SFS 2010:1429 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

101429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 16 § kommunallagen

(1991:900)

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

16 §

3

Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över

vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ord-
ning inte föreskrivits, till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk för-
ening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ.

Vården av en angelägenhet som innefattar myndighetsutövning får dock

enligt 12 kap. 4 § regeringsformen överlämnas endast om det finns stöd för
det i lag.

Bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa

kommunala företag finns i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

3 Senaste lydelse 20090:447.

SFS 2010:1429

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.