SFS 2019:835 Lag om ändring i kommunallagen (2017:725)

SFS2019-835.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kommunallagen (2017:725)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1–4, 6, 8 och 10 §§, 2 kap. 1–9 §§,
3 kap. 1, 4 och 6–14 §§, 4 kap. 2, 4, 5, 18, 23, 29 och 33 §§, 5 kap. 1, 5, 13,
38, 41, 48, 61 och 63 §§, 6 kap. 1, 2, 7, 11, 12, 15, 26 och 31 §§, 7 kap. 3, 5,
6, 11, 13, 14, 20 och 23 §§, 8 kap. 1, 2, 9, 10, 13–15 och 17 §§, 9 kap. 2, 15,
19–22, 24–35, 37 och 38 §§, 10 kap. 1–3, 6, 8 och 9 §§, 11 kap. 1, 2, 5, 8,
14 och 22 §§, 12 kap. 3 och 12 §§, 13 kap. 1, 5, 6, 8, 10 och 13 §§, rubriken
till 3 kap., och rubrikerna närmast före 1 kap. 1 och 10 §§ och 4 kap. 2 §
kommunallagen (2017:725) ska ha följande lydelse.

1 kap.
Kommuner och regioner
1 §
Sverige är indelat i kommuner och regioner. Varje region omfattar ett
län, om inte något annat är särskilt beslutat.

2 § Kommuner och regioner sköter på demokratins och den kommunala
självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller annan
författning.

3 § Bestämmelser om att kommuner och regioner har rätt att ta ut skatt för
skötseln av sina uppgifter och att meddela föreskrifter finns i regerings-
formen.

4 § Beslutanderätten i kommuner och regioner utövas av valda försam-
lingar (fullmäktige) som utses av röstberättigade medlemmar i allmänna val.

Beslut kan också fattas av andra kommunala organ i enlighet med vad

som anges i denna lag eller annan författning.

6 § Medlem av en region är den som är medlem av en kommun inom
regionen.

8 § Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i regionfullmäktige har den
som är röstberättigad vid val av ledamöter och ersättare i kommunfull-
mäktige i en kommun inom regionen.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:835

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

Ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner


10 § Bestämmelser om indelningsändringar finns i lagen (1979:411) om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner.

2 kap.


1 § Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område
eller deras medlemmar.

2 § Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana angelägenheter
som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska
ha hand om.

3 § Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det
inte finns sakliga skäl för något annat.

4 § Kommuner och regioner får inte fatta beslut med tillbakaverkande
kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det
finns synnerliga skäl för det.

5 § Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter
som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att
tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan
författning.

6 § Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.

7 § Kommuner och regioner får driva näringsverksamhet, om den drivs
utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar
eller tjänster åt medlemmarna.

8 § Kommuner och regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja
näringslivet i kommunen eller regionen.

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om

det finns synnerliga skäl för det.

9 § Bestämmelser om kommunernas och regionernas angelägenheter finns
även i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter och i annan lag
eller annan författning.

3 kap. Kommunernas och regionernas organisation och

verksamhetsformer


1 § I varje kommun och i varje region finns det en beslutande församling,
ett fullmäktige.

4 § Fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för
att fullgöra kommunens eller regionens uppgifter enligt lag eller annan
författning och för övrig verksamhet.

2019:835

background image

3

SFS

6 § Kommuner och regioner får inrätta partssammansatta organ som inom
en nämnds verksamhetsområde ska svara för beredning, förvaltning och
verkställighet av de ärenden som fullmäktige har bestämt.

7 § Kommuner och regioner får besluta att en nämnd får uppdra åt ett
självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av
en viss anläggning eller en viss institution.

8 § Kommuner och regioner får bilda kommunalförbund och lämna över
skötseln av kommunala angelägenheter till sådana förbund.

9 § Kommuner och regioner får besluta att en nämnd ska vara gemensam
med en annan kommun eller en annan region.

10 § Kommuner och regioner ska utse revisorer för granskning av den
kommunala verksamheten.

11 § Kommuner och regioner får, med de begränsningar som framgår av
lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till kommunala
bolag, stiftelser och föreningar.

12 § Kommuner och regioner får, med de begränsningar som framgår av
lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare.

13 § Bestämmelser om den kommunala organisationen under krig eller
krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvalt-
ningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Bestämmelser om kommuners och regioners organisation och befogen-

heter vid extraordinära händelser i fredstid finns i lagen (2006:544) om kom-
muners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i freds-
tid och höjd beredskap.

