SFS 2022:638 Lag om ändring i kommunallagen (2017:725)

SFS2022-638.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8

9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kommunallagen (2017:725)

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 58 §, 6 kap. 20, 28, 31, 37, 38
och 42 §§ och 9 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) ska ha följande
lydelse.

5 kap.
58 §
Under de förutsättningar som anges i lagen (2022:629) om
proportionella val i kommuner och regioner ska följande val vara
proportionella:

1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
2. val av revisorer som avses i 12 kap. 4 och 5 §§,
3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag,
4. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för ekonomiska föreningar

eller stiftelser, och

5. val av revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer som ska

granska styrelsens förvaltning i aktiebolag, ekonomiska föreningar och
stiftelser.

Första stycket 1 ska inte gälla vid val till en nämnd som avses i 6 kap.

2 § 2, om två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i fullmäktige vid
inrättandet av nämnden har röstat för att ledamöter i nämnden ska väljas på
någon annan grund än partipolitisk.

6 kap.
20 §
Om en ledamot avgår under mandattiden, ska fyllnadsval hållas.

Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, ska fullmäktige, så

långt som det är möjligt, säkerställa att representationen i nämnden inte
förändras.

Om fullmäktige har återkallat uppdragen för de förtroendevalda enligt

4 kap. 10 §, ska val av nya ledamöter och ersättare hållas.

28 § En förtroendevald är jävig, om

1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan

antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare

eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli
påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon

själv är knuten till, eller

1 Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316.

SFS

2022:638

Publicerad
den

1 juni 2022

background image

2

SFS

2022:638

4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller

hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

31 §2 Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där kommunen eller
regionen äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse där kommunen eller
regionen utser minst hälften av styrelseledamöterna, ska den som
handlägger ärendet inte anses jävig enligt 28 § 2 eller 4 enbart på grund av
att han eller hon är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något
annat sätt är knuten dit. Detta gäller inte när en nämnd handlägger ärenden
som avser myndighetsutövning mot enskilda.

Den som handlägger ett ärende hos en nämnd ska inte heller anses jävig

enligt 28 § 4 enbart på grund av att han eller hon tidigare har deltagit i
handläggningen av ärendet hos en annan nämnd.

37 § En nämnd får delegera beslutanderätten till presidiet, ett utskott, en
ledamot, en ersättare eller en automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att
besluta enligt 7 kap. 5–8 §§.

38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller

kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till

nämnden, eller

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad besluts-

funktion när det gäller

1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.,
2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas,
3. ärenden om upphandling, eller
4. ärenden om valfrihetssystem.

42 § En nämnd ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i
nämnden. Bestämmelserna i lagen (2022:629) om proportionella val i
kommuner och regioner ska då tillämpas.

9 kap.
8 §
Under de förutsättningar som anges i lagen (2022:629) om
proportionella val i kommuner och regioner ska val av ledamöter och
ersättare i den beslutande församlingen samt revisorer vara proportionella.

Om inte något annat följer av förbundsordningen ska det som sägs i första

stycket tillämpas när den beslutande församlingen väljer ledamöter och
ersättare i förbundsstyrelsen, andra nämnder och de beslutande organens
beredningar samt revisorer.

2 Senaste lydelse 2019:835.

background image

3

SFS

2022:638

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Bestämmelserna i 6 kap. 20 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för

ledamöter som valts före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som

har meddelats eller tillkännagetts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IDA KARKIAINEN

Håkan Eriksson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.