SFS 2011:1344 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

111344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § kommunallagen

(1991:900)

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger

fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom

landstinget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2011:1344

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.