SFS 1998:70 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

SFS 1998_70 Lag om ändring i kommunallagen (1991_900)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:70

Utkom från trycket
den 17 mars 1998

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 26 februari 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)2

1

Prop. 1997/98:52, bet 1997/98:KU17, rskr. 1997/98:143.

2

Lagen omtryckt 1998:1.

Senaste lydelse av
8 kap. 3 a § 1994:690.
8 kap. 3b § 1994:690.

166

background image

SFS 1998:70

dels att nuvarande 8 kap. 3 a och 3 b §§ skall betecknas 8 kap. 3 b respek-

tive 3 c §§,

dels att det i lagen skall införas en ny bestämmelse, 8 kap. 3 a §, av föl-

jande lydelse.

8 kap.

3 a § Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av
medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges hur
medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av medlen
fastställas. Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll av förvalt-
ningen skall ske.

Föreskrifterna skall omprövas så snart det finns skäl för det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Bestämmelserna i 8 kap. 3 a §

får dock börja tillämpas senare, dock senast avseende räkenskapsåret 2000.

På regeringens vägnar

JÖRGEN ANDERSSON

Ingvar Paulsson
(Inrikesdepartementet)

167

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.