SFS 1997:550 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

SFS 1997_550 Lag om ändring i kommunallagen (1991_900)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

962

SFS 1997:550
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

dels att 3 kap. 20 § skall betecknas 3 kap. 29 §,
dels att 1 kap. 3 §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 22, 34,46, 52 och 53 §§, 6

kap. 1, 9, 30, 32 och 33 §§, 7 kap. 1 och 8 §§, 8 kap. 4 §, 9 kap. 2 och 16 §§
samt 10 kap. 1, 2, 6, 7, 11 och 14 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken till 3 kap. skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 20 § skall sättas närmast före 3 kap.

29 §,

dels att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 3 kap. 3 a-3 c §§ samt

20-28 §§, 4 kap. 15 a och 23 a §§, 8 kap. 24-26 §§, 9 kap. 19-21 §§ samt
närmast före 3 kap. 20 §, 4 kap. 23 a §, 8 kap. 24 § och 9 kap. 19 § nya rub-

riker av följande lydelse.

1 kap.

3 § Föreskrifter om indelningsändringar finns i lagen (1979:411) om änd-
ringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting.

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara

finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltnings-
myndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och
verksamhetsformer

3 a § Kommuner och landsting får genom en gemensam nämnd fullgöra
uppgifter enligt 3 §.

En gemensam nämnd får fullgöra uppgifter för vilka det enligt särskilda

författningar skall finnas en eller flera nämnder i varje kommun eller lands-

1

Prop. 1996/97:105, bet. 1996/97:KU20, rskr. 1996/97:242.

background image

963

SFS 1997:550

ting. Sådana uppgifter som kommun- eller landstingsstyrelsen har enligt la-
gen (1994:1720) om civilt försvar får dock inte fullgöras av en gemensam
nämnd.

En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna el-

ler landstingen och ingår i denna kommuns eller detta landstings organisation.

3 b § Vad som gäller för en nämnd enligt denna lag skall, om inget annat

sägs, även gälla en gemensam nämnd.

3 c § En gemensam nämnds behörighet och befogenhet skall närmare pre-
ciseras i en överenskommelse mellan de berörda kommunerna och lands-
tingen.

4 § Fullmäktige skall, om inte något annat är särskilt föreskrivet, bestämma
nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige
får därvid besluta

1. att en nämnd skall ha hand om en eller flera verksamheter i hela kom-

munen eller landstinget,

2. att en nämnd skall ha hand om en eller flera verksamheter för en del av

kommunen eller landstinget,

3. att en nämnd skall ha hand om verksamheten vid en eller flera anlägg-

ningar,

4. att en nämnd skall vara underställd en annan nämnd, och
5. att en nämnd skall vara gemensam med en annan kommun eller ett an-

nat landsting.

Kommunalförbund

20 § Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över
vården av kommunala angelägenheter till sådana förbund.

Ett kommunalförbund är bildat när förbundsordningen har antagits av för-

bundsmedlemmarna eller vid den senare tidpunkt som anges i förbundsord-
ningen.

21 § Om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna om kommuner
och landsting i denna lag, gäller dessa i tillämpliga delar även för kommu-
nalförbund.

22 § När ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som det finns
bestämmelser om i en särskild författning, skall den författningens bestäm-
melser om kommuner eller landsting gälla för förbundet.

Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kom-

munalförbund för ett visst ändamål, skall de gälla i stället för bestämmel-
serna i denna lag.

23 § I ett kommunalförbund skall det som beslutande församling finnas
förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion.

Ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen väljs av förbunds-

medlemmarnas fullmäktige enligt vad som anges i förbundsordningen.

Varje förbundsmedlem skall vara representerad i den beslutande försam-

lingen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara
lika många som antalet ledamöter.

background image

964

SFS 1997:550

24 § Den beslutande församlingen väljs för fyra år, om inte en kortare man-
dattid anges i förbundsordningen.

Mandattiden räknas från och med den 1 januari året efter det då val av

fullmäktige har ägt rum i hela landet, om inte annat anges i förbundsord-
ningen.

25 § Den beslutande församlingen skall tillsätta en förbundsstyrelse. Om
ett förbund är organiserat med förbundsdirektion, skall direktionen också
vara förbundsstyrelse.

