SFS 2002:835 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

020835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 21 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 3

§ kommunallagen

(1991:900)

2

skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

Föreskrifter om indelningsändringar finns i lagen (1979:411) om änd-

ringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting.

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara

finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyn-
digheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Föreskrifter om kommuners och landstings organisation och befogenheter

vid extraordinära händelser i fredstid finns i lagen (2002:833) om extraordi-
nära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Niclas Falkendal
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:184, bet. 2002/03:KU11, rskr. 2002/03:10.

2

Lagen omtryckt 2000:277.

SFS 2002:835

Utkom från trycket
den 3 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.