SFS 1995:84 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

SFS 1995_84 Lag om ändring i kommunallagen (1991_900)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:84

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

73

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 1, 5, 6, 7, 13 och

14 §§ kommunallagen (1991:900) skall ha följande lydelse.

10 kap.

1 § Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få

lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att
överklaga dem hos länsrätten.

5 § Överklagandet skall ges in till länsrätten.

6 § Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten inom tre veckor
från den dag då det tillkännagavs på kommunens eller landstingets
anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på anslagstavlan

under hela klagotiden för att tiden skall löpa ut.

7 § Om överklagandet före klagotidens utgång har kommit in till
kommunen eller landstinget i stället för till länsrätten, skall överkla-
gandet ändå prövas.

13 § Föreskrifter om hur länsrättens beslut överklagas finns i förvalt-

ningsprocesslagen (1971:291).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

14 § Om länsrättens eller kammarrättens beslut har gått klaganden

emot, får bara klaganden själv överklaga beslutet.

Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller för-

bjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av
kommunen eller landstinget och av deras medlemar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.