SFS 1993:1295 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kommunallag (2017:725) / SFS 1993:1295 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)
SFS 1993_1295 Lag om ändring i kommunallagen (1991_900)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3260

SFS 1993:1295
Utkom från trycket
den 10 december 1993

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 2 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 16 - 18 §§ kommunallagen

(1991:900) skall ha följande lydelse.

3 kap.

16 § Kommuner och landsting får genom beslut av fullmäktige lämna

över vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild
ordning inte föreskrivits, till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekono-
misk förening, en ideell förening eller en stiftelse.

Vården av en angelägenhet som innefattar myndighetsutövning får dock

enligt 11 kap. 6 § regeringsformen överlämnas endast om det finns stöd för
det i lag.

Om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa kommunala

företag finns bestämmelser i 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100).

17 § Innan en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en

kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget
innehar samtliga aktier, skall fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

2. utse samtliga styrelseledamöter och minst en revisor,
3. se till att fullmäktige får yttra sig innan sådana beslut i verksamheten

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Detsamma gäller, när kommunen eller landstinget ensam bildar en

stiftelse för en kommunal angelägenhet.

1

Prop. 1993/94:48, bet. 1993/94: KU 13, rskr. 1993/94:46.

background image

3261

SFS 1993:1295

18 § Innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett

bolag eller en förening där kommunen eller landstinget bestämmer tillsam-
mans med någon annan, skall fullmäktige se till att den juridiska personen
blir bunden av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig

med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständighe-
terna i övrigt.

Detsamma gäller, om kommunen eller landstinget tillsammans med

någon annan bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet.

I fråga om sådana juridiska personer som avses i första och andra

styckena och som inte omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100),

skall fullmäktige verka för att allmänheten skall ha rätt att ta del av
handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna hand-
lingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. I fråga om aktiebolag i vilka kommuner eller landsting själva eller

gemensamt innehar mindre än två tredjedelar av aktierna eller mindre än
två tredjedelar av de med aktierna i bolaget förenade rösterna samt på
ekonomiska föreningar i vilka det också finns andra medlemmar än kom-
muner eller landsting skall dock äldre föreskrifter tillämpas till utgången
av år 1997.

På regeringens vägnar

INGER DAVIDSON

Lotty Nordling
(Civildepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.