SFS 2006:632 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

060632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 3 kap. 3 a § kommu-

nallagen (1991:900) skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2 Föreskrifter om indelningsändringar finns i lagen (1979:411) om

ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting.

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara

finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyn-
digheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Föreskrifter om kommuners och landstings organisation och befogenheter

vid extraordinära händelser i fredstid finns i lagen (2006:544) om kommu-
ners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap.

3 kap.

3 a §

3 Kommuner och landsting får genom en gemensam nämnd fullgöra

uppgifter enligt 3 §.

En gemensam nämnd får fullgöra uppgifter för vilka det enligt särskilda

författningar skall finnas en eller flera nämnder i varje kommun eller lands-
ting. Sådana uppgifter som kommun- eller landstingsstyrelsen har vid höjd
beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får dock
inte fullgöras av en gemensam nämnd. Särskilda bestämmelser om gemen-
sam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och
omsorgsområdet.

En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna

eller landstingen och ingår i denna kommuns eller detta landstings organisa-
tion.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

1 Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295.

2 Senaste lydelse 2002:835.

3 Senaste lydelse 2003:196.

SFS 2006:632

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:632

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.