SFS 1985:896

850896.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:896

om ändring i kommunallagen (1977:179);

utkom från trycket

den 10 december 1985

Utfärdad den 28 novemb er 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om kommunallagen (1977:

179)

dels att 3 kap. 13 a och 13 b §§ skall upphöra att gälla,
dels att 7 kap. 6§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 3 a kap., av följande

lydelse.

3 a kap. Medbestämmandeformer för de anställda
1 § Fullmäktige inrättar partssammansatta organ.

Partssammansatta organ kan, om inte annat följer av lag eller annan

författning, ha till uppgift att inom s tyrelsens eller andra nämnders verk­
samhetsområden svara för beredning, förvaltning och verkställighet i ären­
den som rör förhållandet mellan kommunen eller landstingskommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Till såda na organ får inte överlämnas att avgöra frågor som avser den

kommunala eller landstingskommunala verksamhetens mål, inriktning,

omfattning eller kvalitet eller frågor som avses i 3 § första stycket förvalt­

ningslagen (1971: 290) med undantag av ärenden om anställning, ledighet,
vikariat och förslagsbelöning.

2 § Ett partssammansatt organ består av företrädare för kommunen eller

landstingskommunen och av företrädare för arbetstagarna.

Kommunens eller landstingskommunens företrädare väljs av fullmäktige

eller av styrelsen eller annan nämnd som fullmäktige utser.

Prop. 1984/85:200, KU 1985/8 6:3, rskr. 6.

2031

,

¬

background image

SFS 1985:896

Arbetstagarnas företrädare utses av den eller de lokala arbetstagarorga-1

nisationer i förhållande till vilka kommunen eller landstingskommunen är

bunden av kollektivavtal om sådant organ.

3 § Fullmäktige fastställer reglementen för partssammansatta organ. I

reglementet anges organens uppgifter, sammansättning, mandattid och

verksamhetsformer.

Bestämmelserna i 3 kap. 9§ andra stycket och 10 § tredje stycket tilläm­

pas också på ett partssammansatt organ. Detsamma gäller i fråga om

bestämmelserna i 3 kap. 10 § andra stycket om förande av protokoll,
protokolls innehåll, justering av protokoll, tillkännagivande om justering

och reservation.

Styrelsen eller en annan nämnd inom vars verks amhetsområde ett parts­

sammansatt organ har tillsatts får återkalla uppdrag som har överlämnats
till organet, om synnerliga skäl föreligger till det.

4 § Företrädare för de anställda hos kommunen eller landstingskommu­

nen (personalföreträdare) får, i den omfattning som anges i 5-7 §§, närvara

vid sammanträden med andra nämnder än styrelsen.

5 § Personalföreträdare har rätt att närvara vid en nämnds behandling av
ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller landstingskommu­

nen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Om nämnden i särskilt fall
medger det, får personalföreträdare närvara vid behandlingen av andra

ärenden.

6 § Närvarorätt föreligger inte vid handläggning av ärende n som avses i
3§ första stycket förvaltningslagen (1971:290) med undantag av ärenden

om anställning, ledighet, vikariat och förslagsbelöning samt ärenden enligt
andra stycket 2 samma paragraf.

Närvarorätt föreligger inte heller vid handläggning av frågor som rör

1. förhandlingar med en arbets tagarorganisation,

2. uppsägningar av kollektivavtal,
3. arbetskonflikter,

4. rättstvister mellan kommunen eller landstingskommunen och en ar­

betstagarorganisation.

7 § Personalföreträdare har rätt att delta i nämndens överläggningar men

inte i besl uten.

En nämnd är skyldig att, med iakttagande av bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1980:100), lämna personalföreträdarna de upplysningar som
behövs för deras verksamhet.

8 § Personalföreträdare utses särskilt för varje nämnd bland de anställda

hos kommunen eller landstingskommunen, i första hand bland dem som ä r

anställda inom nämndens verksamhetsområde.

Högst tre personalföreträdare och en ersättare för envar av dem får

finnas i varje nämnd.

2032

¬

background image

9 § Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagarorgani-

SFS 1985:896

sationer i förhållande till vilka kommunen eller landstingskommunen är

bunden av kollektivavtal.

10 § Vad i denna lag eller annan författning föreskrivs omjäv för ledamot
eller någon an nan som har att handlägga ärende i nämnd skall också gälla
för personalföreträdare i nämnden.

Dock skall jäv enligt 4§ första stycket 5 förvaltningslagen (1971:290)

inte anses föreligga enbart på grund av att en personalföreträdare är

förtroendeman eller funktionär hos en arbetstagarorganisation som har
intresse att bevaka i ärendet eller på grund av att han eller hon i en sådan
egenskap på organisationens vägnar har deltagit i en sådan förhandling i
ärendet som ägt rum enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbets­

livet.

11 § Kallelser av personalföreträdare till sammanträden sker i samma

ordning som gäller för kallelser av ledamöter i näm nden. Ersättare kallas
endast då de skall tjänstgöra som personalföreträdare.

7 kap.
6 § Om bes lut av fullmäktige har blivit upphävt genom avgörande som

har vunnit laga kraft och om beslutet redan har verkställts, skall fullmäk­
tige föranstalta om rättelse av verkställigheten i den mån de t är möjligt.

Första stycket tillämpas på motsvarande sätt i fråga om beslut av styrel­

sen eller annan nämnd eller partssammansatt organ eller av revisorerna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986, då lagen (1972:271) om

närvarorätt vid sammanträde med kommunal eller landstingskommunal
nämnd skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Harald Rangnitt

(Civildepartementet)

2033

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.