SFS 2003:519 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

030519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 10 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 25 och 27 §§ samt 7 kap.

15 § kommunallagen (1991:900)

2 skall ha följande lydelse.

6 kap.

25 § En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är
jävig, om

1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller

syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,

2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår

eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är

knuten till,

4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken,

eller

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba

förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

27 § Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där kommunen eller
landstinget äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse där kommunen
eller landstinget utser minst hälften av styrelseledamöterna, skall jäv enligt
25 § 2 eller 5 inte anses föreligga enbart på grund av att den som handlägger
ärendet är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något annat sätt
är knuten dit. Vad som nu har sagts gäller inte när en nämnd handlägger
ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda.

Jäv enligt 25 § 5 skall inte heller anses föreligga enbart på grund av att

den som handlägger ett ärende hos en nämnd tidigare har deltagit i hand-
läggningen av ärendet hos en annan nämnd.

7 kap.

15 § Vad som föreskrivs i denna lag om jäv för den som skall handlägga
ett ärende hos en nämnd skall gälla också för personalföreträdare i nämnden.

1 Prop. 2002/03:54, bet. 2002/03:MJU15, rskr. 2002/03:238.

2 Lagen omtryckt 2000:277.

SFS 2003:519

Utkom från trycket
den 22 juli 2003

background image

2

SFS 2003:519

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Jäv enligt 6 kap. 25 § 5 skall dock inte anses föreligga enbart på grund av

att personalföreträdaren

1. är förtroendeman eller funktionär hos en arbetstagarorganisation som

har intressen att bevaka i ärendet, eller

2. har, i den egenskap som anges i 1, företrätt organisationen i en sådan

förhandling i ärendet som har ägt rum enligt lagen (1976:580) om medbe-
stämmande i arbetslivet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.