SFS 2010:911 Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

100911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 10 § lagen (1988:950) om

kulturminnen m.m.

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

10 §

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet har rätt till ersätt-

ning av staten om skyddsbestämmelser

1. utgör hinder för rivning av en byggnad och skadan därav är betydande i

förhållande till värdet av berörd del av fastigheten, eller

2. på annat sätt innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras

inom berörd del av fastigheten.

Ersättning enligt första stycket får, om det är lämpligt, utgå med årliga

belopp med rätt för sakägaren eller staten att erhålla omprövning vid ändrade
förhållanden.

Medför skyddsbestämmelser att synnerligt men uppkommer vid använd-

ningen av fastigheten, är staten skyldig att lösa fastigheten om ägaren begär
det.

Bestämmelserna enligt första stycket tillämpas också då länsstyrelsen

meddelat förbud enligt 5 §. Ersättning som därvid utgår ska, om det finns
skäl, avräknas mot ersättning som sedermera kan komma att utgå med stöd
av denna paragraf.

Vid tillämpningen av första och tredje styckena ska, utan hinder av före-

skrifterna om förlust av talan eller rätt till ersättning eller inlösen i 11 och
20 §§ eller 15 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), även beaktas andra
beslut om skyddsbestämmelser samt beslut som avses i 14 kap. 7, 10 och
12 §§ plan- och bygglagen, under förutsättning att besluten meddelats inom
tio år före det senaste beslutet om skyddsbestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Lagen omtryckt 2002:620.

SFS 2010:911

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:911

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.