SFS 2009:447 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

090447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 16 och 18 §§, 6 kap. 19 a §,

7 kap. 12 § och 9 kap. 22 § kommunallagen (1991:900)

2 ska ha följande

lydelse.

3 kap.

16 §

Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över

vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ord-
ning inte föreskrivits, till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk för-
ening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ.

Vården av en angelägenhet som innefattar myndighetsutövning får dock

enligt 11 kap. 6 § regeringsformen överlämnas endast om det finns stöd för
det i lag.

Bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa

kommunala företag finns i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

18 §

Innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett bolag

eller en förening där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans
med någon annan, ska fullmäktige se till att den juridiska personen blir bun-
den av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn
till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Detsamma gäller, om kommunen eller landstinget tillsammans med någon

annan bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet.

I fråga om sådana juridiska personer som avses i första och andra styckena

och som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av
handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna hand-
lingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen.

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2009:447

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:447

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

6 kap.

19 a §

3

En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämn-

den får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäk-
tige har medgett det.

Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den eller de som

har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden be-
handlar ärendet och delta i överläggningarna men inte i besluten.

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i

ärenden

1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekre-

tess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

7 kap.

12 §

En nämnd är skyldig att, med iakttagande av föreskrifterna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400), lämna personalföreträdarna de upplys-
ningar som behövs för deras verksamhet.

9 kap.

22 §

4

Revisorer i ett kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna

upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller lands-
ting som är medlem i kommunalförbundet. Skyldigheten gäller upplysningar
om

1. kommunalförbundets angelägenheter, samt
2. sådana företag som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretes-

slagen (2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt 3 kap. 17 eller
18 § lämnat över vården av en kommunal angelägenhet.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:68.

4 Senaste lydelse 2006:369.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.