Den beslutande församlingen skall tillsätta de organ som utöver förbunds-

styrelsen behövs för att fullgöra kommunalförbundets uppgifter.

26 § En förbundsmedlem har rätt att utträda ur ett kommunalförbund.

Uppsägningstiden skall vid utträde vara tre år, om inte kortare tid anges i

förbundsordningen.

27 § För ett kommunalförbund skall det finnas en förbundsordning med
närmare bestämmelser om förbundet. Förbundsordningen skall fastställas av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

28 § Förbundsordningen skall ange

1. kommunalförbundets namn och den ort där förbundet skall ha sitt säte,

förbundets medlemmar och ändamål,

2. förbundets organisation, organens befogenheter och inbördes förhållan-

den samt om interimsorgan får inrättas och om förbundsstyrelsen skall få
vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige,

3. antalet ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen och hur

förbundsmedlemmarna skall vara representerade samt mandattiden i de fall
som anges i 24 §,

4. antalet revisorer och revisorsersättare och deras mandattid,
5. i fråga om förbund med förbundsdirektion, på vilket sätt och vilken av

förbundsmedlemmarna som skall utse revisorer och revisorsersättare,

6. om en förbundsmedlem skall ha rätt att väcka ärenden i den beslutande

församlingen,

7. om det för beslut skall krävas kvalificerad majoritet i den beslutande

församlingen och för vilka ärenden detta skall gälla,

8. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i den

beslutande församlingen skall ha sådan yttranderätt som anges i 5 kap. 21 §,

9. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller

ersättare i förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd skall ha sådan när-
varorätt som anges i 4 kap. 23 §,

10. var förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden skall anslås,
11. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder

och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna,

12. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi

och verksamhet,

13. föreskrifter om förbundets budgetprocess,
14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,
15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och

upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när
förbundet upplöses,

background image

SFS 1997:550

16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar,

samt

17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och

ersättarna i den beslutande församlingen samt i fråga om förbund med för-
bundsdirektion till revisorerna och revisorsersättarna.

4 kap.

1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i full-
mäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och revisors-

ersättare.

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande

församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande försam-
lingarnas beredningar samt revisorer och revisorsersättare i ett kommunal-
förbund.

15 a § Förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till ersättning av den

kommun eller det landsting som har valt dem.

Särskilt om kommunalförbund

23 a § En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i ett kommunal-
förbunds beslutande församling välja endast den som är ledamot eller ersät-
tare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds förbundsstyrelse och an-

dra nämnder samt revisorer och revisorsersättare i ett kommunalförbund
väljs bland dem som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmar-
nas fullmäktige.

5 kap.

22 § Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd, revisorerna samt de
anställda i kommunen eller landstinget är skyldiga att lämna upplysningar
vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det och om det inte
finns något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag.

Fullmäktige i en kommun eller ett landsting som bildat en gemensam

nämnd har rätt att begära upplysningar från nämnden. Ordföranden och vice
ordföranden i nämnden samt de anställda i de samverkande kommunerna
och landstingen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sam-
manträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess en-
ligt lag.

34 §2 Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende
som fullmäktige skall handlägga skall inhämtas synpunkter från medlemmar
i kommunen eller landstinget.

Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något

liknande förfarande. Vid opinionsundersökning eller liknande förfarande får
valnämnden i kommunen anlitas, om nämndens verksamhet i övrigt inte hin-
dras av det.

2

Senaste lydelse 1997:166.

965

background image

SFS 1997:550

Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning finns i lagen

(1994:692) om kommunala folkomröstningar.

Kommunalförbund får inte anordna folkomröstning eller anlita valnämn-

den i kommun som är förbundsmedlem.

46 §3 Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om pro-
portionellt valsätt skall följande val vara proportionella:

1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,

2. val av revisorer och revisorsersättare som avses i 9 kap. 1 och 2 §§,
3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag, ekonomiska

föreningar eller stiftelser eller revisorer och revisorssuppleanter som skall
granska en sådan styrelses förvaltning och

4. val av ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen samt revi-

sorer och revisorsersättare i kommunalförbund.

Om inte något annat följer av förbundsordningen, skall det som sägs i för-

sta stycket tillämpas, när den beslutande församlingen i ett kommunalför-

bund väljer ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen, andra nämnder, de
beslutande organens beredningar samt revisorer och revisorsersättare.

