Kungörelse (1959:467) angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1959:467
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:117
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1959:467) angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling
SFS nr:

1959:467
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1959-10-12
Ändrad: t.o.m. SFS

2010:117
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Sedan Sverige ratificerat en i Genève den 18 maj 1956 avslutad tullkonvention om godsbehållare -- i hithörande delar av den lydelse i svensk översättning härvid fogad bilaga utvisar -- har Kungl. Maj:t funnit gott förordna som följer.

Det ankommer på Trafikverket att i samråd med Tullverket pröva, huruvida i konventionen avsedda godsbehållare (containers), med undantag för i moment 2 av bilaga 2 till konventionen angivna för befordran å järnväg avsedda godsbehållare, må godkännas för transport under tullförsegling.
Härvid skola iakttagas i bilaga 1 till konventionen meddelade bestämmelser angående de tekniska fordringar, som godsbehållare skola uppfylla för att kunna godkännas för transport under tullförsegling.

Beträffande utfärdandet av bevis om godkännande och bevisets anbringande å godkänd godsbehållare m.m. skola i bilaga 2 till konventionen angivna föreskrifter tillämpas.

De närmare föreskrifter, som erfordras för tillämpning av bestämmelserna i denna kungörelse, meddelas av Trafikverket efter samråd med Tullverket. Förordning (2010:117).


Övergångsbestämmelser

1959:467

Denna kungörelse träder i kraft den 9 november 1959.

Genom kungörelsen upphäves kungörelsen den 16 mars 1956 (nr 58) angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling.

Bilaga

Översättning

Tullkonvention om godsbehållare,
avslutad i Genève den 18 maj 1956

Inledning

De fördragsslutande parterna,
vilka önska utveckla och underlätta användningen av godsbehållare i internationell trafik,
hava enats om följande:

Kapitel 1

Definitioner

Artikel 1

I denna konvention avses
   -- -- --
      b) med "godsbehållare" ett transportmedel (lift, flyttbar tank eller annan anordning av liknande konstruktion):
      i) av varaktigt slag och följaktligen tillräckligt hållbart att lämpa sig för upprepad användning;

ii) särskilt konstruerat för att underlätta godstransport med ett eller flera befordringssätt utan omlastning under vägen;

iii) försett med anordningar, som möjliggöra dess snabba hanterande, i synnerhet vid ombyte av befordringssätt;

iv) så konstruerat att det är lätt att fylla och tömma; samt
      v) med en inre volym av minst en kubikmeter;

härunder inbegripas även normala tillbehör och normal utrustning, som införas med behållaren; uttrycket "godsbehållare" omfattar varken fordon eller vanligt emballage;
   -- -- --

Kapitel III

Tekniska fordringar, som godsbehållare skola uppfylla för att kunna godkännas för transport under tullförsegling

Artikel 7

Varje fördragsslutande part, som tillämpar ett system med transport i godsbehållare under tullförsegling, skall för sådan transport godkänna godsbehållare, vilka uppfylla de fordringar, som föreskrivits i de i bilaga 1 återgivna bestämmelserna, och skall tillämpa det förfarande för godkännande, som angivits i bilaga 2.
   -- -- --

Bilaga 1 till tullkonventionen om godsbehållare

Bestämmelser angående tekniska fordringar, som godsbehållare skola uppfylla för att kunna godkännas för transport under tullförsegling

Fordringarna för godkännande av godsbehållare, avsedda för transport under tullförsegling, skola vara följande:

Artikel 1

Allmänna bestämmelser
   1. Godsbehållaren skall vara varaktigt märkt med ägarens namn och adress, uppgifter om nettovikt, identifieringsmärken och nummer. /n1/ Den skall vara konstruerad och utrustad på sådant sätt, att:

/n1/ Det är ej nödvändigt att angiva välkänd järnvägsförvaltnings fullständiga namn och adress.
      a) tullförsegling därå kan anbringas lätt och tillförlitligt;
      b) gods icke kan uttagas från eller införas i den förseglade delen av behållaren utan att synlig skada å behållaren åstadkommes eller förseglingen brytes;
      c) den icke innehåller några utrymmen, där gods kan undangömmas.
   2. Godsbehållare skall vara så konstruerad, att alla utrymmen i form av fack, förvaringsrum eller andra utrymmen, i vilka gods kan placeras, äro lätt åtkomliga för tullundersökning.
   3. Om tomrum förefinnes mellan olika i godsbehållares väggar, golv eller tak ingående skikt, skall invändig beklädnad vara fast anbringad, kraftig och hel och icke kunna avlägsnas utan att synliga spår av åverkan uppkomma.
   4. Beträffande godsbehållare, som skall godkännas enligt det förfarande som angives i bilaga 2, moment 1, skall sådan godsbehållare på en av ytterväggarna vara försedd med en ram avsedd att fasthålla beviset om godkännande, vilket på båda sidor skall vara täckt av genomskinliga plastfolier, som äro hermetiskt förenade med varandra.
Denna ram skall vara så beskaffad att den skyddar beviset om godkännande och gör det omöjligt att framtaga beviset utan att bryta den försegling, som skall åsättas för att hindra att certifikatet borttages; den skall också på lämpligt sätt skydda förseglingen.

