SFS 2006:369 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

060369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels att 3 kap. 9, 17 och 28 §§, 4 kap. 1, 5, 6, 17, 17 a och 23 a §§, 5 kap.

20 a, 23, 25 a, 31 och 46 §§, 6 kap. 19 §, 9 kap. 1, 2, 4, 8, 9, 16 och 19 §§
samt rubrikerna närmast före 5 kap. 25 a § och 9 kap. 1 § skall ha följande
lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 22 §, av följande ly-

delse.

3 kap.

9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget.
Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag eller i an-

dra författningar.

17 § Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vår-
den av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller
landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, skall fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. utse samtliga styrelseledamöter,
3. se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Fullmäktige skall också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där

kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

1 Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27, rskr. 2005/06:227.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2006:369

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:369

Vad som anges i första stycket gäller, när kommunen ensam eller lands-

tinget ensamt bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet. Fullmäktige
skall även utse minst en revisor i en sådan stiftelse.

Till lekmannarevisor i aktiebolaget eller revisor i stiftelsen skall fullmäk-

tige utse någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 § valts för granskning av
styrelsen och övriga nämnders verksamhet.

28 § Förbundsordningen skall ange

1. kommunalförbundets namn och den ort där förbundet skall ha sitt säte,

förbundets medlemmar och ändamål,

2. förbundets organisation, organens befogenheter och inbördes förhållan-

den samt om interimsorgan får inrättas och om förbundsstyrelsen skall få
vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige,

3. antalet ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen och hur

förbundsmedlemmarna skall vara representerade samt mandattiden i de fall
som anges i 24 §,

4. antalet revisorer och deras mandattid,
5. i fråga om förbund med förbundsdirektion, på vilket sätt och vilken av

förbundsmedlemmarna som skall utse revisorer,

6. om en förbundsmedlem skall ha rätt att väcka ärenden i den beslutande

församlingen,

7. om det för beslut skall krävas kvalificerad majoritet i den beslutande

församlingen och för vilka ärenden detta skall gälla,

8. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i

den beslutande församlingen skall ha sådan yttranderätt som anges i 5 kap.
21 §,

9. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller

ersättare i förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd skall ha sådan närva-
rorätt som anges i 4 kap. 23 §,

10. var förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden skall anslås,
11. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder

och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna,

12. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi

och verksamhet,

13. föreskrifter om förbundets budgetprocess,
14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,
15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och

upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när
förbundet upplöses,

16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar,

samt

17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna

och ersättarna i den beslutande församlingen samt i fråga om förbund med
förbundsdirektion till revisorerna.

4 kap.

1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i full-
mäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.

background image

3

SFS 2006:369

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande

församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande försam-
lingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.

5 §

Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som har rösträtt

enligt 2 och 3 §§. Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna, full-
mäktigeberedningarna samt valen av revisorer är, oberoende av vad som
framgår av röstlängden, den valbar som vid tidpunkten för sådant val upp-
fyller de villkor som uppställs i 2 och 3 §§.

6 § Den som är anställd hos en kommun eller ett landsting för att ha den
ledande ställningen bland personalen är inte valbar.

Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verksamhets-

område får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget är inte

valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovis-
ningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn eller sys-
kon eller annan närstående till den redovisningsskyldige.

Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget

inte valbar som

1. ordförande eller vice ordförande i fullmäktige,
2. ledamot eller ersättare i nämnd eller fullmäktigeberedning, eller
3. ledamot eller ersättare i sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§.

17 § Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.

Revisorerna får väcka ärenden i en nämnd om ärendet rör granskningen

av verksamheten i nämnden.

17 a § Revisorerna får väcka ärenden i en fullmäktigeberedning om ären-
det rör granskningen av verksamheten i fullmäktigeberedningen.

23 a §

En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i ett kommunal-

förbunds beslutande församling välja endast den som är ledamot eller ersät-
tare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds förbundsstyrelse och an-

dra nämnder samt revisorer i ett kommunalförbund väljs bland dem som har
rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

5 kap.

20 a § Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget får
inte delta i

1. val av revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovis-

ningsskyldigheten, eller

2. handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten.
Detsamma gäller också make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller an-

nan närstående till den redovisningsskyldige.

23 § Ärenden i fullmäktige får väckas av

1. en nämnd,

background image

4

SFS 2006:369

2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revi-

sionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,

4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det,
5. den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom lands-

tinget, om fullmäktige har beslutat det (medborgarförslag), eller

6. styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, om full-

mäktige har beslutat det för särskilda fall.

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också

väckas av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller lands-
tingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröst-
ningar. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt inne-
hålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden
och uppgift om deras adresser.

Prövning av frågan om anmärkning och om ansvarsfrihet

25 a § Fullmäktige skall vid ett sammanträde före utgången av juni månad
året efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas
eller vägras. Beslutet skall motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Om revisorerna enligt 9 kap. 17 § riktat anmärkning mot en nämnd eller

en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ,
skall fullmäktige besluta om anmärkningen även skall framställas från full-
mäktiges sida. Beslutet skall motiveras.

Fullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Be-

slutet skall motiveras.

Fråga om ansvarsfrihet och om anmärkning för en gemensam nämnd skall

prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller
landstingen.

31 § Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående bered-
ning. Fullmäktige skall dock inhämta förklaring över

1. anmärkning som framställts i revisionsberättelsen, och
2. revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.
Revisorerna skall alltid ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behand-

ling av revisionsberättelsen.

Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, får fullmäktige också

utan ytterligare beredning besluta att den förtroendevaldes uppdrag skall
återkallas enligt 4 kap. 10 §.

46 § Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om pro-
portionellt valsätt skall följande val vara proportionella:

1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
2. val av revisorer som avses i 9 kap. 1 och 2 §§,
3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag, ekonomiska

föreningar eller stiftelser eller revisorer och revisorssuppleanter samt lek-
mannarevisorer som skall granska en sådan styrelses förvaltning och

4. val av ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen samt revi-

sorer i kommunalförbund.

background image

5

SFS 2006:369

Om inte något annat följer av förbundsordningen, skall det som sägs i för-

sta stycket tillämpas, när den beslutande församlingen i ett kommunalför-
bund väljer ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen, andra nämnder, de
beslutande organens beredningar samt revisorer.

6 kap.

19 § En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en an-
nan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller
landstinget eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med
nämnden för att lämna upplysningar.

Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det,

delta i överläggningarna men inte i besluten.

9 kap.

Val av revisorer

1 § Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall ny-
valda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de
fyra följande åren.

2 § Vid en samlad revision av hela verksamheten skall minst fem revisorer
väljas.

Vid en särskild revision för granskning av en viss eller vissa nämnders

verksamhet skall minst fem revisorer väljas för varje nämnd eller grupp av
nämnder.

En gemensam nämnd skall granskas av revisorerna i var och en av de

samverkande kommunerna eller landstingen.

4 § I fråga om jäv för en revisor skall bestämmelserna i 6 kap. 25 § om jäv
tillämpas.

En revisor som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid behand-

lingen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som någon annan inte kan
vidta utan olägligt uppskov.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot ho-

nom, skall självmant ge det till känna.

8 § Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de
själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra gransk-
ningen enligt god revisionssed.

Lekmannarevisorer som utses med stöd av 3 kap. 17 eller 18 § skall i sin

granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den om-
fattning som behövs för att fullgöra uppdraget enligt god sed vid detta slag
av granskning.

De sakkunniga skall ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksam-

het som fordras för att kunna fullgöra uppdraget.

9 § Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revi-
sionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområ-

background image

6

SFS 2006:369

den. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer
som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de före-
tagen.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att

brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvalt-
ningsdomstols avgörande åsidosatts, skall de anmäla förhållandet till berörd
nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskä-
ligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revi-
sorerna får dock underlåta att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om
nämnden funnit att det inte föreligger en sådan misstanke.

16 §

3 Revisorerna skall varje år till fullmäktige avge en berättelse med re-

dogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det
föregående budgetåret.

De sakkunnigas rapporter skall fogas till revisionsberättelsen.
Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som

har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 § skall också fo-
gas till revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen för sådana kommunalförbund som kommunen eller

landstinget ingår i skall också fogas till revisorernas berättelse utom i det fall
som avses i 9 kap. 20 §. Vidare skall revisionsberättelsen för aktiebolag,
handelsbolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen eller
landstinget lämnat över vården av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap.
17 eller 18 § fogas till revisionsberättelsen.

19 § För kommunalförbund gäller inte 1 och 2 §§.

I kommunalförbund med förbundsfullmäktige väljs revisorer av förbunds-

fullmäktige. I kommunalförbund med direktion väljs revisorer i enlighet
med vad som anges i förbundsordningen.

22 § Revisorer i ett kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna
upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller lands-
ting som är medlem i kommunalförbundet. Skyldigheten gäller upplysningar
om

1. kommunalförbundets angelägenheter, samt
2. sådana företag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100)

och till vilka kommunalförbundet enligt 3 kap. 17 eller 18 § lämnat över vår-
den av en kommunal angelägenhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 i fråga om 3 kap. 17 § och i

övrigt den 1 juli 2006.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 9 § första stycket, 17 § fjärde stycket och 28 §,

4 kap. 1 §, 5 §, 6 § tredje och fjärde styckena, 17 § andra stycket, 17 a § och
23 a § andra stycket, 5 kap. 20 a § första stycket, 23 § första stycket och
46 §, 6 kap. 19 § första stycket samt 9 kap. 1 §, 2 § första och andra styck-

3 Senaste lydelse 2005:911.

background image

7

SFS 2006:369

ena, 4 § första och andra styckena och 19 § andra stycket skall tillämpas i sin
äldre lydelse för de revisorer och revisorsersättare som valts för granskning
t.o.m. räkenskapsåret 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.