SFS 2004:775 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

040775.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels att 8 kap. 4 och 5 §§ samt 10 kap. 8 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 8 kap. 5 a–5 b och

20 a §§ samt 9 kap. 9 a §, av följande lydelse.

8 kap.

4 §

Kommuner och landsting skall varje år upprätta en budget för nästa ka-

lenderår (budgetår).

Budgeten för en gemensam nämnd upprättas av den kommun eller det

landsting som har tillsatt nämnden. Budgeten skall upprättas efter samråd
med de övriga samverkande kommunerna och landstingen.

Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Undantag från tredje stycket får göras om det finns synnerliga skäl.

5 §

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin un-

der budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen
skall det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den eko-
nomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en

god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre

år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år. Planen skall inne-
hålla sådana finansiella mål som anges i andra stycket.

5 a §

Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall

det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt ba-
lansräkningen återställas under de närmast följande tre åren.

Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske.
Beslut om reglering skall fattas senast i budgeten det tredje året efter det

år då det negativa resultatet uppkom.

1 Prop. 2003/04:105, bet. 2004/05:FiU8, rskr. 2004/05:14.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2004:775

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:775

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

5 b §

Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt resultat inte

skall göras

1. om det har uppkommit till följd av ett beslut med stöd av 8 kap. 4 §

fjärde stycket,

2. om orealiserade förluster i värdepapper uppstått, eller
3. om det finns andra synnerliga skäl.

20 a § Minst en delårsrapport som skall upprättas i enlighet med bestäm-
melserna i 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall be-
handlas av fullmäktige.

9 kap.

9 a §

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt

8 kap. 20 a § skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt
med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall bi-
läggas delårsrapporten och årsbokslutet.

10 kap.

8 §

Ett överklagat beslut skall upphävas, om

1. det inte har tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen

eller landstinget,

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.
Första stycket punkterna 3 och 4 gäller inte beslut enligt 8 kap. 4 § tredje

och fjärde styckena samt 5 a och 5 b §§.

Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2004 och tillämpas första gången

avseende räkenskapsåret 2005. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av
beslut som har meddelats före den 1 december 2004.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.