SFS 1971:540

710540.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1960:690) om byggnadsminnen;

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 10�13 §§ lagen (1960: 690) om bygg­
nadsminnen skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1971:540

Utkom från trycket

den 19 jul i 1971

10 § Träffas ej överenskommelse om ersättning och har icke den, som

vill göra anspråk därpå, jämlikt 9 § första stycket förlorat sin talan,
åligger det honom att väcka talan mot kronan hos fastighetsdomstolen
inom ett år från det laga kraft åkommit det beslut, varå anspråket

grundas, vid påföljd att han eljest går rätten till ersättning förlustig.

Kronan äger, då fråga väckts om byggnads förklarande för byggnads­

minne, vid fastighetsdomstolen väcka talan mot sakägare om faststäl­

lande av de villkor som därvid skola gälla beträffande ersättning. Kom­

mer beslut av det innehåll som förutsatts vid fastighetsdomstolen icke
till stånd inom ett år från det målet avgjorts genom lagakraftägande
dom, skall domen ej längre vara bindande för parterna.

11 § �r fastighetsägaren enligt 5 § tillkommande ersättning bestämd

att utgå på en gång och har fastigheten genom den åtgärd som för­
anlett rätten till ersättning undergått sådan minskning i värde att den

kan antagas ej utgöra full säkerhet för fordran, för vilken fastigheten

svarade, då rätten till ersättning uppkom, skall ersättningen nedsättas

hos länsstyrelsen; och skall om fördelning och utbetalande av beloppet

samt verkan därav i tillämpliga delar gälla vad som är stadgat för det
fall att enligt lagen om expropriation nyttjanderätt eller servitutsrätt
upplåtes.

Har förlust å fordran som avses i första stycket uppstått till följd

av att nedsättning ej skett, skall fordringens innehavare njuta ersätt­
ning av kronan för förlusten mot avskrivning å fordringshandlingen.
Detsamma gäller, där förlust tillskyndats fordringens innehavare där­

igenom att ersättning blivit för lågt beräknad och densamma till följd
av överenskommelse mellan kronan och den ersättningsberättigade el­
ler av annan anledning ej blivit prövad av domstol. Talan om ersätt­

ning enligt detta stycke skall väckas vid fastighetsdomstolen.

12 § I mål, som enligt denna lag skall upptagas av fastighetsdomstol,

skola bestämmelserna om domstol och rättegång i expropriationsmål i

tillämpliga delar gälla. Kronan skall vidkännas å ömse sidor uppkomna
kostnader å målet, såframt ej domstolen med hänsyn till omständighe­

terna finner skäligt annorlunda förordna.

13 §2 Riksantikvarien skall för anteckning i fastighetsboken ofördröj-

ligen underrätta inskrivningsmyndigheten, då fråga väckts om byggnads

1 Prop. 1971: 106 JuU 13, rskr 20 4.

- �ndringen innebär bl. a. att andra s tycket upphävs.

1429

¬

background image

SFS 1971: 540

förklarande för byggnadsminne, så ock då genom lagakraftägande be­
slut byggnad förklarats för byggnadsminne, ansökan därom avslagits

eller beslut därom hävts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos expropriationsdomstol

prövas av fastighetsdomstol, om huvudförhandling ej påbörjats dessför­
innan. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos allmän domstol
handlägges enligt äldre bestämmelser.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

SVEN MOBERG

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.