Artikel 2

Godsbehållares konstruktion
   1. Väggar, golv och tak i godsbehållare skola vara utförda av plåtar, plattor eller bräder, av tillräcklig motståndskraft och lämplig tjocklek, svetsade, nitade, falsade eller sammanfogade på sådant sätt, att det icke lämnas någon öppning, genom vilken tillgång till innehållet kan erhållas. De olika delarna skola sluta tätt till varandra och vara så anbringade, att ingen av dem kan flyttas eller borttagas utan att synliga spår av åverkan uppkomma eller tullförseglingen skadas.
   2. Viktigare sammanhållande delar, såsom bultar, nitar etc., skola vara anbringade utifrån, genomtränga väggen till insidan och genom regling, nitning eller svetsning vara på ett tillfredsställande sätt säkrade. Om de bultar, som sammanhålla de viktigare delarna av väggar, golv och tak, äro anbringade utifrån, må de andra bultarna vara anbringade inifrån, såvida muttern är tillfredsställande svetsad utvändigt och icke täckt med ogenomskinlig färg. I överensstämmelse med de föreskrifter, som gälla för järnvägsvagnar, skola emellertid följande fordringar ställas å godsbehållare, som uteslutande befordras med järnväg under tullförsegling: viktigare sammanhållande delar, såsom bultar, nitar etc., skola, där så är möjligt, vara anbringade utifrån och skola genom regling, nitning eller svetsning vara på ett tillfredsställande sätt säkrade. Då det är nödvändigt, att bultarna äro anbringade inifrån med säkrade muttrar utvändigt, skola bultändarna nitas eller svetsas över muttrarna.
   3. Öppningar för luftning äro tillåtna under förutsättning att deras längsta sida icke överstiger 400 mm. Om de medgiva direkt tillträde till behållarens inre, skola de vara täckta av metalltrådsduk eller perforerad plåt (med hål om högst 3 mm i båda fallen) och vara skyddade av svetsat metallgaller (med hål om högst 10 mm). Om de icke medgiva direkt tillträde till behållarens inre (t.ex. på grund av flerfaldigt krökta luftgångar), skola de vara försedda med samma skyddsanordningar, men hålens dimensioner kunna ökas till 10 respektive 20 mm (i stället för 3 respektive 10 mm). Dessa anordningar skola icke kunna avlägsnas från behållarens utsida utan att synliga spår uppkomma. Metalltrådsduken skall bestå av minst 1 mm tjock tråd och vara tillverkad på sådant sätt, att de olika trådarna icke kunna föras ihop och hålen ej kunna förstoras utan att synliga spår uppkomma.
   4. Öppningar för avrinning äro tillåtna under förutsättning att deras längsta sida icke överstiger 35 mm. De skola vara täckta av metalltrådsduk eller perforerad plåt (med hål om högst 3 mm i båda fallen) och vara skyddade av svetsat metallgaller (med hål om högst 10 mm). Dessa anordningar skola icke kunna avlägsnas från behållarens utsida utan att synliga spår uppkomma.

Artikel 3

Tillslutningsanordningar
   1. Dörrar och andra anordningar för behållarens tillslutning skola vara försedda med anordning, som medgiver enkel och tillförlitlig tullförsegling. Denna anordning skall vara antingen svetsad på dörrytan, om dörrarna äro av metall, eller fästad med minst två bultar med invändigt nitade eller svetsade muttrar.
   2. Gångjärn skola vara så utförda och så inmonterade, att dörrar och andra tillslutningsanordningar icke kunna avlyftas, sedan de väl äro stängda. Skruvar, bultar, gångjärnstappar och andra fästanordningar skola vara fastsvetsade vid gångjärnens yttre delar. Dessa krav skola dock eftergivas i fall, då dörrar och andra tillslutningsanordningar hava en låsanordning, som är oåtkomlig från utsidan och vilken, sedan den anbringats, hindrar att dörrarna avlyftas.
   3. Dörrar skola vara så konstruerade, att de täcka alla springor och medgiva fullständig och effektiv tillslutning.
   4. Godsbehållare skall vara försedd med tillfredsställande skyddsanordning för tullförseglingen eller vara så konstruerad, att tullförseglingen är skyddad på lämpligt sätt.