14 §2 Bestämmelser om att Gotlands kommun får beteckna fullmäktige
och styrelsen som regionfullmäktige och regionstyrelsen finns i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

4 kap.


Kommunal- och regionråd


2 § Den som inom kommunen eller regionen fullgör ett förtroendeuppdrag
på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd,
borgarråd, regionråd, oppositionsråd eller en annan benämning som full-
mäktige bestämmer.

En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första sam-

manträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

4 § Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar
som revisor inom den kommunen eller den regionen.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller regionen är inte

valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovis-
ningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon
eller andra närstående till den redovisningsskyldige.

2 Senaste lydelse 2018:1350.

2019:835

background image

4

SFS

5 § Den som är vald till revisor är inom kommunen eller regionen inte
valbar som

1. ledamot eller ersättare i fullmäktige, i en nämnd eller en fullmäktige-

beredning, eller

2. ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses i 10 kap.

2–6 §§.

18 § Fullmäktige får besluta att en sådan förtroendevald som anges i 2 §
första stycket för sina uppdrag ska få ekonomiska och andra förmåner som
svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem som är
anställda hos kommunen eller regionen.

Fullmäktige får bestämma hur ersättare ska utses för förtroendevalda som

beviljas ledighet till följd av bestämmelsen i första stycket.

23 § Kommuner och regioner ska verka för att förtroendevalda med funk-
tionsnedsättning kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor
som andra förtroendevalda.

29 § Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin
(partistöd).

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i full-

mäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har
fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt
14 kap. vallagen (2005:837).

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat

i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upp-
hörde.

33 § Kommuner och regioner får anställa politiska sekreterare för att
biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet.

Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det

år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet.

Bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd ska inte tilläm-

pas för politiska sekreterare.

5 kap.


1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen eller regionen, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och
9. extra val till fullmäktige.
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i

andra författningar.

5 § Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha.

Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst

2019:835

background image

5

SFS

1. 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade,
2. 31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade och i regioner med

högst 140 000 röstberättigade,

3. 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade,
4. 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade och i regioner med

över 140 000 röstberättigade,

5. 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade,
6. 71 i regioner med över 200 000 röstberättigade, och
7. 101 i kommuner med över 600 000 röstberättigade och i regioner med

över 300 000 röstberättigade.

13 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med
fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens eller regio-

nens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

38 § Kommunen har rätt att få ersättning för de kostnader som föranleds
av att en region anlitar valnämnden.

41 § Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd, revisorerna och de
anställda i kommunen eller regionen är skyldiga att lämna upplysningar vid
fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det och om det inte finns
något hinder mot det på grund av sekretess.

48 § Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller regionen får inte
delta i

1. val av revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redo-

visningsskyldigheten, eller

2. handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten.
Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller någon annan

närstående till den redovisningsskyldige.

61 § Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds
eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden
som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för

kommunen eller regionen.

63 § Fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta
besvarandet av en interpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i
styrelsen för en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ eller till
ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kom-
munen eller regionen är medlem i.

6 kap.


1 §3 Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller
regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventu-
ella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över
sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag
eller författning.

3 Senaste lydelse 2018:569.

2019:835

background image

6

SFS

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i

sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ och sådana kommunal-
förbund som kommunen eller regionen är medlem i.

2 § Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författ-
ning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållan-
den. Fullmäktige får besluta

1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela

kommunen eller regionen,

2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av

kommunen eller regionen,

3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera anlägg-

ningar, och

4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.


7 § En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för
kommunen eller regionen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller
regionen som part.

En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven

tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

11 § Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens eller
regionens utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndig-

heter göra de framställningar som behövs.

12 § Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kom-
munen eller regionen begära in de yttranden och upplysningar som behövs
för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

15 § Styrelsen får själv eller genom ombud företräda kommunen eller
regionen i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund
av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.

Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av full-

mäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv företräda kommunen
eller regionen i målet.

26 § En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en
annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller
regionen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med
nämnden för att lämna upplysningar.

Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det,

delta i överläggningarna men inte i besluten.

31 § Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där kommunen eller
regionen äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse där kommunen eller
regionen utser minst hälften av styrelseledamöterna, ska den som hand-
lägger ärendet inte anses jävig enligt 28 § 2 eller 5 enbart på grund av att
han eller hon är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något
annat sätt är knuten dit. Detta gäller inte när en nämnd handlägger ärenden
som avser myndighetsutövning mot enskilda.