52 §4 Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden
i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i öv-
rigt som fullmäktige bestämmer.

Om borgarråd finns i Stockholms kommun, får fullmäktige besluta att in-

terpellationer får ställas bara till borgarråden eller vissa av dem.

Ledamöter i fullmäktige i kommuner eller landsting som bildat en gemen-

sam nämnd får ställa interpellationer om nämndens handläggning. Interpel-
lationer skall riktas till nämndens ordförande.

53 § Fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besva-
randet av en interpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen
för ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ eller till ordföranden i
styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller
landstinget är medlem i.

6 kap.

1 § Styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens eller

landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksam-
het.

Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i

sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och sådana kommunalför-

bund som kommunen eller landstinget är medlem i.

9 § Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige till det antal
som fullmäktige bestämmer. I styrelsen får antalet ledamöter inte vara
mindre än fem och antalet ersättare bör vara lika stort som antalet ledamöter.

Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall fullmäktige bestämma i vil-

ken ordning som de skall tjänstgöra.

Ledamöter och ersättare i en gemensam nämnd väljs av fullmäktige i de

samverkande kommunerna och landstingen. Var och en av de samverkande

3

Senaste lydelse 1992:355.

4

Senaste lydelse 1994:690.

966

background image

967

SFS 1997:550

kommunerna och landstingen skall vara representerade i den gemensamma
nämnden med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara
lika många som antalet ledamöter.

30 § Vid ett sammanträde skall protokoll föras.

I fråga om protokollens förande, innehåll justering och hur justeringen till-

kännages skall 5 kap. 57-62 §§ tillämpas. Tillkännagivandet behöver dock
inte införas i någon tidning.

Justeringen av en gemensam nämnds protokoll skall tillkännages på var

och en av de samverkande kommunernas och landstingens anslagstavlor.
Tillkännagivandet behöver inte införas i någon tidning.

32 § Fullmäktige skall utfärda reglementen med närmare föreskrifter om
nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Reglementet för en gemensam nämnd skall antas av fullmäktige i var och

en av de samverkande kommunerna eller landstingen.

33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller
åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens väg-
nar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som
avses i 34 §.

En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en

anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att be-
sluta på nämndens vägnar.

7 kap.

1 § Om inte något annat följer av lag eller annan författning, får det i en

kommun eller ett landsting lämnas över till partssammansatta organ att inom
en nämnds verksamhetsområde svara för beredning, förvaltning och verk-
ställighet.

Detta gäller dock bara ärenden som rör förhållandet mellan kommunen el-

ler landstinget som arbetsgivare och dess anställda, samt beträffande en ge-
mensam nämnd, förhållandet mellan de samverkande kommunerna eller
landstingen som arbetsgivare och deras anställda.

8 § Företrädare för de anställda hos en kommun eller ett landsting (per-
sonalförträdare) får, i den omfattning som anges i 9-13 §§, närvara vid sam-
manträden med andra nämnder än styrelsen. Företrädare för anställda i kom-
muner eller landsting som samverkar i en gemensam nämnd får i
motsvarande omfattning närvara vid sammanträden med den gemensamma
nämnden.

Närvarorätt saknas dock i revisionsnämnder, förtroendenämnder, val-

nämnder och överförmyndarnämnder.

8 kap.

4 § Kommuner och landsting skall varje år upprätta en budget för nästa ka-
lenderår (budgetår).

Budgeten för en gemensam nämnd upprättas av den kommun eller det

landsting som har tillsatt nämnden. Budgeten skall upprättas efter samråd
med de övriga samverkande kommunerna och landstingen.

background image

SFS 1997:550

Särskilt om kommunalförbund

24 § Föreskrifterna i 6 och 8 §§ gäller inte för kommunalförbund.

Förbundsmedlemmarna får meddela föreskrifter i förbundsordningen om

de frågor som avses i 22 och 23 §§.

25 § I kommunalförbund med förbundsdirektion skall det sammanträde
vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. En kungörelse om sammanträ-
det skall utfärdas i enlighet med vad som anges i förbundsordningen.

26 § Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är
förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem skall skjuta
till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter
de grunder som anges i förbundsordningen.

9 kap.

2 § Vid en samlad revision av hela verksamheten skall minst tre revisorer
och lika många ersättare väljas.

