

inte framställas i ärenden som rör utövning av befogenheten att för enskild

bestämma om förmån, rättighet, skyldighet eller annat jämförbart förhål­

lande.

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om interpellation får

framställas. Interpellation skall vara tillgänglig fö r vaije ledamot, innan
fullmäktige fattar sådant beslut.

Fullmäktige kan föreskriva att ordföranden i styrelse n får överlämna till

honom framställd interpellation att besvaras av annan ledamot av styrelsen

som på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara
interpellationen eller av sådan ledamot i styrelse för aktiebolag, ekonomisk
förening eller stiftelse som avses i 23 § andra stycket.

Om fullmäktige föreskriver det, får ledamot i fullmäktige framställa fråga

till ordföranden i s tyrelsen, annan nämnd eller beredning. I S tockholms

kommun får dock sådan fråga framställas endast till bo rgarråd. Vid fråga

skall tillämpas vad som föreskrivs i andra stycket om interpellation.

29 § Fullmäktige får besluta att till ledam ot och suppleant i fullmäktige
eller beredning skall i skälig o mfattning utgå ersättning för resekostnader
och andra utgifter som föranleds av uppdraget, förlorad arbetsförtjänst
samt arvode, pension och andra ekonomiska förmåner. Om fullmäktige

beslutar att arvode skall utgå, skall arvodet bestämmas till lika bel opp för

lika uppdrag.

3 kap.
16 § Fullmäktige får besluta att till ledamot och suppleant i styrelsen

eller annan nämnd skall i sk älig omfattning utgå ersättning för resekost­

nader och andra utgifter som föranleds av uppdraget, förlorad arbetsför­
tjänst samt arvode, pension och andra ekonomiska förmåner. Om fullmäk­
tige beslutar att arvode skall utgå, skall arvodet bestämmas till lika belopp

för lika up pdrag.

Prop. 1982/83:97, KU 28. rskr 338.

1371

¬

background image

SFS 1983:563

5 kap.

1

Nyvalda fullmäktige väljer under år då val i hel a riket av fullmäktige

har ägt rum tre eller flera revisorer samt minst lika många revisorssupp­

leanter för granskning av de tre följande årens verksamhet. Fullmäktige får
därvid välja revisorer och suppleanter för granskning av viss eller vissa
nämnders verksamhet. Antalet revisorer, liksom an talet suppleanter, för
vaije nämnd eller grupp av nämnder skall dock vara minst tre. Om val till

fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har

vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan

partierna därvid har ändrats, upphör uppdragen för revisorerna och revi­
sorssuppleanterna två månader efter det att omvalet eller sammanräkning­
en har avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har

avslutats, skall fullmäktige förrätta nytt val av rev isorer och revisorssupp­

leanter för återstoden av tjänstgöringstiden.

Beträffande valbarhet till rev isor eller revisorssuppleant, verkan av att

valbarheten upphör och rätt till avsägelse skall bestämmelserna i 2 kap. 4§

om ledamot i fullmäktige tillämpas. Den som h ar uppnått aderton års ålder

senast på dagen för valet till rev isor eller suppleant är dock valbar.

Om rev isor som ej har utsetts vid pro portionellt val avgår under tjänst­

göringstiden far fullmäktige förrätta fyllnadsval för återstoden av denna

tid.

Revisor och revisorssuppleant har rätt till den ledighet från anställning

som behövs för uppdraget.

Fullmäktige far besluta att till revisor och revisorssuppleant skall i skälig

omfattning utgå ersättning för resekostnader och andra utgifter som för ­
anleds av uppdraget, förlorad arbetsförtjänst samt arvode, pension och
andra ekonomiska förmåner. Om fullmäktige beslutar att arvode skall

utgå, skall arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Harald Rangnitt

(Civildepartementet)

1372

* Sena ste lydelse 198!: i 10.1.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.