SFS 2010:51 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kommunallag (2017:725) / SFS 2010:51 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)
100051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 4 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels att 4 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 a §, av följande ly-

delse.

4 kap.

6 §

3

Den som är anställd hos en kommun eller ett landsting för att ha den

ledande ställningen bland personalen är inte valbar.

Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verk-

samhetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden.

6 a §

Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte val-

bar som revisor inom den kommunen eller det landstinget.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget är inte

valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovis-
ningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn eller sys-
kon eller andra närstående till den redovisningsskyldige.

Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget

inte valbar som

1. ledamot eller ersättare i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, eller
2. ledamot eller ersättare i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och

18 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller för de revisorer och revisorsersättare som

valts för granskning till och med räkenskapsåret 2010.

1 Prop. 2009/10:46, bet. 2009/10:KU16, rskr. 2009/10:135.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

3 Senaste lydelse 2006:369.

SFS 2010:51

Utkom från trycket
den 16 februari 2010

background image

2

SFS 2010:51

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.