SFS 1997:166 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kommunallag (2017:725) / SFS 1997:166 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)
SFS 1997_166 Lag om ändring i kommunallagen (1991_900)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

279

SFS 1997:166

Utkom från trycket
den 7 maj 1997

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 17 april 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 4 kap. 2 § och 5 kap. 2, 4, 5, 16

och 34 §§ kommunallagen (1991:900) skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1996/97:70, bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177.

2

Jfr rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för

rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en
medlemsstat där de inte är medborgare (EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 38, Celex
394L0080) samt rådets direktiv 96/30/EG av den 13 maj 1996 om ändring av direkti-
vet 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och val-
barhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där
de inte är medborgare (EGT nr L 122, 22.5.1996, s. 14, Celex 396L0030).

background image

SFS 1997:166

4 kap.

2 § Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har
den som är folkbokförd i kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens

medlemsstater (unionsmedborgare),

2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige tre

år i följd före valdagen.

5 kap.

2 § Vid tillämpningen av 1 § skall den som har tagits upp i röstlängd vid
det senaste ordinarie valet till fullmäktige anses som röstberättigad.

4 § För ledamöterna i fullmäktige skall det finnas ersättare.

I en kommun bestämmer kommunfullmäktige det antal ersättare som skall

ligga till grund för tillämpningen av bestämmelserna i 18 kap. 55 § vallagen
(1997:157). Antalet skall utgöra en viss andel, dock högst hälften av det an-
tal platser som varje parti får i kommunen. Beslutet skall fattas före den

1 april valåret. Länsstyrelsen skall genast underrättas om kommun-

fullmäktiges beslut.

Föreskrifter om att utse ersättare i fullmäktige finns i vallagen.

5 §3 Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige skall väljas för fyra år räknat
från och med den 1 november valåret.

Om valprövningsnämnden har beslutat om omval enligt 19 kap. 21 §

vallagen (1997:157), skall dock mandattiden förlängas till dess omvalet har
avslutats.

I Stockholms kommun räknas mandattiden från och med den 15 oktober

valåret.

16 § I kommunfullmäktige har ersättare från samma valkrets som leda-

moten företräde till tjänstgöring.

Om samtliga ersättare för en ledamot i kommunfullmäktige är förhindrade

att inställa sig eller att vidare delta i ett sammanträde, skall i ledamotens
ställe den ersättare inträda som enligt den bestämda ordningen står i tur att
tjänstgöra för den ledamot som har fått den första platsen för partiet i
valkretsen. Om en sådan ersättare inte kan tjänstgöra, skall den ersättare in-
träda som står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har fått den andra plat-
sen för partiet i valkretsen och så vidare efter samma grund.

Om partiets samtliga ersättare i valkretsen är förhindrade att inställa sig

eller att vidare delta i ett sammanträde, skall den ersättare inträda som har ut-
setts för partiet i någon annan valkrets efter den grund som nyss har sagts.
Därvid har den ersättare företräde som har utsetts i den valkrets där partiets
röstetal är högst.

34 §4 Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende
som fullmäktige skall handlägga skall inhämtas synpunkter från medlemmar

3

Senaste lydelse 1994:998.

4

Senaste lydelse 1994:690.

280

background image

SFS 1997:166

i kommunen eller landstinget.

Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något

liknande förfarande. Vid opinionsundersökning eller liknande förfarande får
valnämnden i kommunen anlitas, om nämndens verksamhet i övrigt inte hin-
dras av det.

Skall synpunkter inhämtas genom en omröstning får fullmäktige besluta

att det, med tillämpning av 7 kap. vallagen (1997:157), skall framställas röst-
längd och röstkort för omröstningen.

Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning finns i lagen

(1994:692) om kommunala folkomröstningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Ingvar Paulsson
(Inrikesdepartementet)

281

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.