SFS 1999:621 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kommunallag (2017:725) / SFS 1999:621 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)
990621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels

att 9 kap. 16 § skall upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 9 kap. 5 § skall betecknas 5 kap. 20 b §, att nuvarande

9 kap. 6, 7�15 §§ skall betecknas 9 kap. 7, 9�17 §§ och att nuvarande 9 kap.
17 § skall betecknas 5 kap. 25 b §,

dels

att de nya 5 kap. 20 b §, 9 kap. 8, 9, 11�13, 15 och 16 §§ skall ha föl-

jande lydelse,

dels

att 3 kap. 17 §, 4 kap. 6 och 17 §§, 5 kap. 19, 23 och 31 §§, 6 kap. 7

och 19 §§, 7 kap. 8 §, 8 kap. 17 och 18 §§, 9 kap. 4 och 20 §§ samt 10 kap.
2 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubrikerna närmast före 9 kap. 6 §, 7 §, 10 §, 12 § och 14 § skall

sättas närmast före de nya 9 kap. 7 §, 9 §, 12 §, 14 § respektive 16 § samt att
rubriken närmast före 9 kap. 16 § skall sättas närmast före den nya 5 kap.
25 a §,

dels

att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 4 kap. 17 a §, 5 kap.

20 a och 25 a §§ samt 9 kap. 5 och 6 §§ av följande lydelse,

dels

att det i lagen närmast före 9 kap. 8 § skall införas en ny rubrik av föl-

jande lydelse.

3 kap.

17 §

3

Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vår-

den av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller
landstinget innehar samtliga aktier, skall fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. utse samtliga styrelseledamöter

,

3

.

se till att fullmäktige får yttra sig innan sådana beslut i verksamheten

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Fullmäktige skall också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där

kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

1

Prop. 1998/99:66, bet. 1998/99:KU30, rskr. 1998/99:210.

2

Lagen omtryckt 1998:1.

3

Senaste lydelse 1998:765.

SFS 1999:621

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

background image

2

SFS 1999:621

Vad som anges i första stycket gäller, när kommunen ensam eller lands-

tinget ensamt bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet. Fullmäktige
skall även utse minst en revisor i en sådan stiftelse.

Till lekmannarevisor i aktiebolaget eller revisor i stiftelsen skall full-

mäktige utse någon av de revisorer eller revisorsersättare som enligt 9 kap.
1 § valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet.

4 kap.

6 §

Den som är anställd hos en kommun eller ett landsting för att ha den

ledande ställningen bland personalen är inte valbar.

Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verksam-

hetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget är inte

valbar som revisor eller revisorsersättare för granskning av verksamhet som
omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, för-
äldrar, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisnings-
skyldige.

17 §

Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.

Revisorerna får väcka ärenden i en nämnd om ärendet rör granskningen av

verksamheten i nämnden. När revisorsersättarna tjänstgör har de samma rätt
att väcka ärenden som revisorerna.

17 a §

Revisorerna får väcka ärenden i en fullmäktigeberedning om ären-

det rör granskningen av verksamheten i fullmäktigeberedningen. När revi-
sorsersättarna tjänstgör har de samma rätt att väcka ärenden som revisorerna.

5 kap.

19 §

Om en ledamot enligt 20 eller 20 a §

är jävig i ett ärende, får full-

mäktige handlägga ärendet, även om antalet deltagande på grund av jävet
inte uppgår till det antal som föreskrivs i 18 §.

20 a §

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget får

inte delta i

1. val av revisor eller revisorsersättare för granskning av verksamhet som

omfattas av redovisningsskyldigheten, eller

2. handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten.
Detsamma gäller också make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller an-

nan närstående till den redovisningsskyldige.

20 b §

Trots 20 a § får enskilda förtroendevalda mot vilka anmärkning kan

riktas enligt 9 kap. 17 § andra stycket delta i fullmäktiges överläggningar,
när revisionsberättelsen över den verksamhet som de har ansvaret för be-
handlas.

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd får också delta i full-

mäktiges överläggning när verksamhet inom den egna nämnden behandlas.

Vad som nu har sagts gäller även om de förtroendevalda inte är ledamöter

i fullmäktige.

background image

3

SFS 1999:621

23 §

�renden i fullmäktige får väckas av

1. en nämnd,
2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna eller revisorsersättarna när de tjänstgör, om ärendet gäller

förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller
granskningen,

4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det, eller
5. styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, om full-

mäktige har beslutat det för särskilda fall.

�rende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också

väckas av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller lands-
tingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröst-
ningar. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt inne-
hålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden
och uppgift om deras adresser.

25 a §

Fullmäktige skall vid ett sammanträde före utgången av juni månad

året efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas
eller vägras.

Fråga om ansvarsfrihet för en gemensam nämnd skall prövas av fullmäk-

tige i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen.

