SFS 1995:297 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kommunallag (2017:725) / SFS 1995:297 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)
SFS 1995_297 Lag om ändring i kommunallagen (1991_900)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:297
Utkom från trycket
den 28 mars 1995

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 16 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 10 § kommunallagen

(1991:900) skall ha följande lydelse.

2 kap.

10 §2 Fullmäktige skall besluta om partistödets omfattning och former-

na för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller
missgynnar ett parti.

Om det med stöd av 4 kap. 30 § har anställts en politisk sekreterare för

de förtroendevalda i ett parti, skall detta beaktas när stödet bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:129, bet. 1994/95: KU29, rskr. 1994/95:192.

2

Senaste lydelse 1991:1774.

475

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.