SFS 2003:196 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

030196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 15 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 3 a § kommunallagen

(1991:900)

2

skall ha följande lydelse.

3 kap.

3 a §

Kommuner och landsting får genom en gemensam nämnd fullgöra

uppgifter enligt 3 §.

En gemensam nämnd får fullgöra uppgifter för vilka det enligt särskilda

författningar skall finnas en eller flera nämnder i varje kommun eller lands-
ting. Sådana uppgifter som kommun- eller landstingsstyrelsen har enligt la-
gen (1994:1720) om civilt försvar får dock inte fullgöras av en gemensam
nämnd. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen
(2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna el-

ler landstingen och ingår i denna kommuns eller detta landstings organisa-
tion.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158.

2

Lagen omtryckt 2000:277.

SFS 2003:196

Utkom från trycket
den 27 maj 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.