SFS 2018:569 Lag om ändring i kommunallagen (2017:725)

SFS2018-569.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kommunallagen (2017:725)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kommunallagen (2017:725)

dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 37 och 38 §§, och

närmast före 9 kap. 37 § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap.
1 §
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha
uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt
annan lag eller författning.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i

sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ och sådana kommunal-
förbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

9 kap.
Avtalssamverkan
37 §
En kommun eller ett landsting får ingå avtal om att någon av dess
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat
landsting (avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet
i 2 kap. 1 § på anknytning till kommunens eller landstingets område eller
dess medlemmar.

Kommuner och landsting får inom ramen för avtalssamverkan, med de

begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, komma överens om att uppdra åt
en anställd i den andra kommunen eller i det andra landstinget att besluta på
kommunens eller landstingets vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. I så fall tillämpas 7 kap. 4–8 §§.

Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker från

denna paragraf, tillämpas de bestämmelserna.

38 § Styrelsen ska årligen till fullmäktige rapportera om kommunens eller
landstingets avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller för-
fattning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Prop. 2017/18:151, bet

. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

SFS

2018:569

Publicerad
den

30 maj 2018

background image

2

SFS

2018:569

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.