SFS 2006:494 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kommunallag (2017:725) / SFS 2006:494 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)
060494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 10 § kommunallagen

(1991:900)

2 skall ha följande lydelse.

9 kap.

10 §

Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndig-

hetsutövning mot någon enskild i andra fall än

1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller

landstinget ekonomisk förlust,

2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande be-

slut enligt socialtjänstlagen (2001:453),

3. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av all-

männa förvaltningsdomstolar, eller

4. när granskningen sker från allmänna synpunkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2006:494

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.