Vid en särskild revision för granskning av en viss eller vissa nämnders

verksamhet skall minst tre revisorer och lika många ersättare väljas för varje
nämnd eller grupp av nämnder.

En gemensam nämnd skall granskas av revisorerna i var och en av de sam-

verkande kommunerna eller landstingen.

16 § Fullmäktige skall inhämta förklaringar över de anmärkningar som har

framställts i revisionsberättelsen.

Därefter skall fullmäktige vid ett sammanträde före utgången av året efter

det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller väg-
ras.

Fråga om ansvarsfrihet för en gemensam nämnd skall prövas av fullmäk-

tige i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen.

Särskilt om kommunalförbund

19 § För kommunalförbund gäller inte 1 och 2 §§.

I kommunalförbund med förbundsfullmäktige väljs revisorer och revisors-

ersättare av förbundsfullmäktige. I kommunalförbund med direktion väljs
revisorer och ersättare i enlighet med vad som anges i förbundsordningen.

20 § I kommunalförbund med förbundsdirektion skall revisorerna avge en
revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Vad som sägs om fullmäktige i 5, 16 och 17 §§ skall beträffande sådana för-
bund gälla förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

21 § Om en förbundsdirektion tillsatt en eller flera nämnder, skall reviso-
rerna avge en särskild revisionsberättelse som avser nämndernas verksamhet
till förbundsdirektionen.

Direktionen prövar frågan om ansvarsfrihet skall beviljas eller inte för de

nämnder som den tillsätter.

968

background image

969

SFS 1997:550

10 kap.

1 §5 Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få laglig-

heten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga
dem hos länsrätten.

Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt

av varje medlem av de samverkande kommunerna och landstingen.

Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt

av varje medlem av de kommuner eller landsting som ingår i kommunalför-

bundet samt av förbundsmedlemmarna.

2 § Följande beslut får överklagas:

1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunal-

förbund,

2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är

av rent förberedande eller rent verkställande art,

3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssam-

mansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förbere-
dande eller rent verkställande art, samt

4. sådana beslut av revisorerna som avses i 9 kap. 13 §.

6 §6 Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från
den dag då det tillkännagavs på kommunens, landstingets eller kommunal-
förbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tidsfristen för
överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att tillkänna-
givandet, att protokoll över beslutet justerats, har anslagits på anslagstav-
lorna i samtliga samverkande kommuner och landsting.

Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på anslagstavlan

under hela klagotiden för att tiden skall löpa ut.

7 §7 Om överklagandet före klagotidens utgång har kommit in till kommu-
nen, landstinget eller kommunalförbundet i stället för till länsrätten, skall
överklagandet ändå prövas. Detsamma gäller när överklagandet av en ge-
mensam nämnds beslut kommit in till någon av de samverkande kom-
munerna eller landstingen.

11 § Vid tillämpningen av förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kom-
munen, landstinget, gemensam nämnd eller kommunalförbundet anses som

part.

14 §8 Om länsrättens eller kammarrättens beslut har gått klaganden emot,
får bara klaganden själv överklaga beslutet.

Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att

det verkställs, får domstolens beslut överklagas av kommunen eller lands-
tinget och av deras medlemmar samt, i fråga om beslut av en gemensam
nämnd, av nämnden och medlemmarna i de samverkande kommunerna och
landstingen.

Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut av ett kommunal-

förbund eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av

5

Senaste lydelse 1995:84.

6

Senaste lydelse 1995:84.

7

Senaste lydelse 1995:84.

8

Senaste lydelse 1995:84.

background image

SFS 1997:550

förbundet, av varje kommun och landsting som är medlem i förbundet och av
deras medlemmar.

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om bestämmelserna om gemensam

nämnd den 1 augusti 1997, och i övrigt den 1 januari 1998, då kommunalför-
bundslagen (1985:894) skall upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter får dock tillämpas i fråga om kommunalförbund som

bildas före den 1 januari 1998, dock längst till och med den 31 december
2002.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sådant beställarförbund

och kommunalförbund som bildats enligt lagen (1994:566) om lokal för-
söksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso-
och sjukvård och socialtjänst.

På regeringens vägnar

JÖRGEN ANDERSSON

Ingvar Paulsson
(Inrikesdepartementet)

970

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.