SFS 2010:1414 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

101414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels att 3 kap. 9 §, 4 kap. 7 § samt 5 kap. 23 och 36 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 5 § ska lyda ”Ordinarie val”,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 5 kap. 5 a, 30 a och

34 a §§, samt närmast före 5 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

9 §

3

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars

av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
9. extra val till fullmäktige.
Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag eller i an-

dra författningar.

4 kap.

7 §

Om valet till fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om

rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen
mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdragen för de förtroende-
valda som har valts av fullmäktige två månader efter det att omvalet eller
sammanräkningen har avslutats. Detsamma gäller om extra val till fullmäk-
tige har hållits.

1 Prop. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

3 Senaste lydelse 2006:369.

SFS 2010:1414

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1414

När omvalet eller sammanräkningen eller extra valet har avslutats, ska

fullmäktige förrätta nytt val av förtroendevalda för återstoden av mandat-
tiden.

5 kap.

Extra val

5 a §

Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie

val.

Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av de närvarande leda-

möterna röstar för det.

Ett beslut om extra val får dock inte fattas förrän sex månader har förflutit

från det nyvalda fullmäktiges första sammanträde.

23 §

4

Ärenden i fullmäktige får väckas av

1. en nämnd,
2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revi-

sionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,

4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det,
5. den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom lands-

tinget, om fullmäktige har beslutat det (medborgarförslag), eller

6. styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, om full-

mäktige har beslutat det för särskilda fall.

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också

väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstings-
medlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
(folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt
innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när
namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift
om deras adresser.

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som

har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått in-
lämnandet.

30 a §

Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige utan före-

gående beredning.

34 a §

Har ett folkinitiativ väckts enligt 23 § andra stycket ska fullmäktige

besluta att folkomröstning ska hållas, om

1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om

den, och

2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot för-

slaget.

Vid sådan folkomröstning ska bestämmelserna i 34 § tredje och fjärde

styckena tillämpas.

4 Senaste lydelse 2006:369.

background image

3

SFS 2010:1414

36 §

5

Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av

minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock
om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minori-
tet.

För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet. Ett

ärende om extra val ska dock alltid bordläggas första gången det tas upp till
behandling.

Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter

som begärt återremittering.

Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering som bi-

träds av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller för ärende om att hålla folkomröstning som har

väckts före den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:48

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.