SFS 2005:911 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kommunallag (2017:725) / SFS 2005:911 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)
050911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 16 § kommunallagen

(1991:900)

2 skall ha följande lydelse.

9 kap.

16 § Revisorerna skall varje år till fullmäktige avge en berättelse med re-
dogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det
föregående budgetåret.

De sakkunnigas rapporter skall fogas till revisionsberättelsen.
Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som

har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 § skall också
fogas till revisionsberättelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2005:911

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.