SFS 2018:1350 Lag om ändring i kommunallagen (2017:725)

SFS2018-1350.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kommunallagen (2017:725)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 14 § kommunallagen

(2017:725) ska ha följande lydelse.

3 kap.
14 §
Bestämmelser om att landsting samt Gotlands kommun får beteckna

fullmäktige och styrelsen som regionfullmäktige och regionstyrelsen finns i

lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418.

SFS 2018:1350

Publicerad

den 2 juli 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.