31 §

Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående bered-

ning. Fullmäktige skall dock inhämta förklaringar över de anmärkningar
som har framställts i revisionsberättelsen.

Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, får fullmäktige också

utan ytterligare beredning besluta att den förtroendevaldes uppdrag skall
återkallas enligt 4 kap. 10 §.

6 kap.

7 §

Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verk-

samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av

3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan.

19 §

En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en an-

nan nämnd eller beredning, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd
hos kommunen eller landstinget eller en särskild sakkunnig att närvara vid
ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.

Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det,

delta i överläggningarna men inte i besluten.

7 kap.

8 §

Företrädare för de anställda hos en kommun eller ett landsting (

per-

sonalföreträdare

) får, i den omfattning som anges i 9�13 §§, närvara vid

background image

4

SFS 1999:621

sammanträden med andra nämnder än styrelsen. Företrädare för anställda i
kommuner eller landsting som samverkar i en gemensam nämnd får i mot-
svarande omfattning närvara vid sammanträden med den gemensamma
nämnden.

Närvarorätt saknas dock vid revisorernas sammanträden, i patient-

nämnder, valnämnder och överförmyndarnämnder.

8 kap.

17 §

�&rsredovisningen skall lämnas över till fullmäktige och revisorerna

snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen
avser.

18 §

�&rsredovisningen skall godkännas av fullmäktige. Det bör inte ske

innan fullmäktige enligt 5 kap. 25 a § beslutat om ansvarsfrihet skall beviljas
eller vägras.

9 kap.

4 §

I fråga om jäv för en revisor och en revisorsersättare skall bestäm-

melserna i 6 kap. 25 § om jäv tillämpas.

En revisor eller en revisorsersättare som är jävig i ett ärende får inte delta

eller närvara vid behandlingen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder
som någon annan inte kan vidta utan olägligt uppskov.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot ho-

nom, skall självmant ge det till känna.

5 §

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon av revisorerna skall de

samfällt besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av
jävsfrågan endast om revisorerna inte är beslutföra utan honom och någon
annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagandet av

det beslut varigenom ärendet avgörs.

6 §

Från jäv skall bortses när frågan om partiskhet uppenbarligen saknar

betydelse.

Sakkunnigt biträde

8 §

Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de

själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs.

De sakkunniga skall ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksam-

het som fordras för att kunna fullgöra uppdraget.

9 §

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revi-

sionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhets-
områden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmanna-
revisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten
i de företagen.

background image

5

SFS 1999:621

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om

brott av förmögenhetsrättslig karaktär skall de anmäla förhållandet till be-
rörd nämnd. Om nämnden finner att det föreligger misstanke om brott och
inte utan oskäligt dröjsmål vidtar åtgärder, är revisorerna skyldiga att rappor-
tera nämndens agerande till fullmäktige.

11 §

Vad som sägs om nämnder i 9 § gäller också fullmäktigeberedningar.

12 §

Nämnderna och de enskilda ledamöterna och ersättarna i dessa samt

de anställda är skyldiga att lämna revisorerna de upplysningar som behövs
för revisionsarbetet.

De skall också ge revisorerna tillfälle att när som helst inventera de till-

gångar som nämnderna har hand om och ta del av de räkenskaper och andra
handlingar som berör nämndernas verksamhet.

13 §

Vad som sägs om nämnder i 12 § gäller också fullmäktigebered-

ningar.

15 §

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv skall

tas upp i protokoll.

Föreskrifterna i 6 kap. 30 § om justering av protokoll och tillkänna-

givande om justeringen skall tillämpas också på revisorernas protokoll.

16 §

Revisorerna skall varje år till fullmäktige avge en berättelse med re-

dogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det
föregående budgetåret.

De sakkunnigas rapporter skall fogas till revisionsberättelsen.
Granskningsrapport enligt 11 kap. 6 § aktiebolagslagen (1975:1385) som

har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 § skall också fo-
gas till revisionsberättelsen.

20 §

I kommunalförbund med förbundsdirektion skall revisorerna avge en

revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Vad som sägs om fullmäktige i 5 kap. 20 b, 25 a, 25 b och 31 §§ skall beträf-
fande sådana förbund gälla förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

10 kap.

2 §

Följande beslut får överklagas:

1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kom-

munalförbund,

2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är

av rent förberedande eller rent verkställande art,

3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett parts-

sammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent för-
beredande eller rent verkställande art, samt

4. sådana beslut av revisorerna som avses i 9 kap. 15 §.

background image

6

SFS 1999:621

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Fullmäktiges sammanträde

enligt 5 kap. 25 a § såvitt avser revisionen av 1999 års verksamhet får dock
hållas senast före utgången av december år 2000. Till utgången av år 2000
får 8 kap. 17 § tillämpas i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Erna Zelmin-�&berg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.