SFS 1998:765 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

980765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 17 § kommunallagen

(1991:900)

2 skall ha följande lydelse.

3 kap.

17 § Innan en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en
kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget
innehar samtliga aktier, skall fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. utse samtliga styrelseledamöter och minst en revisor,
3. se till att fullmäktige får yttra sig innan sådana beslut i verksamheten

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Detsamma gäller, när kommunen eller landstinget ensam bildar en

stiftelse för en kommunal angelägenhet.

I fråga om aktiebolag som avses i första stycket skall fullmäktige även

utse minst en lekmannarevisor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

JÖRGEN ANDERSSON

Martin Holmgren
(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257.

2

Lagen omtryckt 1998:1.

Svensk författningssamling

SFS 1998:765
Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.