SFS 1997:615 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kommunallag (2017:725) / SFS 1997:615 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)
SFS 1997_615 Lag om ändring i kommunallagen (1991_900)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1175

SFS 1997:615
Utkom från trycket
den 8 juli 1997

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 26 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)2

dels att 8 kap. 17, 18 och 23 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 8 kap. 19-22 §§ skall betecknas 8 kap. 17-20 §§,
dels att 8 kap. 4, 5, 14 och 16 §§ samt 10 kap. 8 § skall ha följande ly-

delse.

8 kap.

4 §3 Kommuner och landsting skall varje år upprätta en budget för nästa
kalenderår (budgetår).

Budgeten för en gemensam nämnd upprättas av den kommun eller det

landsting som har tillsatt nämnden. Budgeten skall upprättas efter samråd
med de övriga samverkande kommunerna och landstingen.

Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin un-
der budgetåret.

I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare

framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställ-
ningen beräknas vara vid budgetårets slut.

Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det

negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balans-
räkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om sådan
reglering skall fattas i budgeten senast det andra året efter det år då det nega-
tiva resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta
att sådan reglering inte skall göras.

Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre

år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år.

1

Prop. 1996/97:52, bet. 1996/97:FiUl5, rskr. 1996/97:281.

Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU15, rskr. 1996/97:282.

2

Lagen omtryckt 1995:154.

3

Senaste lydelse 1997:550.

background image

1176

SFS 1997:615

14 § Styrelsen och övriga nämnder skall fortlöpande föra räkenskaper över

de medel som de förvaltar.

Närmare bestämmelser om kommuners och landstings bokföring finns i

lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

16 § När styrelsen har fått övriga nämnders redovisningar, skall den upp-

rätta en årsredovisning.

Närmare bestämmelser om årsredovisningen finns i lagen (1997:614) om

kommunal redovisning.

10 kap.

8 § Ett överklagat beslut skall upphävas, om

1. det inte har tillkommit i laga ordning,

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommu-

nen eller landstinget,

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.
Första stycket punkterna 3 och 4 gäller inte beslut enligt 8 kap. 5 § tredje

stycket.

Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. De nya föreskrifterna i 8 kap. 4 och 5 §§ skall tillämpas första gången

avseende räkenskapsåret 2000.

3. De nya föreskrifterna i 8 kap. 4 och 5 §§ skall, trots vad som föreskrivs

i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:550) om ändring i kommunalla-
gen (1991:900), tillämpas även i fråga om kommunalförbund som bildats
före den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Ingvar Paulsson
(Inrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.