Den som handlägger ett ärende hos en nämnd ska inte heller anses jävig

enligt 28 § 5 enbart på grund av att han eller hon tidigare har deltagit i hand-
läggningen av ärendet hos en annan nämnd.

2019:835

background image

7

SFS

7 kap.


3 § Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen, regionen
eller kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i.

Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verksamhets-

område får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden.

5 § En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller regionen att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden,
dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.

6 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom
nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt för-
valtningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen
eller regionen att fatta beslutet.

11 § Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagar-orga-
nisationer som kommunen eller regionen har kollektivavtal med.

13 § Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling
av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller regionen som
arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i enskilda fall besluta att perso-
nalföreträdarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden.

14 § Personalföreträdarna har inte rätt att närvara vid handläggning av

1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte

ärendet rör en obestämd krets av enskilda,

2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,
3. uppsägningar av kollektivavtal,
4. arbetskonflikter,
5. rättstvister mellan kommunen eller regionen och en arbetstagarorga-

nisation, eller

6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.

20 § Fullmäktige får inrätta partssammansatta organ för sådana ärenden
som rör förhållandet mellan kommunen eller regionen som arbetsgivare och
dess anställda eller, i fråga om en gemensam nämnd, förhållandet mellan de
samverkande kommunerna eller regionerna som arbetsgivare och deras
anställda. Detta gäller dock inte om något annat följer av lag eller annan
författning.

De partssammansatta organen ska inom en nämnds verksamhetsområde

svara för beredning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som full-
mäktige har bestämt enligt första stycket.

23 § Ett partssammansatt organ ska bestå av företrädare för dels kom-
munen eller regionen, dels de anställda.

Kommunens eller regionens företrädare väljs av fullmäktige eller, om

fullmäktige bestämmer det, av en nämnd.

De anställdas företrädare utses av den eller de lokala arbetstagarorga-

nisationer som kommunen eller regionen har slutit kollektivavtal med om
partssammansatta organ.

2019:835

background image

8

SFS

8 kap.


1 § Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom regionen
får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (med-
borgarförslag). Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 §
andra stycket.

2 § Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige
väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller region-
medlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
(folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt
innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när
namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift
om deras adresser.

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som

har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått
inlämnandet.

9 § Varje kommun och region ska på sin webbplats ha en anslagstavla.
Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt inne-
håll på webbplatsen.

Kommuner och regioner ska i sina lokaler eller på annan plats ge all-

mänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.

10 § Anslagstavlan ska innehålla

1. tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
2. tillkännagivanden av justerade protokoll,
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en

nämnd,

4. justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller regionen

bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och

5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap.
Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller

annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas
på anslagstavlan.

När en handling, som anslagits med stöd av andra stycket, varit anslagen

under föreskriven tid ska den som begärt åtgärden få ett bevis om det.

13 § Kommunala föreskrifter ska kungöras genom att det på kommunens
eller regionens anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade
föreskrifterna har justerats.

Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kom-

munens eller regionens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens
eller regionens författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i
samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webb-
platsen.

Första och andra styckena gäller inte om
1. det i lag eller annan författning anges att föreskrifterna ska kungöras

eller göras tillgängliga på något annat sätt, eller

2. föreskrifterna på grund av sekretess inte får lämnas ut till var och en.

14 § Styrelsens förslag till budget ska hållas tillgängligt för allmänheten
på kommunens eller regionens webbplats från och med tillkännagivandet av
det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fastställas.

2019:835

background image

9

SFS

15 § Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten på kom-
munens eller regionens webbplats från och med tillkännagivandet av det
sammanträde med fullmäktige då årsredovisningen ska godkännas.

17 § Bestämmelser om allmänhetens insyn i verksamhet som genom avtal
lämnas över från en kommun, en region eller ett helägt kommunalt bolag till
en privat utförare finns i 10 kap. 3 och 9 §§.

9 kap.


2 § Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner
och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för kommunalförbund.

När ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som det finns

bestämmelser om i en särskild författning, ska den författningens bestäm-
melser om kommuner eller regioner tillämpas för förbundet.

Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kom-

munalförbund för ett visst ändamål, ska de tillämpas i stället för bestäm-
melserna i denna lag.

15 § Revisorer i ett kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna
upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller region
som är medlem i kommunalförbundet. Skyldigheten gäller upplysningar om

1. kommunalförbundets angelägenheter, och
2. sådana juridiska personer som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt 10 kap.
2–6 §§ lämnat över skötseln av en kommunal angelägenhet.

