SFS 2002:249 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

020249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 2 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels

att 1 kap. 1 §, 3 kap. 7, 17 och 19 §§, 4 kap. 5, 8, 11–14 §§, 5 kap. 23,

33, 36 och 64 §§, 7 kap. 18 § samt rubriken närmast före 5 kap. 36 § skall ha
följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 3 kap. 19 a §, 4 kap.

12 a–b och 33 §§ samt närmast före 3 kap. 19 § och 4 kap. 33 § nya rubriker
av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Sverige är indelat i kommuner och landsting.

Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de

angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda föreskrifter.

3 kap.

7 §

För beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som

skall avgöras av fullmäktige får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar.

En fullmäktigeberednings sammanträden skall hållas inom stängda dörrar.

En sådan beredning får dock besluta att dess sammanträden skall vara of-
fentliga, om fullmäktige har medgett det.

17 §

Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vår-

den av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller
landstinget innehar samtliga aktier, skall fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. utse samtliga styrelseledamöter,
3. se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Fullmäktige skall också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där

kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

1

Prop. 2001/02:80, bet. 2001/02:KU14, rskr. 2001/02:190.

2

Lagen omtryckt 2000:277.

SFS 2002:249

Utkom från trycket
den 15 maj 2002

background image

2

SFS 2002:249

Vad som anges i första stycket gäller, när kommunen ensam eller lands-

tinget ensamt bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet. Fullmäktige
skall även utse minst en revisor i en sådan stiftelse.

Till lekmannarevisor i aktiebolaget eller revisor i stiftelsen skall fullmäk-

tige utse någon av de revisorer eller revisorsersättare som enligt 9 kap. 1 §
valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet.

Kommunala entreprenader

19 §

Innan en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en kom-

munal angelägenhet till någon annan än som avses i 17 och 18 §§ skall full-
mäktige se till att kommunen respektive landstinget tillförsäkras en möjlig-
het att kontrollera och följa upp verksamheten.

19 a §

Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med någon annan än

som avses i 17 och 18 §§ om att denne skall utföra en kommunal angelägen-
het skall kommunen eller landstinget beakta intresset av att genom avtalet
tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i
hur angelägenheten utförs.

4 kap.

5 §

Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som har rösträtt

enligt 2 och 3 §§. Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna, full-
mäktigeberedningarna samt valen av revisorer och revisorsersättare är, obe-
roende av vad som framgår av röstlängden, den valbar som vid tidpunkten
för sådant val uppfyller de villkor som uppställs i 2 och 3 §§.

8 §

Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget

genast. Fullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts av full-
mäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden.

11 §

Förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina anställningar som

behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten skall omfatta
tid för

1. möten i kommunala organ,
2. andra möten som är nödvändiga för uppdragen,
3. resor till och från mötena, och
4. behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.
Rätt till ledighet enligt första stycket skall gälla även av fullmäktige ut-

sedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer eller
motsvarande andra revisorer och deras suppleanter i sådana juridiska perso-
ner som avses i 3 kap. 17 och 18 §§.

12 §

Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster

och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.

Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid

eller en betydande del av heltid.

background image

3

SFS 2002:249

12 a §

Förtroendevalda med funktionshinder har rätt till skälig ersättning

för resekostnader som uppkommer när de fullgör sina uppdrag.

Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid

eller en betydande del av heltid.

12 b §

Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skä-

lig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör
sina uppdrag.

Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid

eller en betydande del av heltid.

13 §

Fullmäktige skall besluta enligt vilka grunder ersättning enligt 12–

12 b §§ skall betalas.

14 §

Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning skall få

1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av upp-

draget utöver vad som följer av 12 a och 12 b §§,

2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget,
3. pension, samt
4. andra ekonomiska förmåner.

Funktionshindrade

33 §

Kommuner och landsting skall verka för att förtroendevalda med

funktionshinder kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor
som andra förtroendevalda.

5 kap.

23 §

Ärenden i fullmäktige får väckas av

1. en nämnd,
2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna eller revisorsersättarna när de tjänstgör, om ärendet gäller

förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäl-
ler granskningen,

4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det,
5. den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom lands-

tinget, om fullmäktige har beslutat det (medborgarförslag), eller

6. styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, om full-

mäktige har beslutat det för särskilda fall.

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också

väckas av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller lands-
tingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröst-
ningar. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt inne-
hålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden
och uppgift om deras adresser.

33 §

En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige

kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget
väcktes.

2* SFS 2002:249–264

background image

4

SFS 2002:249

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som

har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.

Bordläggning och återremiss

36 §

Ett ärende skall bordläggas eller återremitteras, om det begärs av

minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock
om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på detta sätt.

För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet.
Ett beslut om återremiss skall motiveras.

64 §

Arbetsordningen skall alltid innehålla föreskrifter om

1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden skall hållas,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som skall föra ordet, tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, samt
9. formerna för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige med stöd av 23 § 5 har beslutat att medborgarförslag får

väckas, skall arbetsordningen innehålla föreskrifter om hur sådana förslag
skall handläggas.

7 kap.

18 §

Om inte något annat följer av lag eller annan författning, får fullmäk-

tige besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under
nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss
institution. Fullmäktige får i ett sådant fall även besluta att nämnden får upp-
dra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som rör myndighetsutövning
mot enskilda eller som i övrigt avses i 6 kap. 34 § får dock inte delegeras till
ett självförvaltningsorgan.

De beslut som självförvaltningsorganet fattar med stöd av uppdrag enligt

första stycket skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning
detta skall ske.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Barbro Rosensvärd
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.