Artikel 4

Godsbehållare för särskilda ändamål
   1. Ovannämnda villkor gälla för värmeisolerade behållare, kyl-, tank- och möbeltransportbehållare samt för behållare, som äro särskilt tillverkade för lufttransport, i den mån villkoren äro förenliga med de tekniska krav, som dylika behållare måste uppfylla med hänsyn till sin användning.
   2. Flänsar (lock till påfyllnadshål), kranar och manhål på tankbehållare skola vara så konstruerade att en enkel och effektiv tullförsegling därå kan anbringas.

Artikel 5

Böjliga eller hopfällbara godsbehållare

Böjliga eller hopfällbara godsbehållare äro underkastade samma villkor som ej böjliga eller ej hopfällbara behållare under förutsättning att tillslutningsanordningarna, som göra dem böjliga eller hopfällbara, medgiva tullförsegling och att ingen del av sådana behållare kan borttagas utan att förseglingen brytes.

Artikel 6


Övergångsbestämmelser

Följande lättnader äro medgivna till och med den 31 december 1960:
      a) skyddsanordning för öppningar för luftning och avrinning genom gallerverk (artikel 2, moment 3 och 4) är icke obligatorisk, med undantag för det fall att öppning för luftning är försedd med flerfaldigt krökta luftgångar;
      b) skyddsanordning för tullförsegling (artikel 3, moment 4) är icke obligatorisk.

Bilaga 2 till tullkonventionen om godsbehållare

Förfarande vid godkännande och identifiering av godsbehållare, vilken uppfyller de tekniska fordringar, som angivas i bestämmelserna i bilaga 1
   1. Förfarandet vid godkännande av godsbehållare skall vara följande:
      a) Godsbehållare kan godkännas av vederbörande myndighet i det land, i vilket ägaren är bosatt eller driver rörelse, eller av myndighet i det land, där behållare först nyttjas för transport under tullförsegling;
      b) Beslut om godkännande skall innehålla uppgifter om dag för beslutet och beslutets nummer;
      c) Bevis om godkännande i överensstämmelse med nedanstående formulär skall utfärdas för godkänd godsbehållare. Detta bevis skall tryckas på språket i det land, där det utfärdas, och på franska språket, och de olika rubrikerna skola numreras, för att texten lättare skall kunna förstås på andra språk. Beviset skall på båda sidor vara täckt av hermetiskt förenade genomskinliga plastfolier;
      d) Beviset skall medfölja godsbehållaren; det skall insättas i den skyddsram, som omnämnes i artikel 1, moment 4, i bilaga 1 och förseglas så att det icke kan framtagas ur skyddsramen utan att förseglingen brytes;
      e) Godsbehållare skall vartannat år uppvisas för vederbörande myndighet för besiktning och om så finnes lämpligt förnyelse av godkännande;
      f) Godkännandet förlorar sin giltighet, om väsentligt kännetecken hos behållaren ändras, eller vid ombyte av ägare.
   2. Oavsett bestämmelserna i moment 1 ovan kunna godsbehållare, vilka befordras endast å järnväg och vilka tillhöra eller äro inregistrerade av järnvägsförvaltning, som är medlem av Internationella järnvägsunionen (UIC), godkännas och regelbundet besiktigas av sagda järnvägsförvaltning, såframt icke landets vederbörande myndigheter annorledes besluta. Förhållandet att sådana godsbehållare uppfylla de tekniska fordringar, som angivits i bestämmelserna, skall utvisas av märket i på behållarens utsida. Bevis om godkännande skall icke erfordras för godsbehållare med sådant märke.

Formulär

Tullkonvention om godsbehållare,
avslutad i Genève den 18 maj 1956

Bevis om godkännande
   1. Bevis nr .....
   2. Nedan angivna godsbehållare uppfyller för transport under tullförsegling föreskrivna villkor. /n1/

//n1// När godsbehållare icke uppfyller alla de villkor, som angivits i de två första meningarna i artikel 2, moment 2, i bilaga 1, men uppfyller de villkor, som angivits i sagda moment för befordran under tullförsegling endast å järnväg, skall tilläggas "å järnväg".
   3. Gäller intill .....
   4. Detta bevis skall återställas till den myndighet, som utfärdat detsamma, när godsbehållaren tages ur trafik eller vid ombyte av ägare eller vid utgången av bevisets giltighetstid eller om väsentligt kännetecken hos behållaren ändras.
   5. Typ av behållare.
   6. Ägarens namn och affärsadress.
   7. Identifieringsmärken och nummer.
   8. Nettovikt.

9. Yttermått i centimeter:   cm x    cm x   cm.
10. Väsentliga kännetecken (material, konstruktion, förstärkta delar, om bultar äro nitade eller svetsade etc.) .....
   11. Utfärdat i ..... (ort) den ..... (dag) 19..
   12. ..... Utfärdande myndighets stämpel och underskrift.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.