SFS 2007:68 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

070068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 1 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels

att 5 kap. 25 §, 6 kap. 19 a och 34 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 5 kap. 32 a § och

6 kap. 27 a §, samt att det närmast före 6 kap. 27 a § skall införas en ny rub-
rik av följande lydelse.

5 kap.

25 §

Fullmäktige skall besluta i ärenden som har väckts enligt 23 §.

Fullmäktige får dock överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att be-

sluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall
som anges i 3 kap. 9 §.

32 a §

Fullmäktiges beslut enligt 25 § andra stycket får fattas utan föregå-

ende beredning.

6 kap.

19 a §

En nämnds sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. Nämn-

den får dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om full-
mäktige har medgett det.

Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den eller de som

har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden be-
handlar ärendet och delta i överläggningarna men inte i besluten.

En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i

ärenden

1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekre-

tess enligt sekretesslagen (1980:100).

1

Prop. 2006/07:24, bet. 2006/07:KU8, rskr. 2006/07:101.

2

Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2007:68

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

background image

2

SFS 2007:68

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Handläggning av ärenden som väckts genom medborgarförslag

27 a §

Ett ärende som väckts genom medborgarförslag skall om möjligt

handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i
fullmäktige.

En nämnd som handlägger sådana ärenden skall minst en gång om året in-

formera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden skall
även informera om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i
första stycket.

34 §

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller

kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av princi-

piell beskaffenhet eller annars av större vikt,

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till

nämnden, och

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.