SFS 1999:308 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

990308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 4 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 9 och 11 §§ kommunallagen

(1991:900)

2

skall ha följande lydelse.

8 kap.

9 §

Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före no-

vember månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i
förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. be-
gravningslagen (1990:1144) inom denna tid.

Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Full-

mäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har be-
stämts tidigare, om det finns skäl till det.

11 §

I lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och an-

nan menighets utdebitering av skatt, m.m. finns föreskrifter om skyldighet
för styrelsen att underrätta vissa myndigheter om skattesatsen och om av-
giftssatsen för begravningsavgiften.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Erna Zelmin-Åberg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176.

2

Lagen omtryckt 1998:1.

SFS 1999:308

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

3

SFS 1999:288–326

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.