SFS 2005:842 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

050842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 4, 5 och 34 §§ kommunal-

lagen (1991:900)

2 skall ha följande lydelse.

5 kap.

4 § För ledamöterna i fullmäktige skall det finnas ersättare.

Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna skall vara. Antalet skall ut-

göra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får
i fullmäktige. Beslutet skall fattas före den 1 april valåret. Länsstyrelsen
skall genast underrättas om fullmäktiges beslut.

Föreskrifter om att utse ersättare i fullmäktige finns i vallagen (2005:837).

5 § Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige skall väljas för fyra år räknat
från och med den 1 november valåret.

Om Valprövningsnämnden har beslutat om omval enligt 14 kap. 27 § val-

lagen (2005:837), skall dock mandattiden förlängas till dess omvalet har av-
slutats.

I Stockholms kommun räknas mandattiden från och med den 15 oktober

valåret.

34 § Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende
som fullmäktige skall handlägga skall inhämtas synpunkter från medlemmar
i kommunen eller landstinget.

Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något

liknande förfarande. Vid opinionsundersökning eller liknande förfarande får
valnämnden i kommunen anlitas, om nämndens verksamhet i övrigt inte
hindras av det.

Skall synpunkter inhämtas genom en omröstning får fullmäktige besluta

att det, med tillämpning av 5 kap. vallagen (2005:837), skall framställas
röstlängd och röstkort för omröstningen.

Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning finns i lagen

(1994:692) om kommunala folkomröstningar.

Kommunalförbund får inte anordna folkomröstning eller anlita valnämn-

den i kommun som är förbundsmedlem.

1 Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2005:842

Utkom från trycket
den 2 december 2005

background image

2

SFS 2005:842

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.