SFS 2017:1263 Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kulturmiljölag (1988:950) / SFS 2017:1263 Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
171263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 7 § kulturmiljölagen

(1988:950) ska ha följande lydelse.

5 kap.

7 §

2

Frågor om tillstånd till utförsel ska prövas av Kungl. biblioteket, Riks-

antikvarieämbetet, Riksarkivet, Nationalmuseum eller Stiftelsen Nordiska
museet (tillståndsmyndigheter) enligt den fördelning som regeringen bestäm-
mer.

Ansökningarna ska ges in till Riksantikvarieämbetet.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela när-

mare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91.

2 Senaste lydelse 2000:265.

SFS 2017:1263

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.