SFS 2000:889 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

000889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels

att rubriken närmast före upphävda 6 kap. 39 § skall upphöra att

gälla,

dels

att 8 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

8 kap.

1 §

Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska per-
soner.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Barbro Rosensvärd
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:115, bet. 2000/01:FiU9, rskr. 2000/01:26.

2

Lagen omtryckt 2000:277.

SFS 2000:889

Utkom från trycket
den 1 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.