19 § Fullmäktige får besluta att en nämnd ska vara gemensam med en
annan kommun eller en annan region.

20 § En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kom-
munerna eller regionerna och ingår i denna kommuns eller regions orga-
nisation.

21 § Kommuner och regioner får genom en gemensam nämnd fullgöra
uppgifter enligt 3 kap. 4 §.

En gemensam nämnd får fullgöra uppgifter för vilka det enligt lag eller

annan författning ska finnas en eller flera nämnder i varje kommun eller
region. Uppgifter som kommun- eller regionstyrelsen har vid höjd bered-
skap enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får dock inte
fullgöras av en gemensam nämnd.

22 § En gemensam nämnds uppgifter ska närmare preciseras i en överens-
kommelse mellan de berörda kommunerna och regionerna.

24 § Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige i de samverkande kom-
munerna och regionerna. Var och en av de samverkande kommunerna och
regionerna ska vara representerade i den gemensamma nämnden med minst
en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som anta-
let ledamöter.

2019:835

background image

10

SFS

25 § Förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till ersättning av den
kommun eller den region som har valt dem.

26 § Budgeten upprättas av den kommun eller region som har tillsatt
nämnden. Budgeten ska upprättas efter samråd med de övriga samverkande
kommunerna och regionerna.

27 § Fullmäktige i en kommun eller en region som bildat en gemensam
nämnd har rätt att begära upplysningar från nämnden. Ordföranden och vice
ordföranden i nämnden samt de anställda i de samverkande kommunerna
och regionerna är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sam-
manträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

28 § Företrädare för anställda i kommuner eller regioner som samverkar i
en gemensam nämnd får i den omfattning som anges i 7 kap. 13–16 §§ när-
vara vid sammanträden med den gemensamma nämnden.

29 § Ledamöter i fullmäktige i kommuner eller regioner som bildat en
gemensam nämnd får ställa interpellationer om nämndens handläggning.
För att hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Interpellationer
och frågor ska riktas till nämndens ordförande.

30 § En gemensam nämnd får, utöver vad som anges i 7 kap. 5 §, även
under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de sam-
verkande kommunerna eller regionerna att besluta på nämndens vägnar.

31 § Om en gemensam nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en för-
valtningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämn-
den överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd
inom kommunen eller regionen eller i någon av de samverkande kom-
munerna eller regionerna att fatta beslutet.

32 § Justeringen av en gemensam nämnds protokoll ska tillkännages på
var och en av de samverkande kommunernas och regionernas anslagstavlor.

33 § Reglementet för en gemensam nämnd ska antas av fullmäktige i var
och en av de samverkande kommunerna eller regionerna.

34 § En gemensam nämnd ska granskas av revisorerna i var och en av de
samverkande kommunerna eller regionerna.

35 § Fråga om ansvarsfrihet och om anmärkning för en gemensam nämnd
ska prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller
regionerna.

37 §4 En kommun eller en region får ingå avtal om att någon av dess
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan
region (avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i
2 kap. 1 § på anknytning till kommunens eller regionens område eller dess
medlemmar.

4 Senaste lydelse 2018:569.

2019:835

background image

11

SFS

Kommuner och regioner får inom ramen för avtalssamverkan, med de

begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, komma överens om att uppdra åt
en anställd i den andra kommunen eller i den andra regionen att besluta på
kommunens eller regionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. I så fall tillämpas 7 kap. 4–8 §§.

Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker från

denna paragraf, tillämpas de bestämmelserna.

38 §5 Styrelsen ska årligen till fullmäktige rapportera om kommunens eller
regionens avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller för-
fattning.

10 kap.


1 § Fullmäktige i kommuner eller regioner får, om det inte i lag eller annan
författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd,
besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk
person eller en enskild individ.

Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den

lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.

2 § Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen
eller regionen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag

där kommunen eller regionen bestämmer tillsammans med någon annan.

3 § Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över skötseln
av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska full-
mäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala

befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,

3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt innan de fattas,

5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom

avtal lämnas över till privata utförare.

6 § Det som anges i 3 § 1–4 och 6 gäller också när kommunen eller
regionen ensam bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet. Full-
mäktige ska även utse minst en revisor i en sådan stiftelse. Till revisor i
stiftelsen ska fullmäktige utse någon av de revisorer som valts enligt 12 kap.
4 §.

