SFS 2002:438 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

020438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels

att 9 kap. 9 och 10 §§ samt 10 kap. 15 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 14 a §, samt när-

mast före 10 kap. 14 a § en ny rubrik av följande lydelse.

9 kap.

9 §

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revi-

sionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområ-
den. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer
som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de före-
tagen.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att

brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvalt-
ningsdomstols avgörande åsidosatts, skall de anmäla förhållandet till berörd
nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskä-
ligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Detta
gäller dock inte om anmälan avser misstanke om att brott förövats och
nämnden finner att det inte föreligger en sådan misstanke.

10 §

Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndig-

hetsutövning mot någon enskild i andra fall än

1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller

landstinget ekonomisk förlust,

2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av all-

männa förvaltningsdomstolar, eller

3. när granskningen sker från allmänna synpunkter.

1

Prop. 2001/02:122, bet. 2001/02:KU27, rskr. 2001/02:271.

2

Lagen omtryckt 2000:277.

SFS 2002:438

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:438

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

10 kap.

Förutsättningar för verkställighet

14 a §

Ett beslut som kan överklagas enligt bestämmelserna i detta kapitel

får verkställas innan det har vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar
emot det.

15 §

Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som har vunnit laga

kraft och om beslutet redan har verkställts, skall det organ som har fattat be-
slutet se till att verkställigheten rättas i den utsträckning som det är möjligt.
Ett beslut om rättelse skall meddelas utan oskäligt dröjsmål.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Barbro Rosensvärd
(Justitiedepartementet)

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels

att 9 kap. 9 och 10 §§ samt 10 kap. 15 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 14 a §, samt när-

mast före 10 kap. 14 a § en ny rubrik av följande lydelse.

9 kap.

9 §

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revi-

sionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområ-
den. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer
som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de före-
tagen.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att

brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvalt-
ningsdomstols avgörande åsidosatts, skall de anmäla förhållandet till berörd
nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskä-
ligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Detta
gäller dock inte om anmälan avser misstanke om att brott förövats och
nämnden finner att det inte föreligger en sådan misstanke.

10 §

Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndig-

hetsutövning mot någon enskild i andra fall än

1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller

landstinget ekonomisk förlust,

2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av all-

männa förvaltningsdomstolar, eller

3. när granskningen sker från allmänna synpunkter.

1

Prop. 2001/02:122, bet. 2001/02:KU27, rskr. 2001/02:271.

2

Lagen omtryckt 2000:277.

SFS 2002:438

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:438

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

10 kap.

Förutsättningar för verkställighet

14 a §

Ett beslut som kan överklagas enligt bestämmelserna i detta kapitel

får verkställas innan det har vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar
emot det.

15 §

Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som har vunnit laga

kraft och om beslutet redan har verkställts, skall det organ som har fattat be-
slutet se till att verkställigheten rättas i den utsträckning som det är möjligt.
Ett beslut om rättelse skall meddelas utan oskäligt dröjsmål.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Barbro Rosensvärd
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.