SFS 2018:600 Lag om ändring i kommunallagen (2017:725)

SFS2018-600.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kommunallagen (2017:725)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 12, 14, 16 och 24 §§
kommunallagen (2017:725) ska ha följande lydelse.

11 kap.
12 §
Om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:

597) om

kommunal bokföring och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt,
ska det regleras under de närmast följande tre åren.

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.
Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år

då det negativa balanskravsresultatet uppkom.

14 § Kommuner och landsting får till en resultatutjämningsreserv reser-
vera medel som får användas för att utjämna intäkter över en konjunktur-
cykel.

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av

antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balans-
kravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:

597) om kommunal bok-

föring och redovisning, som överstiger

1.

en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och

kommunalekonomisk utjämning, eller

2.

två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och

kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har ett
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsför-
pliktelser.

16 § Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats
enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:

597) om kommunal bokföring och redo-

visning.

Styrelsen ska inom två månader efter utgången av den period av räken-

skapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till full-
mäktige och revisorer.

24 § Bestämmelser om bokföring och årsredovisning finns i lagen
(2018:

597) om kommunal bokföring och redovisning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285.

SFS

2018:600

Publicerad
den

31 maj 2018

background image

2

SFS

2018:600

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.