Det som anges i 4 § gäller också en förening där kommunen eller regionen

bestämmer tillsammans med någon annan och en stiftelse som kommunen
eller regionen bildar tillsammans med någon annan för en kommunal ange-
lägenhet.

Det som anges i 3 § om bolagsordningen ska vid tillämpningen av första

och andra styckena i stället avse stadgarna i en förening och stiftelseförord-
nandet eller stiftelseurkunden i en stiftelse.

5 Senaste lydelse 2018:569.

2019:835

background image

12

SFS

8 § När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats
över till en privat utförare, ska kommunen eller regionen kontrollera och
följa upp verksamheten.

9 § Om en kommun eller en region sluter avtal med en privat utförare, ska
kommunen eller regionen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

11 kap.


1 § Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska
personer som avses i 10 kap. 2–6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer
för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen. Om kom-
munen eller regionen har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i
14 §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.

2 § Kommuner och regioner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att
krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

5 § Kommuner och regioner ska varje år upprätta en budget för nästa
kalenderår (budgetår).

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Undantag från andra stycket får göras
1. i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i

anspråk enligt 14 §, eller

2. om det finns synnerliga skäl.


8 § Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads
utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av
fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.

Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i novem-

ber månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skatte-
satsen för den kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den preliminära
inkomstskatten under det följande året.

14 §6 Kommuner och regioner får till en resultatutjämningsreserv reser-
vera medel som får användas för att utjämna intäkter över en konjunktur-
cykel.

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av

antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balans-
kravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning, som överstiger

1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och

kommunalekonomisk utjämning, eller

2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och

kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller regionen har ett
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsför-
pliktelser.

22 § Kommuner och regioner får inte upplåta panträtt i sin egendom till
säkerhet för en fordran.

6 Senaste lydelse 2018:600.

2019:835

background image

13

SFS

Vid förvärv av egendom får de dock överta betalningsansvaret för lån som

tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.

12 kap.


3 § Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndighets-
utövning mot någon enskild i andra fall än

1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller

regionen ekonomisk förlust,

2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande

beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade och socialtjänstlagen (2001:453),

3. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av

allmänna förvaltningsdomstolar, eller

4. när granskningen sker från allmänna synpunkter.

12 § Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med
redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det
föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas revisions-
berättelsen.

Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som

har lämnats för ett aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § ska också bifogas
revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen för sådana kommunalförbund som kommunen eller

regionen ingår i ska också bifogas revisorernas berättelse utom i det fall som
avses i 9 kap. 13 §. Vidare ska revisionsberättelsen för aktiebolag, handels-
bolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen eller regionen
lämnat över skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 10 kap. 2–6 §§
bifogas revisionsberättelsen.

13 kap.


1 § Varje medlem av en kommun eller en region har rätt att få lagligheten
av kommunens eller regionens beslut prövad genom att överklaga beslutet
till förvaltningsrätten.

Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt

av varje medlem av de samverkande kommunerna och regionerna.

Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma

sätt av varje medlem av de kommuner eller regioner som ingår i kommunal-
förbundet samt av förbundsmedlemmarna.

5 § Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor
från den dag då det tillkännagavs på kommunens, regionens eller kom-
munalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tiden
för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att till-
kännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner
och regioner.

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan

under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut.

6 § Om överklagandet före överklagandetidens utgång har kommit in till
kommunen, regionen eller kommunalförbundet i stället för till förvaltnings-
rätten, ska överklagandet ändå prövas. Detsamma gäller när överklagandet
av en gemensam nämnds beslut kommit in till någon av de samverkande
kommunerna eller regionerna.

2019:835

background image

14

SFS

8 § Ett överklagat beslut ska upphävas, om

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller

regionen,

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Första stycket 3 och 4 gäller inte beslut enligt 11 kap. 5 § andra och tredje

styckena samt 12 och 13 §§ och beslut om att använda medel från en resul-
tatutjämningsreserv enligt 14 §.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat

beslut.

10 § Vid tillämpningen av förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kom-
munen, regionen, den gemensamma nämnden eller kommunalförbundet
anses som part.

13 § Om förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut har gått klaganden
emot, får endast klaganden överklaga beslutet.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller

förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av kommunen
eller regionen och av deras medlemmar.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut av ett

kommunalförbund eller en gemensam nämnd eller förbjudit att det verk-
ställs, får domstolens beslut överklagas av förbundet eller av nämnden, lik-
som av varje kommun och region som är medlem i förbundet eller samverkar
i nämnden och av deras medlemmar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

2019:835

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.